Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.01.2022

Liczba wejść na stronę: 45572
Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Wydział Kultury:

 1. Rejestr Instytucji Kultury


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

 1. Rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych - osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 2. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 3. Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

 4. Rejestr wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)


Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Akta stanu cywilnego:
  • akta urodzeń;
  • akta małżeństw;
  • akta zgonów;
  • skorowidze do akt urodzeń;
  • skorowidze do akt małżeństw;
  • skorowidze do akt zgonów;
  • akta zbiorowe dot. urodzeń;
  • akta zbiorowe dot. małżeństw;
  • akta zbiorowe dot. zgonów

   Zgodnie z art.79 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z 2011 Dz.U. Nr 212 poz.1964) z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
   1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
   2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich baku
   3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

   Wskazane odpisy i zaświadczenia wydaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, a także innych osób niż wskazane, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny (art. 83 ust. 1 i 2 ustawy).


Biuro Obsługi Urzędu i Biuro Kontroli:

 1. Centralny Rejestr Skarg i Wniosków
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 3. Rejestr Kontroli Zewnętrznych
  • wyniki kontroli dostępne w BIP

 4. Rejestr Kontroli Wewnętrznych
  • wyniki kontroli  dostępne w BIP

 5. Rejestr zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta Torunia
  • część jawna oświadczeń jest publikowana w BIP

 6. Wykaz akt osobowych pracowników Urzędu Miasta Torunia
  • wgląd w Archiwum UMT, ul. Grudziądzka 126b, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 7. Wykazy akt osobowych zlikwidowanych przedsiębiorstw:
  Zespół Zapobiegawczo-Leczniczy nr 1, 2, 3, 4; Bursa szkolna; Szkoły (SP nr 21, 22, 29, 30, Gimnazjum nr 13, Zespół Szkół nr 3, Warsztaty Zespołu Szkół Odzieżowych); Przedszkola; Żłobki; DDK Rudak, instytucje kultury; Wydział Oświaty; Przedsiębiorstwo Zieleni; CIS CISTOR
  • wgląd w Archiwum UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 8. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia
 9. Rejestr Postanowień Prezydenta Miasta Torunia
 10. Rejestr Pism okólnych Prezydenta Miasta Torunia
 11. Rejestr Decyzji Prezydenta Miasta Torunia


Biuro Mieszkalnictwa:

 1. Lista osób  uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych  na dany rok
  • wgląd na wniosek, w Biurze Mieszkalnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
  • część publiczna dostępna w BIP, w dziale Ogłoszenia PMT

 2. Wykaz osób z którymi zawarte zostały umowy najmu na lokale mieszkalne, lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia
  • wgląd na wniosek, w Biurze Mieszkalnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
  • część publiczna dostępna w BIP, w dziale Ogłoszenia PMT


Wydział Gospodarki Komunalnej:

 1. Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 2. Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miasta Toruń
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 3. Ewidencja lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 4. Ewidencja zużywanej energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych gminy
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Wydział Spraw Administracyjnych:

 1. Rejestr mieszkańców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 2. Rejestr zamieszkania cudzoziemców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 3. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 4. Stały rejestr wyborców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 5. Archiwum kopert dowodowych
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

 1. Ewidencja dokumentacji naukowo-konserwatorskich, inwentaryzacji obiektów, dokumentacji projektowych
  • wgląd do dokumentacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Studenci po okazaniu zaświadczenia z uczelni.

 2. Gminna Ewidencja Zabytków (Gmina Miasta Toruń)
  zobacz też: Rejestr Zabytków Nieruchomych (prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

 3. Rejestr wydawanych postanowień, decyzji konserwatorskich, odwołań
  • dokumenty udostępniane na wniosek organów kontrolnych

 4. Rejestr wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru Zabytków.
  • dokumenty udostępniane na wniosek organów kontrolnych

 5. Adresowe teczki obiektowe
  • udostępnianie właścicielom obiektu oraz organom kontrolnym


Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Ewidencja gruntów, budynków i lokali
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 3. Komputerowa ewidencja mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące gruntów pozyskanych i zbytych przez GMT.

 4. Komputerowa ewidencja gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie oraz użyczenie, prowadzona dla potrzeb naliczania wysokości opłat.

  Dane zawarte w ewidencji mienia komunalnego jak i ewidencji gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie oraz użyczenie przekazywane są do ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii, który udostępnia informacje w oparciu o regulujące to przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Wydział Geodezji i Kartografii:

 1. Rejestr nazw ulic
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 2. Rejestr punktów granicznych
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii


Wydział Prawny:

 1. Rejestr Zamówień Publicznych
  • wgląd w Wydziale Prawnym lub na wniosek


Wydział Architektury i Budownictwa:

 1. Rejestr dzienników budowy
  • podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę.
   Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 2. Rejestr wniosków
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
   • rejestr wniosków o wydanie warunków zabudowy
   • rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę
   • rejestr wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   • rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

 3. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie warunków zabudowy
   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
   • rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia

 4. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr decyzji o warunkach zabudowy
   • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

 5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

 6. Rejestr zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Udostępnianie w Wydziale Architektury i Budownictwa

   • rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które wpłynęły do Prezydenta Miasta Torunia
   • rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia

 8. Publicznie dostępny wykaz danych (wykazy zarejestrowanych wniosków, decyzji i postanowień uzgadniających dla inwestycji zaliczonych do potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie działu II ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami).
  • dane dostępne w wersji elektronicznej na platformie www.ekoportal.pl

>>> Przejdź do strony z odsyłaczami do poszczególnych rejestrów WAiB


Wydział Ewidencji i Zezwoleń:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej (do 31.12.2011 r.). Obecnie ewidencja prowadzona jest przez Ministra Gospodarki, dostęp internetowy pod adresem: www.firma.gov.pl;
 2. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. Rejestr psów ras uznanych za agresywne;
 4. Rejestr zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 5. Ewidencja stowarzyszeń sportowych i uczniowskich klubów sportowych;
 6. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (stan: 27.08.2021, plik .xlsx);
 7. Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 8. Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 9. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne;
 10. Ewidencja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 11. Ewidencja sprzętu pływającego służącego do rybactwa śródlądowego;
 12. Ewidencja wydanych kart wędkarskich.
    


Wydział Komunikacji:

 1. Ewidencja kierowców;
 2. Ewidencja pojazdów;
 3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (stan: 0908.2021);
 4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wyniki szkolenia kierowców w poszczególnych OSK;
 5. Ewidencja instruktorów uprawnionych do szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców;
 6. Ewidencja uprawnionych diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.


Wydział Edukacji:

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych;
 2. Ewidencja obiektów szkolnych i placówek oświatowych;
  Ewidencje prowadzone są w formie elektronicznej i dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta. Osoby, które nie mają dostępu do sieci internetowej mogą uzyskać wydruki z informacjami;

 


Wydział Sportu i Rekreacji:

 1. Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.


Wydział Promocji i Turystyki:

 1. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Toruń.


Wydział Środowiska i Zieleni:

 1. Rejestry wniosków o wydanie decyzji:
  • Pozwolenie wodno prawne
  • Zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów
  • Zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • Zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  • Zezwalającej na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
  • Zezwalającej na emisję hałasu
  • Zezwalającej na emisję pyłów i gazów do powietrza z instalacji
  • Zatwierdzającej projekt prac geologicznych z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej
  • Na rozpoznawanie złoża oraz rozpoznawanie złoża i jego udokumentowanie (koncesja)
  • Na eksploatację złoża (koncesja)
  • Na rozpatrzenie dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno inżynierskiej
  • Na rozpatrzenie dokumentacji surowcowej

 2. Wykazy:
  • Decyzji o wymiarze kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
  • Instalacji zgłoszonych przez użytkowników, które nie wymagają pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza

   Informacje zawarte we wnioskach oraz w decyzjach udostępnia się na wniosek osób zainteresowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo ochrony środowiska.

 3. Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.


Biuro Rady Miasta:

 1. Rejestr Uchwał Rady Miasta Torunia

 /-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 07-03-2011
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 01-09-2021 15:03:23
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt