Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 28.11.2015
 Wybory i referenda
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni Miasta Torunia
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Obwieszczenia RMT
• Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Zgłoszenie z projektem budowlanym
• Inne dokumenty
• Petycje
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• Praca w Urzędzie Miasta
• Praca w innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2016
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1183027
Praca w Urzędzie Miasta


Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2015

  

W ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Informacyjny Miast", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ogłasza się otwarte nabory kandydatów do pracy na stanowiskach:

Ogłoszenie nr 19/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Biura Toruńskiego Centrum Miasta

  • Data publikacji: 23.11.2015 r.
  • Termin składania ofert: 31.12.2015 r.

Ogłoszenie nr 18/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze 1/2 etatu

  • Data publikacji: 14.10.2015 r.
  • Termin składania ofert: 26.10.2015 r.

Ogłoszenie nr 17/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta


Ogłoszenie nr 16/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowiska urzędnicze ds. kontaktów z mediami, aktualności w serwisach miejskich w Wydziale Komunikacji i Informacji


Ogłoszenie nr 15/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie nr 14/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu ds. Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 13/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta Torunia i Zastępców Prezydenta Miasta Torunia w Kancelarii Prezydenta Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 12/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu ds. Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 11/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 10/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. usług komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 9/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjno - biurowej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ogłoszenie nr 8/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na cztery wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 7/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie nr 6/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 5/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Edukacji 

Ogłoszenie nr 4/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od dnia 1.07.2015 r. stanowisko urzędnicze ds. płac, diet radnych, rozliczeń z ZUS, US, FP w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr 3/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 2/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od 1.05.2015 r. stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w  Wydziale Księgowości, w wymiarze 3/4 etatu


Ogłoszenie nr 1/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

  

  


Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2014

  

Ogłoszenie nr 15/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. monitorowania projektów w obszarach priorytetowych w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 14/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydawania, zatrzymywania, cofania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Ewidencji i Rejestracji

Ogłoszenie nr 13/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów ze sprzedaży i najmu mienia komunalnego, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sprawozdawczości w Wydziale Księgowości, wolne od 1.01.2015 r.

Ogłoszenie nr 12/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 11/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. usług komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, wolne od 1.11.2014 r.

Ogłoszenie nr 10/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 9/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. wspierania przedsiębiorczości w Biurze Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Ogłoszenie nr 8/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od dnia 1.07.2014 r. stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia ewidencji działalności regulowanej oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów, egzekucji niepieniężnej w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, w wymiarze 3/4 etatu

Ogłoszenie nr 7/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. udostępniania danych osobowych i rejestracji zmian w danych osobowych w Wydziale Spraw Administracyjnych


Ogłoszenie nr 6/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. analiz ekonomiczno - finansowych w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego


Ogłoszenie nr 5/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji działań promocyjnych oraz nadzoru nad identyfikacją wizualną w Wydziale Promocji

Ogłoszenie nr 4/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obsługi administracyjno - biurowej w Wydziale Środowiska i Zieleni

Ogłoszenie nr 3/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznej obsługi Projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informatycznego Miasta Torunia" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 15.11.2014 r.

Ogłoszenie nr 2/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. analiz ekonomiczno - finansowych w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego

Ogłoszenie nr 1/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi technicznej Projektu "Internet - świ@t w twoim domu" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 31.05.2015 r.


Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2013

Ogłoszenie nr 17/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania energią i mediami w Zespole ds. Utrzymania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 16/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontaktów z mediami, aktualności w serwisach miejskich w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedziba przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko Sekretarza Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 15/2013

Prezydenta Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń finansowych gimnazjów w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 14/2013
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi technicznej systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej w ramach projektu BIT - City w Wydziale Ochrony Ludności, z zatrudnieniem na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

Ogłoszenie nr 13/2013
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 12/2013
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. regulowania stanu prawnego nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa oraz decyzje trwałego zarządu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie nr 11/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. służby przygotowawczej, staży i praktyk w Wydziale Organizacji i Kontroli


Ogłoszenie nr 10/2013
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Zespole ds. Funduszy Strukturalnych Wydziału Rozwoju Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 9/2013
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi technicznej Projektu "Internet - świat w twoim domu" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 31.05.2015 r.


Ogłoszenie nr 8/2013
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania, realizacji i monitoringu strategii i programów z zakresu ochrony środowiska w Wydziale Środowiska i Zieleni

Ogłoszenie nr 7/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi technicznej Projektu "Internet - świat w twoim domu" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 31.05.2015 r.


Ogłoszenie nr 6/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych, monitorowania, prognoz i analiz w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 5/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Księgowości Budżetu w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego


Ogłoszenie nr 4/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


Ogłoszenie nr 2/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego 

Ogłoszenie nr 1/2013

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Ewidencji i Rejestracji, w wymiarze 3/4 etatu.Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2012

Ogłoszenie nr 15/2012
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds.technicznej obsługi projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa, współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną, jako podstawa systemu informatycznego Miasta Torunia" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 30.11.2014 r.


Ogłoszenie nr 14/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Organizacji i Kontroli


Ogłoszenie nr 13/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 12/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko: Kierownika Referatu Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki KomunalnejOgłoszenie nr 11/2012


Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznej obsługi projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną, jako podstawa systemu informatycznego Miasta Torunia" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 30.11.2014 r.


Ogłoszenie nr 10/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko: kierownika Referatu Ewidencji Wydatków w Wydziale Księgowości


Ogłoszenie nr 9/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznej obsługi w ramach Zespołu ds. realizacji projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną, jako podstawa systemu informatycznego Miasta Torunia" w Wydziale Informatyki, z zatrudnieniem na czas określony do 30.11.2014 r.

Ogłoszenie nr 8/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. ochrony informacji niejawnych, w wymiarze 1/2 etatu, wolne od 1.07.2012 r.

Ogłoszenie nr 7-1,7-2/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej 1) ds. gospodarki odpadami, 2) ds. ewidencji 

Ogłoszenie nr 6/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontaktów z mediami, aktualności w serwisach miejskich w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Ogłoszenie nr 5/2012


Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Kontroli, w wymiarze 1/2 etatuOgłoszenie nr 3/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. Wieloletniego Planu Finansowego w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego


Ogłoszenie nr 2/2012

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowiska urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i BudownictwaMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Masłowska-Sobieszczyk
Data wytworzenia: 16-11-2015
Kto opublikował: Alicja Józefiak
Data publikacji: 16-11-2015
Kto zmodyfikował: Agata Grocka
Data ostatniej modyfikacji: 23-11-2015
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A