Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018

Liczba wejść na stronę:
 

Klauzule informacyjne Rady Miasta Torunia

 

Klauzula informacyjna dotycząca listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez grupę mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 30 ust. 5 uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15.04.1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 1352).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia nad projektem uchwały zgłoszonym przez grupę mieszkańców miasta Torunia.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od osoby występujące w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).Metryczka
Podmiot udostępniający: RMT
Kto wytworzył: Marek Wiliński
Data wytworzenia: 15-10-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 15-10-2018
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 16-10-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt