Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 10.12.2019

Liczba wejść na stronę:
Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

22 sierpnia 2018 r. weszła w życie Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z dnia 07.08.2018 r., poz. 1496).

Opis procedury wynikającej z ustawy:

  1. Złożenie do Rady Miasta Torunia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej (wydziałem prowadzącym sprawę w Urzędzie Miasta Torunia jest Wydział Architektury i Budownictwa).
  2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca ma 14 dni na ich uzupełnienie (od momentu wezwania do uzupełnienia). Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez dalszego rozpatrzenia.
  3. Publikacja kompletnego, spełniającego wymogi formalne wniosku wraz z informacją o sposobie i terminie składania do niego uwag.
  4. Termin 21 dni na składanie uwag do wniosku oraz termin 21 dni na składanie opinii i uzgodnień przez właściwe instytucje.
  5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Torunia o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej - w ciągu 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na stronie BIP (maksymalnie w ciągu 90 dni w uzasadnionych przypadkach).

    Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie są publikowane.
    Wnioski spełniające wymagania formalne są publikowane i wymagają przeprowadzenia powyższej procedury.

Zgodnie z art. 7 ust. 10 tej ustawy: wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1, zamieszcza ten wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, określając formę, miejsce i termin składania uwag do wniosku, liczony od dnia zamieszczenia.

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Renata Matuszewska
Data wytworzenia: 26-02-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 26-02-2019 14:07:14
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2019 16:05:12
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt