Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11822931
Data (2020-02-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23618
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2020Informuję, że w dniu 26 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci wodno - kanalizacyjnej przy rondzie J. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okólnej w Toruniu (działki nr 540, 807, 812, 808 w obrębie 70 oraz działki nr 1/56, 1/6, 1/89 w obrębie 75) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 28.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 48/2020Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 9 marca do 24 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Torunia kwalifikacja wojskowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981). 28.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 47/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (konkurs nr 7). 28.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 46/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 28.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 45/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz profilaktyki i promocji zdrowia. 28.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 21/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.02.2020r.(WGN.6840.1.2.2018.EK) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (rejon ulicy Przelot - ul. Projektowana CLXXXIV 5-13). 28.02.2020
Inne dokumenty 13/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2020 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 28.02.2020
Inne dokumenty 12/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- IV kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 28.02.2020
Informacje o środowisku 6/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, pokój 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Handlowy Zieleniec" dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu, wraz z prognozą. 28.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 16. sesji (27.02.2020 r.). 28.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 59/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie merytoryczne i zaprojektowanie plansz edukacyjnych, będących elementem tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenach zieleni w mieście Toruń (Park Glazja, Park Tysiąclecia), stanowiących obszary objęte pracami projektów realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” - Oś priorytetowa II - Programu Operacyjnego Ochrona i Środowisko 2014-2020 27.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 44/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych (konkurs nr 32). 27.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.6220.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „remont wraz z rozbudową dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Dziewulskiego 21 i 23 w Toruniu (dz. nr 71/9, 71/10, 71/31 – obręb 52)” 27.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „wdrożenie prac B+R celem uruchomienia produkcji książek zapachowych, drukowanych w nowej technologii mieszania mikrokapsułek zapachowych z farbą offsetową UV LED przy ul. Sowińskiego 2/4 w Toruniu (dz. 49, 50 – obręb 19)” 27.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 25/2020Data zgromadzenia:1.03.2020
Godzina zgromadzenia:13.00-15.30.
Miejsce zgromadzenia:ul.Szeroka,przy Osiołku
27.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.269.2019.EB, WGN.6845.51.2020.EB 27.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 19/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.02.2020 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.49.2020.ANP 27.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A