Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.01.2020
Data (2020-01-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23348
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 12/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, kierując się potrzebą zorganizowania 2-dniowej konferencji w ramach cyklicznych spotkań Forum Organizatorów Transportu (FOT), zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację konferencji FOT” i składania ofert z ceną na usługę obejmującą m.in. zapewnienie miejsc noclegowych, catering oraz salę konferencyjną. 17.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 7/2020Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie okręgów: Rubinkowo, Wrzosy oraz Staromiejskie. 17.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zmianie decyzji z dnia 28 marca 2018 r. znak: WAiB.6740.12.1070.59.2017.MSx o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej 6, 8, 10 w Toruniu, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu, w tym m.in. rozszerzenie terenu inwestycji oraz wprowadzenie etapowania inwestycji 17.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2020Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc. 17.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 14. sesji (16.01.2020 r.). 17.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.1.2019/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. nr 284/5 – obręb 37)” 16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 11/2020Data zgromadzenia: 2.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 10/2020Data zgromadzenia: 19.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 9/2020Data zgromadzenia: 18.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Przystań AZS, przejście Bulwarem Filadelfijskim i powrót do Przystani AZS
16.01.2020
Zarządzenie PMT 9A/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 16.01.2020
Patronaty 7/2020"Mombrella- Tu dbamy o mamy" 16.01.2020
Patronaty 6/2020"100 lat Kobiet Torunia w rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski" 16.01.2020
Patronaty 4/2020Moda na recykling 16.01.2020
Patronaty 3/2020Dyplom 2019 16.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2020Przetarg nieograniczony na naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 16.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2020Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 16.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6220.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory M3 w kierunku ulic Chłopickiego 6-10 i Waryńskiego 19 w Toruniu (dz. nr 26/2, 26/1, 37/2, 61, 17/2, 16/1 – obręb 19)” 15.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A