Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14411278
Data (2021-01-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25666
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/20121Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. WGN.6850.15.2020.EB, WGN.6850.19.2020.EB 04.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, dokonanego 22 grudnia 2020 r., w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia (obręb 59 – działki nr 21, 24/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26/3, obręb 62 – działka nr 1) - na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2021Informuję, że Pani Elżbieta Wiśniewska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 82A w Toruniu (działka nr 465/3 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2021Informuję, że Państwo Stanisława i Kazimierz Chmielewscy, dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konwaliowej 69 w Toruniu (działka nr 643 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 10/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi montażu, demontażu, naprawy, konserwacji, przewiezienie do i z magazynu oraz przechowywanie w magazynie iluminacji świątecznej. 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 9/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na usunięcie wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu. 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 8/2021 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na usunięcie wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 130 w Toruniu. 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 7/2021Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na na terenie zespołu staromiejskiego 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 6/2021Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na odnowienie parkletów (9 szt.), montaż, demontaż po zakończeniu sezonu letniego oraz przechowanie 15.01.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 3/2021Data zgromadzenia: 18.01.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Piekary 51
15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2021Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, w dniu 5 stycznia 2021 r. dokonała zgłoszenia budowy przyłącza gazowego ś/c dn 90 PE / DN 80 wraz ze stacją gazową pomiarową o przepustowości Q=630m3/h przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 74/3, 74/1 – obręb 54) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 192 w obr. 30; obszar oddziaływania: dz. nr 192, 191/11 w obr. 30 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 8/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.11. 2020r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi. 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w części ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 139/14 w obr. 54 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami 14.01.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 7/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.11. 2020r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dla inwestycji polegającej na budowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Przelot i w ul. Ciekawej w Toruniu (dz. nr 139/14, 139/7, 168, 166/5 w obr. 54; obszar oddziaływania: dz. nr 139/14, 139/7, 168, 166/5, 166/2, 172, 139/30, 173 w obr. 54 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 6/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.11. 2020r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 września 2022r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 r. z. 14.01.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A