Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.10.2018
Data (2018-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20105
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 165/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 17.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2018Data zgromadzenia: 21.10.2018
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, zbieg ul. Żwirki i Wigury z ul. Św. Józefa
17.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2018Data zgromadzenia: 19.10.2018
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 18.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Rynek Nowomiejski,przejście ul. Królowej Jadwigi,ul. Szeroka, Rynek Staromiejski, zakończenie przy Tablicy Solidarności
17.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Ugory 9A w Toruniu (dz. nr 318/1, 313 – obręb 32) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 17.10.2018
Inne dokumenty 10/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 17.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie kabla światłowodowego GMT zainstalowanego w kanale sanitarnym ulicy Wały gen. Sikorskiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 170/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 16.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2018Data zgromadzenia: 19.10.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Królowej Jadwigi 7. Ponadto osoba zgłaszająca zaznacza, że lokalizacja zgromadzenia będzie znajdować się po lewej bądź prawej stronie tejże ulicy.
16.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ulicy Plac Rapackiego w Toruniu, na działce nr 65 w obrębie 14 (do posesji przy ul. Plac Rapackiego 8) w Toruniu zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 16.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 9/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.23.2017.KŁ i WGN.7125.1.106.2017.KŁ 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 172/2018Przetarg nieograniczony na montaż, uruchomienie, serwis w trakcie ekspozycji dekoracji iluminacji świątecznej znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 171/2018Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność pn.: URBAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu, dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Toruniu (dz. nr 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2, 46/2 z obrębu 2) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 15.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2018Informacja PMT o wydaniu zaświadczenia w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Romantycznej 5 w Toruniu – dz. nr 94/10 w obrębie 78. 15.10.2018
Informacje o środowisku 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu (na podstawie uchwały nr 928/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 15.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Koszar Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25 w Toruniu. 12.10.2018
Zarządzenie PMT 333/2018w sprawie sprostowania błędu i zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia 12.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 168/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. 12.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A