Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18633191
Data (2022-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27842
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 26/2022Wydział Promocji i Turystyki w celu oszacowania wartości zwraca się z prośbą o podanie cen zakupu, dostawy i montażu 2 pomostów pływających na rzece Wiśle w związku z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 21.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 25/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Cięcia pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni w Toruniu”. 21.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 24/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej realizację zadania pn. „Interwencyjna wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu”. 21.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 21/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 listopada 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ (konkurs nr 19.1/2022). 21.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 20/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie PROMOCJI ZATRUDNIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (konkurs nr 30/2022). 21.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 19/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI (BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, PODGÓRZA I STAREGO MIASTA),konkurs nr 29/2022). 21.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 18/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU (konkurs nr 28/2022). 21.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 17/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022–2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (konkurs nr 27/2022). 21.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 16/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej poprzez realizację w latach 2022–2024 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI FILMOWEJ (konkurs nr 26/2022). 21.01.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 7/2022Data zgromadzenia: 23.01.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 18:30-19:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.01.2022
Inne dokumenty 3/2022Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Starost Mogileńskiego z dnia 15.04.2021 r. (znak: GB.6821.3.2020.2021) do dnia 30 czerwca 2022 r. Postępowanie dotyczy zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej, obręb 0192, działki: 232/3, 232/7, 2322/1 i 97/1. 21.01.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.04/2022Stacja bazowa BT43871 TORUŃ KOŚCIÓŁ ŚW. SZCZEPANA. 20.01.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.05/2022Instalacja radiokomunikacyjna - 36045(N!46045) (GTO_TORUN_BIELAWY) 20.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 23/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji i nadzoru nad funkcjonowaniem przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV w Toruniu. 20.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 22/2022Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi związanej z wykonaniem i dostawą łodzi typu „bat wiślany” w związku z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 20.01.2022
Zarządzenie PMT 15/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. gen Józefa Bema w Toruniu 20.01.2022
Zarządzenie PMT 14/2022w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 20.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowaną przez Panią Ewelinę Wyborską w sprawie zgłoszenia przebudowy sieci gazowej w ul. Storczykowej i przebudowy przyłącza gazowego niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się przy ul. Szosa Chełmińska 230 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szosa Chełmińska 232 w Toruniu (dz. nr 677/2, 718/4, 721/8, 722/2, 724/2, 727/2, 733 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 20.01.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A