Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621339
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24125
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 396/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składania ofert na wykonanie opracowania pn. „Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń”. 29.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 83/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej (dz. nr 507, 539 w obrębie 74) i odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Okólnej 114D w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 29.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 76/2020Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 962) podaję do wiadomości publicznej informacje dotyczące procedury Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2021. 29.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 54/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia: WGN.6845.234.2019.ANP (Szosa Okrężna 94-106), WGN.6845.128.2020.ANP(Przy Kaszowniku 43F), WGN.6845.74.2020.ANP (Jurija Gagarina 140-152) 29.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu”. oraz - „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu”. 29.05.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 33/2020Data zgromadzenia:04.06.2020
Godzina zgromadzenia:17.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
29.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii SN 15kV od stacji Idzikowskiego do kabla relacji GPZ Południe i budowie linii SN 15 kV od stacji Okólna 1 Stawki do stacji Powstańców Wielkopolskich 1, na terenie położonym przy ul. Idzikowskiego, Powstańców Wielkopolskich w Toruniu (działki nr 551, 552, obręb 71; działki nr 371, 110, 114 i części działek nr 139/5 i 217, obręb 74). 29.05.2020
Sprawozdania 3/2020Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2019. 29.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 395/2020Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na 1) sprzedaż i dostarczenie 15 licencji do kamer IP dla platformy zarządzającej Genetec Security Center; 2) Sprzedaż i dostarczenie urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu; 3) Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu" 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 394/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodnika na terenie Bydgoskiego Przedmieścia przy kamienicy ul. Moniuszki 27 w Toruniu. 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 393/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów na terenie miasta Torunia w dzielnicy Podgórz. 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 392/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na doposażenie Psiego placu zabaw przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu. 28.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 85/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia podające do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.21.1173.40.2019.KM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr WAiB.6740.12.29.157.2017.MS z dnia 6 września 2017 r., wydanej dla inwestycji pn.: budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Polnej 142 w Toruniu (działki nr 11/9 i 13/8 z obrębu 44). 28.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 84/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia podające do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.21.157.34.2020 IBJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji nr WAiB.6740.12.245.59.2018.ML z dnia 29 marca 2019 r., dot.: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia obejmującego rozbudowę Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu, zmienione decyzją nr WAiB.6740.21.749.102.2019.MSx z dnia 23 października 2019 r. (dz. nr 75/10 z obrębu 54). 28.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej w Toruniu (część działki nr 381/1, obręb 8) na potrzeby posesji przy Bydgoskiej 26 28.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 284 położonej przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 391/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 8 ławek stalowo - drewnianych przy ul. Szosa Lubicka na odcinku od mostu im. E. Zawackiej do ul. Przy Skarpie w Toruniu. 27.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A