Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 22.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7872172
Data (2018-02-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 92
1-20 21-40 41-60 61-80 81-92 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 69/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 68/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 67/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 66/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 65/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu 23.11.2017
Obwieszczenie RMT 64/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu 23.11.2017
Obwieszczenie RMT 63/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. 07.09.2017
Obwieszczenie RMT 62/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 07.09.2017
Obwieszczenie RMT 61/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń. 20.07.2017
Obwieszczenie RMT 60/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 22.06.2017
Obwieszczenie RMT 59/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. 22.06.2017
Obwieszczenie RMT 58/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 22.06.2017
Obwieszczenie RMT 57/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 56/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 55/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 54/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 53/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 52/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 51/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu. 27.04.2017
Obwieszczenie RMT 50/2017w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. 27.04.2017

1-20 21-40 41-60 61-80 81-92 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A