Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10970622
Data (2019-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 145
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 44/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę pięciu rowów przydrożnych celem zapewnienia odwodnienia ul. Zakręt w Toruniu. 21.10.2019
Inne dokumenty 43/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na żądanie postępowania administracyjnego w sprawie częściowego wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.05.2017r. oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Bulwaru Filadelfijskiego i pólnocnej części mostu im. J. Piłsudzkiego w Toruniu do zamkniętego odcinka kanału "B" Strugi Toruńskiej. 21.10.2019
Inne dokumenty 42/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania nr 11815 pn.:"Przebudowa systemu cieplnego w kompleksach wojskowych K-2011, K-2017 oraz likwidacja węzła cieplnego w kompleksie wojskowym K-2011 w Toruniu", na działkach nr ewid.: 109, 114/2, 188/6 i 188/7, obręb 0006 Toruń. 14.10.2019
Inne dokumenty 41/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Nieszawskiej 37A, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00050966/4 (wspólność ustawowa małżeńska.) 14.10.2019
Inne dokumenty 40/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II: al. św. Jana Pawła II, ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Czerwona Droga". 09.10.2019
Inne dokumenty 39/2019Obwieszczenie Wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 09.01.2019 r. 04.10.2019
Inne dokumenty 38/2019Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przedłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar w Toruniu. 03.10.2019
Inne dokumenty 37/2019Informacja Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenie powodzią nowych obiektów budowlanych na części działki nr 430/2 obręb 0061 Toruń. 03.10.2019
Inne dokumenty 36/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej administrowanej przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ścieków przemysłowych pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw. 01.10.2019
Inne dokumenty 35/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o decyzji z dnia 13.09.2019r. dla Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. udzielającej pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej z terenu stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. 01.10.2019
Inne dokumenty 34/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.09.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.:" Budowa garażu typu lekkiego dla 155mm sh "KRAB"- zadanie 11832", na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ulicy Okólnej 36 w Toruniu, na nieruchomości oznaczonej nr ewid.:1/67, obręb 0075 Toruń. 26.09.2019
Inne dokumenty 33/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do dłużnika o powierzchni 39,80m2 położonej:87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 19/25 19.09.2019
Inne dokumenty 32/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji znak: WIR.V.7821.10.2019.KS z dnia 30 sierpnia 2019 r. umarzającej postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 r., nr ABA.6740.4.23.2017.LK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu". 13.09.2019
Inne dokumenty 31/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zamkniętego Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu, do urządzeń kanalizacyjnych. 12.09.2019
Inne dokumenty 30/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 06.09.2019
Inne dokumenty 29/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji pn. „Budowa wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu”, zlokalizowanej pod adresem ul. Turystyczna 130, 87-100 Toruń, działka ewidencyjna nr 527 obręb 61. 05.09.2019
Inne dokumenty 28/2019Obwieszczenie - Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 49 K.p.a. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia, że w dn. 20 sierpnia 2019 r. wydał decyzję znak ŚG-V.7430.09.2019 zatwierdzają opracowanie pt.: "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz". 23.08.2019
Inne dokumenty 27/2019Obwieszczenie - Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Toruńska Struga w km 14±450, na działce nr 67 obręb Lipniczki, gm. Łysomice, wzdłuż linii kolejowej nr 353 w km od 147±000 do 147±100 w ramach projektu "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". 16.08.2019
Inne dokumenty 26/2019Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informuję o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej oraz ścieków technologicznych z terenu stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4271 przy ul. Polnej 10, nr działki 2/4, obręb 35, w miejscowości Toruń. 16.08.2019
Inne dokumenty 25/2019Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na skrzyżowaniu linii kablowych SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR z linią kolejową nr 246 Tomń Wschodni - Olek, planowane między km 4,4 i 4,5 na działce nr 162, obręb 0033, pomiędzy km 4,9 i 5,0 na działce nr 143, obręb 0033 oraz dwa skrzyżowania z terenem kolejowym pomiędzy km 4,7 i 4,8 na działkach nr 161 i 162, obręb 0033 Miasto Toruń. 13.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A