Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 19.08.2019
Data (2019-08-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 128
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 27/2019Obwieszczenie - Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Toruńska Struga w km 14±450, na działce nr 67 obręb Lipniczki, gm. Łysomice, wzdłuż linii kolejowej nr 353 w km od 147±000 do 147±100 w ramach projektu "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". 16.08.2019
Inne dokumenty 26/2019Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informuję o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej oraz ścieków technologicznych z terenu stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4271 przy ul. Polnej 10, nr działki 2/4, obręb 35, w miejscowości Toruń. 16.08.2019
Inne dokumenty 25/2019Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na skrzyżowaniu linii kablowych SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR z linią kolejową nr 246 Tomń Wschodni - Olek, planowane między km 4,4 i 4,5 na działce nr 162, obręb 0033, pomiędzy km 4,9 i 5,0 na działce nr 143, obręb 0033 oraz dwa skrzyżowania z terenem kolejowym pomiędzy km 4,7 i 4,8 na działkach nr 161 i 162, obręb 0033 Miasto Toruń. 13.08.2019
Inne dokumenty 24/2019Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na skrzyżowaniu linii kablowej SN 15kV z linią kolejową nr 18 Kutno-Piła Gł. pomiędzy km 105,2 i 105,3, na działce nr ewid. 442, obręb 0068 Miasto Toruń. 13.08.2019
Inne dokumenty 23/2019Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10, na odcinku Bydgoszcz-Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz", w związku z zamiarem wykonania otworów geologiczno-inżynierskich pod budowę drogi ekspresowej S-10. 05.08.2019
Inne dokumenty 21/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 czerwca 2019 r. dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.78.2019.NR na szczególne korzystanie z wód tj. odwadnianie gruntów oraz wykonanie urządzenia wodnego jakimi są igłofiltry w celu tymczasowego obniżenia poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadnia "Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu". 16.07.2019
Inne dokumenty 22/2019Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej"). 15.07.2019
Inne dokumenty 20/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 r., nr ABA.6740.4.23.2017.LK, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu". 09.07.2019
Inne dokumenty 19/2019Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do rozpatrywania odwołania od decyzji znak: WAiB.6740.15.5.1.2018.KJ Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie ulicy Świętego Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu". 05.07.2019
Inne dokumenty 18/2019Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz- Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz". 21.06.2019
Inne dokumenty 17/2019Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 10.06.2019
Inne dokumenty 16/2019Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków 06.06.2019
Inne dokumenty 15/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 28.05.2019
Inne dokumenty 14/2019Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15" 27.05.2019
Inne dokumenty 13/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu" 27.05.2019
Inne dokumenty 12/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.05.2019r. dot. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Toruń S.A. 22.05.2019
Inne dokumenty 11/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13.05.2019r. 22.05.2019
Inne dokumenty 10/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 14.05.2019
Inne dokumenty 9/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej działki o nr 415/13 oraz 415/14 26.04.2019
Inne dokumenty 8/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 25.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A