Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 21.07.2017

Liczba wejść na stronę: 7058588
Data (2017-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 75
1-20 21-40 41-60 61-75 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 21/2017 Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, z dnia 11 lipca 2017 r., o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości. 17.07.2017
Inne dokumenty 20/2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje się do wiadomości, że dnia 22.06.2017 r. wydana została, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski i Burmistrzem Ciechocinka, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka. 29.06.2017
Inne dokumenty 19/2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka" 31.05.2017
Inne dokumenty 18/2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń" 31.05.2017
Inne dokumenty 17/2017 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy ul. Kresowej 29.05.2017
Inne dokumenty 16/2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka. 26.05.2017
Inne dokumenty 15/2017 Obwieszczenie - Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 25 maja 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.4.23.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu. 26.05.2017
Inne dokumenty 14/2017 OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii, działając w porozumieniu z. Prezydentem Miasta Torunia, Burmistrzem Ciechocinka i Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski, w dniu 04.05.2017 r. wydał ostateczną decyzję (znak RPI-6220.1.32.16) określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 08.05.2017
Inne dokumenty 13/2017 Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 26.04.2017
Inne dokumenty 12/2017 Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu rozpoznaniu odwołania Pana Cezarego Chodynieckiego od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo w ramach zadania "Sieć wodno-kanalizacyjna Kaszczorek-Osiek", na obszarze Gminy Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 25.04.2017
Inne dokumenty 11/2017 Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 10.04.2017
Inne dokumenty 10/2017 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 05.04.2017
Inne dokumenty 9/2017 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 21/2016 z dnia 6 września 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Nowy przebieg drop krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej, od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu." 27.03.2017
Inne dokumenty 6/2017 Wydział Geodezji i Kartografii zawiadamia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o numerze 348, obręb 43, położonej w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 8 KW TO1T/00015578/0 w dniu 17.04.2017r, godzina 9.00 23.03.2017
Inne dokumenty 8/2017 Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w ramach porozumienie zainteresowanych organów administracji samorządowej, dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka", przed wydaniem ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie. 21.03.2017
Inne dokumenty 7/2017 Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 21.02.2017
Inne dokumenty 5/2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że dnia 6.12.2016 r. wpłynął wniosek Toruńskich Wodociągów Sp.z.o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, który został zmieniony wnioskiem uzupełniającym w dniu 25.01.2017 r. o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka." 03.02.2017
Inne dokumenty 4/2017 Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń", w obszarze i zakresie określonym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku. 01.02.2017
Inne dokumenty 3/2017 Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 r., na wniosek złożony przez Gminę Miasto Toruń, została wydana decyzja Nr 30/2016, znak: W00.4210.15.2016.ADS.23, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla wariantu nr 4, przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar, realizowanego częściowo w terenie zamkniętym kolejowym, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 16.01.2017
Inne dokumenty 2/2017 Obwieszczenie: Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że w dniu 22.12.2016 r. wpłynęło odwołanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski od decyzji z dnia 5.12.2016 r. znak RPI.6220.1.32.16 Wójta Gminy Wielka Nieszawka określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 05.01.2017

1-20 21-40 41-60 61-75 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A