Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18632952
Data (2022-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 255
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 3/2022Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Starost Mogileńskiego z dnia 15.04.2021 r. (znak: GB.6821.3.2020.2021) do dnia 30 czerwca 2022 r. Postępowanie dotyczy zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej, obręb 0192, działki: 232/3, 232/7, 2322/1 i 97/1. 21.01.2022
Inne dokumenty 2/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. - zawiadomienie o wydanym postanowieniu w uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, na działkach nr ewid. 163 i 22, obręb 0033 Toruń Miasto, położonych w Toruniu, przy ul. Polnej i Inżynierskiej. 19.01.2022
Inne dokumenty 1/2022Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego o poszukiwaniu właściciela pojazdu marki Daewoo Matiz o nr rej. CTR T123 13.01.2022
Inne dokumenty 75/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Na podstawie art. 53 ust. l w związku z art. 51 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej "K.p.a.", zawiadamia się, że dnia 15 grudnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał, dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, decyzję Nr 49/2021 znak: WIR.II.746.1.39.2021.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Kociewskiej, na działkach nr ewid. 124 i 125, obręb 0040 Toruń Miasto. 23.12.2021
Inne dokumenty 74/2021Dyrektor Zarząd u Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, które obejmuje wprowadzanie, na działce nr 357/4 obręb 38 m. Toruń, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych powstających w związku z eksploatacją myjni wraz ze ściekami socjalno-bytowymi z budynku stacj i paliw zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji 612 Lotos Paliwa Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 171-173 w Toruniu na działce ewidencyjnej nr 361/2 obręb 38 oraz 360/2 obręb 38 m. Toruń. 23.12.2021
Inne dokumenty 72/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z restauracji znajdującej się w Toruniu przy ul. Łódzkiej, GD.ZUZ.5.4210.389.2021.SK 30.11.2021
Inne dokumenty 71/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych przy ul. Turystycznej 50a w Toruniu, GD.ZUZ.5.4210.418.2021.MK 30.11.2021
Inne dokumenty 73/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2021r., znak WIR.II.746.1.39.2021.ML 29.11.2021
Inne dokumenty 70/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu, na wniosek PGE Toruń S.A., postępowania administracyjnego w sprawie zmiany terminu zobowiązania nałożonego decyzją z dnia 27.12.2019 r., znak GD.RUZ.421.140.2019.KF, do likwidacji nieużytkowanych studni o numerach S-la, S-2b, S-3a, S-4a i S-Sb. 25.11.2021
Inne dokumenty 69/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzania do Strugi Toruńskiej ścieków deszczowych i roztopowych, znak GD.ZUZ.5.4211.22.2021.ACS 18.11.2021
Inne dokumenty 68/2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak WOO.420.21.2021.ADS.4 18.11.2021
Inne dokumenty 67/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, znak pisma GD.ZUZ.5.4210.320.2021.AS 18.11.2021
Inne dokumenty 66/2021Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Modernizacja linii kolejowej nr 535 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- Bit City II" 18.11.2021
Inne dokumenty 65/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 04.11.2021r., GD.RUZ.4210.64.10.2021.AG 04.11.2021
Inne dokumenty 64/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości, znak 0417-SEE.711-5.11.2021 15.10.2021
Inne dokumenty 63/2021Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.58 dot. skarg na decyzję GDOŚ z dnia 4.06.2021r, znak DOOŚ.WDŚZIL.420.8.2020.mk.49 15.10.2021
Inne dokumenty 58/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.10.2021r. o wniesieniu odwołaniu od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS 08.10.2021
Inne dokumenty 59/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.4210.116.5.2021.MN 04.10.2021
Inne dokumenty 57/2021Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 11/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 28.09.2021
Inne dokumenty 56/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 24.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A