Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 25.04.2017
Data (2017-04-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 64
1-20 21-40 41-60 61-64 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 10/2017 Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 10.04.2017
Inne dokumenty 9/2017 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 21/2016 z dnia 6 września 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Nowy przebieg drop krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej, od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu." 27.03.2017
Inne dokumenty 6/2017 Wydział Geodezji i Kartografii zawiadamia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o numerze 348, obręb 43, położonej w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 8 KW TO1T/00015578/0 w dniu 17.04.2017r, godzina 9.00 23.03.2017
Inne dokumenty 8/2017 Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w ramach porozumienie zainteresowanych organów administracji samorządowej, dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka", przed wydaniem ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie. 21.03.2017
Inne dokumenty 7/2017 Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 21.02.2017
Inne dokumenty 5/2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że dnia 6.12.2016 r. wpłynął wniosek Toruńskich Wodociągów Sp.z.o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, który został zmieniony wnioskiem uzupełniającym w dniu 25.01.2017 r. o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka." 03.02.2017
Inne dokumenty 4/2017 Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń", w obszarze i zakresie określonym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku. 01.02.2017
Inne dokumenty 3/2017 Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 r., na wniosek złożony przez Gminę Miasto Toruń, została wydana decyzja Nr 30/2016, znak: W00.4210.15.2016.ADS.23, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla wariantu nr 4, przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar, realizowanego częściowo w terenie zamkniętym kolejowym, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 16.01.2017
Inne dokumenty 2/2017 Obwieszczenie: Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że w dniu 22.12.2016 r. wpłynęło odwołanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski od decyzji z dnia 5.12.2016 r. znak RPI.6220.1.32.16 Wójta Gminy Wielka Nieszawka określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 05.01.2017
Inne dokumenty 1/2017 Obwieszczenie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wydaniu postanowienia prostującego z Urzędu oczywisty błąd pisarski w Decyzji nr 27/2011 z dnia 20 października 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Szosa Chełmińska w Toruniu od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej". 05.01.2017
Inne dokumenty Obwieszczenie - Wójt Gminy w Wielkiej Nieszawce zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 13.12.2016
Inne dokumenty Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 15.11.2016
Inne dokumenty Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 14.11.2016
Inne dokumenty Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka - W związku z uzupełnieniem danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 17.10.2016
Inne dokumenty Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2016 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2016 r., znak sprawy: WAiB.6740.15.4.6.2016.KJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Stawki Południowe w Toruniu". 05.10.2016
Inne dokumenty Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 17.08.2016
Inne dokumenty Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 04.08.2016
Inne dokumenty Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa sieci wod.-kan. dla gminy Obrowo" 09.06.2016
Inne dokumenty Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Grudziądzkiej, na odcinku od skrzyżowania z nową ul. Polną do włączenia projektowanej Trasy Wschodniej w Toruniu" 09.06.2016
Inne dokumenty Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia LEGE ART/S PRO NATURA z siedzibą w Solcu Kujawskim (skrytka pocztowa 37, 87-101 Toruń), reprezentowanego przez Pana mgr Tomasza Krężela, do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku z dnia 26 lutego 2015 r., złożonego przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Polnej w Toruniu, na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska". 20.05.2016

1-20 21-40 41-60 61-64 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A