Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.11.2019
Data (2019-11-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 108
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-108 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 4/2019w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych. 07.03.2019
Obwieszczenie RMT 3/2019w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 07.03.2019
Obwieszczenie RMT 2/2019w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 07.03.2019
Obwieszczenie RMT 1/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 06.12.2018
Obwieszczenie RMT 81/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 80/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 79/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych. 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 78/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 77/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych. 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 76/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 75/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 74/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 73/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 72/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 71/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 70/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 69/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 68/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 67/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. 25.01.2018
Obwieszczenie RMT 66/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 25.01.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A