Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166988
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 102
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-102 

Dokument Tytuł Data
138/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów 1. budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu" 06.08.2020
3906740/2020Informacja o wydanym postanowieniu znak: WAiB.6740.1.390.1470.2020 MKa z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu" (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64) 03.08.2020
65.3.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiaty śmietnikowej, miejsc parkingowych, oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33) 22.07.2020
78.6730.3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (dz. nr 7 obręb 13). 17.07.2020
6740315/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.315.46.2020.IBJ zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 37 z obrębu 38), prowadzonej na wniosek EXPOBUD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarlińskiego 15 w Toruniu 07.07.2020
65.2.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33). 06.07.2020
92/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 580/1 oraz 581/6 z obrębu 10). 30.06.2020
78.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (działka nr 7 obręb 13) 30.06.2020
65.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiaty śmietnikowej, miejsc parkingowych oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33) 25.06.2020
89/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19 czerwca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.1125.2020.KM.WS prostujące oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10 czerwca 2020 r. nr: WAiB.6740.12.159.98.2020.KM o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53) 19.06.2020
88/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 10 czerwca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 17.06.2020
78.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (działka nr 7, obręb 13) 10.06.2020
67401070/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 19 maja 2020 r. została wydana decyzja nr WAiB.6740.12.1070.76.2019.ML, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu (działka nr 93 i 94 z obrębu 9). 21.05.2020
83/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 21 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.1251.39.2020.IBJ zawieszające na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 21.05.2020
82/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 20 maja 2020 r. zostało wystosowane pismo do Inwestora znak: WAiB.6740.1.159.917.2020.KM, przekazujące uwagi części stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 21.05.2020
78/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.806.1.2020.KM, nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości, w terminie 90 dni od daty otrzymania pisma, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53), 05.05.2020
70/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.11.72.84.2020.KM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Działowskiego 10C/45 w Toruniu (działka nr 53/16 z obrębu 52). 30.03.2020
67/2020Obwieszczenie - w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.32.1081.15.2019.WS odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 44 – wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-Maja 11B w Toruniu (dz. nr 35/35 obręb 58) 26.03.2020
13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywające wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 27.02.2020
10/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 6 lutego 2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak: WAiB.6740.13.1027.6.2019.IBJ, z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019, dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działki nr 280/2 i 280/1 z obrębu 4 07.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A