Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758908
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 15

Dokument Tytuł Data
1.6220.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu" 21.03.2019
7.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na terenie połozonym przy ul. Słonecznej 19 w Toruniu 26.02.2019
247.6730.3/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (usługi typu: gastronomia, biura, handel, fryzjer, gabinety kosmetyczne itp.) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10). 18.04.2019
123.6730.1/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o ponownym przystąpieniu do rozpatrywania wniosku sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 09.04.2019
247.6730.1/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (usługi typu: gastronomia, biura, handel, fryzjer, gabinety kosmetyczne itp.) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10) 20.03.2019
844.6740.21/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej zmianę pozwolenia na budowę WAiB-II-7353/592/2005 z dnia 10.08.2005 r. dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie nieruchomości przy ul. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń) 05.03.2019
844.6740.3/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę WAiB-II-7353/592/2005 z dnia 10.08.2005 r. dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie nieruchomości przy ul. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń) 05.03.2019
1016.6740/2018Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej z dnia 12 lutego 2019 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.1016.9.2018.JAC zmieniająca pozwolenie za budowę z dnia 4 maja 2017 r. znak: WAiB.6740.12. 141.70.2017.BCz w zakresie: zmiany wewnętrznej instala-cji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednoro-dzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka nr 528 obręb 67, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń). 13.02.2019
680.6740/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia podejmującego na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66) 07.02.2019
680.6740.13/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66) 07.02.2019
247.6730/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (gastronomia) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10). 17.01.2019
1015.6740/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bolta 8 m. 5/7 związaną z przywróceniem stanu pierwotnego 10.01.2019
123.6730/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odwołania od wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 09.01.2019
855.6740/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu, działki nr 605, 611, 675,  obręb 0003, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, w związku z zawieszeniem postępowania na wniosek inwestora - Domum Development Sp. z o.o. ul. Płocka 3, 87-100 Toruń 07.01.2019
1/2018Postępowania administracyjne dotyczące udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów o zwartości pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzone w ramach wniosków złożonych w dniach od 17 do 29 stycznia 2018 r. 06.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A