Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 22.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7872167
Data (2018-02-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania

Ilość dokumentów: 53
1-20 21-40 41-53 

Dokument Tytuł Data
SprawozdaniaSprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2016 roku. 04.09.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji Uchwały nr 175/2015 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 19.06.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2016 r. 19.06.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2016. 14.06.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji uchwały nr 892/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31.05.2016
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2015 r. 31.05.2016
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2015. 31.05.2016
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji Uchwały nr 656/2013 Rady Miasta Torunia z dnia 21.11.2013 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 30.04.2015
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2014 r. 31.03.2015
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w 2014 r. 31.03.2015
SprawozdaniaToruń 2010-2014. Raport podsumowujący działania samorządu miasta Torunia w VI kadencji samorządu terytorialnego. 31.10.2014
SprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za I półrocze 2014 r. 29.08.2014
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2013 r. 30.05.2014
SprawozdaniaSprawozdanie za rok 2013 z wykonania uchwały Nr 441/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z wykonania Uchwały Nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017. 30.05.2014
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień za 2013 rok. 21.05.2014
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w 2013 r. 31.03.2014
SprawozdaniaSprawozdanie za rok 2012 z wykonania Uchwały Nr 193/2011 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 08.05.2013
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w 2012 r. 31.03.2013
SprawozdaniaSprawozdanie za rok 2011 z wykonana Uchwały Nr 934/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok. 25.05.2012
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w 2011 r. 31.03.2012

1-20 21-40 41-53 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A