Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11507967
Data (2020-01-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6828
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 321/2019w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 19.12.2019
Uchwała RMT 320/2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 19.12.2019
Uchwała RMT 319/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 listopada 2019 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 19.12.2019
Uchwała RMT 318/2019w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 19.12.2019
Uchwała RMT 317/2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 19.12.2019
Uchwała RMT 316/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 19.12.2019
Uchwała RMT 315/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. 19.12.2019
Uchwała RMT 314/2019w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 19.12.2019
Uchwała RMT 313/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 19.12.2019
Uchwała RMT 312/2019zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 19.12.2019
Uchwała RMT 311/2019w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz nadania jej statutu. 19.12.2019
Uchwała RMT 310/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 19.12.2019
Uchwała RMT 309/2019w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Toruń niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w mieście Toruniu w 2020 roku. 19.12.2019
Uchwała RMT 308/2019w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. 19.12.2019
Uchwała RMT 307/2019w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 19.12.2019
Uchwała RMT 306/2019w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. 19.12.2019
Uchwała RMT 305/2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2019 r. 19.12.2019
Uchwała RMT 304/2019w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2019/2020. 19.12.2019
Uchwała RMT 303/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 19.12.2019
Uchwała RMT 302/2019w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 4 w Toruniu i ustalenia jego statutu. 19.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A