Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 19.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11743132
Data (2020-02-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6839
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 332/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 06.02.2020
Uchwała RMT 331/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 06.02.2020
Uchwała RMT 330/2020w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 listopada 2019r. o objęcie strefą B płatnego parkowania parkingów wybudowanych w 2019 roku przy ul. Grudziądzkiej 62 i 53 oraz ul. Gregorkiewicza / Przy Kaszowniku. 16.01.2020
Uchwała RMT 329/2020zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 16.01.2020
Uchwała RMT 328/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 327/2020w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 326/2020w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2020 r. 16.01.2020
Uchwała RMT 325/2020w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 16.01.2020
Uchwała RMT 324/2020w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2020. 16.01.2020
Uchwała RMT 323/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2019 rok. 16.01.2020
Uchwała RMT 322/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 321/2019w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 19.12.2019
Uchwała RMT 320/2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 19.12.2019
Uchwała RMT 319/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 listopada 2019 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 19.12.2019
Uchwała RMT 318/2019w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 19.12.2019
Uchwała RMT 317/2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 19.12.2019
Uchwała RMT 316/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 19.12.2019
Uchwała RMT 315/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. 19.12.2019
Uchwała RMT 314/2019w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 19.12.2019
Uchwała RMT 313/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 19.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A