Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.11.2017
Data (2017-11-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2727
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 639/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie drzew z terenów Gminy Miasta Toruń. 24.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 638/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy na terenie III LO przy ul. Raszei w Toruniu. 23.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 637/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji dla projektu branży sanitarnej dla zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 23.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 636/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji kosztów projektu budowlano - wykonawczego wymiany oświetlenia w budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 23.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 635/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie drzew z terenów Gminy Miasta Toruń 22.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 634/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 70 licencji do obsługi użytkowników IP centrali telefonicznej i do zarządzania tymi użytkownikami w systemie OmniVista 8770 R1.3. oraz max 70 telefonów IP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 1. Proszę podać: ryczałtową cenę netto i brutto w złotych w wariantach: • za 1 sztukę • łączną, z rozbiciem osobno dla licencji i modeli telefonów. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 633/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie wynikającym z art.1 pkt.1 z zachowaniem wymagań określonych w art. 62 ust.4 polegających na sprawdzeniu stanu technicznego 4 obiektów: wał przeciwpowodziowy przy ul. Przybyszewskiego, budowli rozrządowej Strugi Toruńskiej, umocnienia skarpy brzegu prawego oraz przepompowni wód gruntowych w Forcie IV. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 632/2017Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 1 marca 2018r. do 17 kwietnia 2018r. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 631/2017Urząd Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Tomń za rok 2017, o którym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz sporządzenie opinii i raportu z tego badania w terminie do dnia 21 maja 2018 roku; uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia, podczas którego rozpatrywane będzie sprawozdanie finansowe w celu udzielenia informacji o przebiegu i wynikach badania sprawozdania. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 630/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na budowę nowego wjazdu z bramą w ZSO nr 2 przy ul. Kos. Kościuszkowskich 6 w Toruniu. 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 629/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego w związku z planowanym wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Spółdzielczej i ul. Zamenhoffa w Toruniu 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 628/2017Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z planowanym przez Gminę Miasta Toruń pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla modernizacji obiektów użyteczności publicznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego, oświetleniowego oraz wyliczenia efektu ekologicznego dla budynku mieszczącego się przy ul. Mikołaja Kopernika 20 w Toruniu. 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 627/2017Urząd Miasta Torunia- Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług elektrycznych w budynkach UMT. 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 626/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotach 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac demontażowych urządzeń systemu monitoringu analowegego i modernizacji szaf teleinformatycznych. 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 625/2017Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „ Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu". 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 624/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie informuje, że nosi się z zamiarem zakupu 11 sztuk niszczarek zgodnie z przedmiotem zamówienia. 17.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 623/2017Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 16.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 622/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie badań pomiarów grubości i jakości nawierzchni ulic wybudowanych i realizowanych na zlecenie Gminy Miasta Toruń”. W załączeniu przekazuję zapytanie ofertowe oraz formularz do wypełnienia. 16.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 621/2017Urząd Miasta Torunia- Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi konwoju wartości pieniężnych z ich ochroną. 16.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 620/2017Biuro Obsługi Urzedu 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: a) Uzupełnienie akumulatorów w zasilaczu Centralnym w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (2 półki akumulatorów – 2 x 4 akumulatory) oraz uzupełnienie akumulatorów w zasilaczu Centralnym w budynku przy ul. Batorego 40 (2 półki akumulatorów – 2 x 4 akumulatory). b) Podłączenie zasilania awaryjnego do czerwonych gniazd przy stanowiskach w Sali dowodów osobistych w budynku przy ul. Batorego 40. Wykonanie zadania opisanego w części a) będzie polegało na rozbudowie zasilacza UPS w budynku przy ul. Sikorskiego 8 w 4 nowe półki akumulatorów (4 x 4 akumulatorów). Odzyskane istniejące w tej lokalizacji 2 półki akumulatorów Wykonawca przetransportuje do zasilacza znajdującego się w budynku przy ul. Batorego 40 i tam zainstaluje je, doposażając istniejący tam UPS. Efektem końcowym będzie wyposażenie zasilacza UPS w lokalizacji Wały gen. Sikorskiego 8 w 4 nowe półki akumulatorów a zasilacza w lokalizacji przy ul. Batorego 40 w dodatkowe 2 używane półki akumulatorów pozyskanych z pierwszej lokalizacji. Zadanie 1 a) – UPS MGE Galaxy 3500 15kVA, s/n: PS1531132554 Zadanie 1 b) – UPS MGE Galaxy 3500 15kVA, s/n: PS1247131747 c) Podłączenie zasilacza UPS w budynku przy ul. Bydgoska 5 wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądu technicznego oraz wymianą istniejących akumulatorów. W celu stwierdzenia ilości istniejących akumulatorów wymagana jest wizja lokalna. 16.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A