Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Data (2019-05-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3515
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 237/2019Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie cateringu dla 120 uczestników konferencji pn. „Toruńska Edukacja Przedszkolna w Niepodległej Polsce” 24.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 236/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placów zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 24.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 235/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej przy ul. Gipsowej w Toruniu". 23.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 234/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowy na świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie realizacji partnerskiego Projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 23.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 233/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do udziału w badaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego przygotowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn."Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od budowli rozdzielczej przy ul. Przeskok do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu" 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 232/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie audytu projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap I”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”, Poddziałanie 3.5.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”. 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 231/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie przez biegłego skarbowego usług w zakresie szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990), przechowywanych na wyznaczonych parkingach, a następnie nabytych tytułem przepadku przez Gminę Miasta Toruń. 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 230/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania następującego zakresu wycinka 9 sztuk drzew świerka pospolitego wycinka 8 sztuk drzew topoli włoskiej wykonanie zabiegów agrotechnicznych wykonanie zabiegów agrotechnicznych 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 229/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zieleni przy budynku ul. Świętopełka 4-18 w Toruniu". 21.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 228/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na doposażenie placów zabaw znajdujących się przy budynkach na osiedlu mieszkaniowym RUBINKOWO. 21.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 227/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 21.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 226/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 sztuk tablic: tablicy informacyjnej oraz tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn. „Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym” (nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 20.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 225/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku przemysłowego – wymiennikownia ciepła znajdującego się na ul. Świerkowej dz. nr .513 obr. 50 w Toruniu oraz montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych. 20.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 224/2019Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie lustracji drzew na terenie Parku Tysiąclecia przy ul. gen. Woyczyńskiego 1-5, 8A/ Podgórskiej 2,6 oraz ul. Idzikowskiego 1 A w Toruniu w celu stwierdzenia siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie koron drzew lub krzewów przewidzianych do wycinki. Przedmiotowy teren to działki o numerach : 425, 428 obręb 64, 98, 99,100,101, 103,104 obręb 65 i 45 obręb 71. 20.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 223/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową dla zadania pn: „Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 222/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dokumentacji dla zabudowy bloku „X” w zespole staromiejskim w Toruniu 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 221/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont toalety wolnostojącej o kształcie walca. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 220/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek betonowych z oparciem i siedziskiem drewnianym. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 219/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na remont i modernizację koszy ulicznych oraz dostawę wkładów. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 218/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na objęcie opieki serwisowej nad systemem telekomunikacyjnym Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowanym w Urzędzie Miasta Torunia 16.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A