Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.02.2017
Data (2017-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2285
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 96/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Założenia do programu ochrony architektury szkieletowej na terenie miasta Torunia”. 24.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 95/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Miasta Torunia”. 24.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 94/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT przystępuje do rozeznania rynku i zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Wycinka drzew w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Piastowskiej w Toruniu wraz z rekultywacją trawnika". 23.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 93/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji dla zabudowy bloku „X” w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Most Pauliński, Strumykowa, Szeroka, Podmurna w Toruniu. 23.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 92/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania i dostarczenia tabliczek-znaków informacyjnych "zabytek prawem chroniony" umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. 23.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 91/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż balustrady prostej stalowej przy schodach zewnętrznych na ul. Szosa Okrężna. (dz. nr 242/1 obr. 5) 23.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 90/2017 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia ofert na opracowanie programu polityki zdrowotnej. 23.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 89/2017 Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonywania interwencyjnych usług weterynaryjnych na terenie miasta Torunia w roku 2017. 22.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania usługi opracowania i dostarczenia pn. „Program ochrony i opieki obiektów Twierdzy Toruń: weryfikacja inwentaryzacji pierścienia fortecznego i analiza możliwości zagospodarowania fortów”. 22.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zaprojektowanie i budowę przyłącza światłowodowego do jednostek publicznych Gminy Miasta Toruń 21.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na utrzymanie terenów zieleni w 5 lokalizacjach na terenie Torunia. 21.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z opisem praz oraz STWiORB dla zadania polegającego na remoncie pomieszczeń wewnątrz budynku tzw. Klubu Ucznia w Zespole Szkół nr 10 przy Pl. Św. Katarzyny 10 w Toruniu. 21.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 84/2017 W związku z zamiarem ogłoszenia postępowania przetargowego, dotyczącego realizacji na terenie Torunia, od 2018 roku, systemu wypożyczalni rowerów miejskich stanowiących element transportu publicznego, przedmiotem zamówienia jest opracowanie następujących dokumentów: 1. Programu funkcjonalno-użytkowego dla systemu wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Torunia, 2. Specyfikacji technicznej zakupowanego sprzętu/usług wraz z kosztorysem uwzględniającym podział na koszty rodzajowe. 20.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 83/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac rozbiórkowych budynku parterowego położonego przy ul. Okrężnej 17 w Toruniu. 20.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2017 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania usługi organizacji wyjazdu studyjnego i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób w ramach projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020". 20.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z planowanym przez Gminę Miasta Toruń pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznych i oświetleniowych. 20.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej z oceną stanu technicznego obiektu basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu w związku z planowaną modernizacją i rozbudową obiektu. 20.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 prosi o podanie ceny netto i brutto na: Część 1: instalację łączy i urządzeń, konfigurację łączy internetowych do sprzętu komputerowego, uruchomienie sygnału internetowego w 230 gospodarstwach domowych na terenie miasta Torunia do 31 maja 2017r. oraz Część 2: świadczenie usługi dostępu do Internetu i serwis usługi dostępu u 230 mieszkańców miasta Torunia, w tym: a) do 215 łączem stałym kablowym w technologii Fast Ethernet zakończonym wtyczką RJ-45, z zastrzeżeniem ust. 1), b) do 15 sygnałem mobilnym GSM, od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 maja 2020 roku (36 miesięcy). 17.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dostawy/wykonania 30 domków dla kotów wolno żyjących (dzikich) i ich transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. 17.02.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Bieżące utrzymanie i eksploatacja fontanny i kaskady w Parku Miejskim w Toruniu". 17.02.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A