Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.03.2017

Liczba wejść na stronę: 6690699
Data (2017-03-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2333
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 144/2017 Gmina Miasta Toruń zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia elektronicznego naboru, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz aktów wykonawczych dotyczących postępowań rekrutacyjnych wydanych na podstawie ww. uchwał, z wykorzystaniem jednolitego zintegrowanego systemu naboru do jednostek i wg wymagań określonych w treści zapytania ofertowego. 27.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 143/2017 Wydział Organizacji i Kontroli prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 24.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 142/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. "Grill pod daszkiem" przy ul. Gagarina w Toruniu. 23.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 141/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 10 (lokalizacja TCUW) w zakresie projektu sieci strukturalnej teleinformatycznej w zakresie: 1. Budowa sieci komputerowej LAN 2. Budowa sieci zasilania energetycznego w dwóch wariantach: sieci z zabezpieczeniem UPS oraz sieci bez zabezpieczenia UPS (Zamawiający nie wymaga zakupu UPS-a) 3. sieci elektrycznej do oświetlenia pomieszczeń. 4. instalacji elektronicznego systemu kontroli wejść. 22.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 140/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie i budowę przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół nr 10 22.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 139/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostarczenie i zamontowanie 60 szt. kompletów ławek i koszy na śmieci". 21.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 138/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego polegającej na przekierowaniu ciężkiego ruchu tranzytowego z ul. Kościuszki (droga krajowa DK-91) na alternatywną trasę w granicach administracyjnych miasta Torunia. 21.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 137/2017 Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w okresie od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. W załączeniu do zapytania dołączona jest umowa wraz z wszystkimi załącznikami, opisująca zamówienie. 17.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 136/2017 Wydział Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przebudowę Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008, na zgodność z normą ISO 9001: 2015 oraz przygotowanie Urzędu do auditu na zgodność z normą ISO 9001: 2015. 17.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 135/2017 Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na całodobowe świadczenie w roku 2017 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących (dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 17.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 134/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw. 16.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 133/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie tabliczek - znaków informacyjnych "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. 16.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 132/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na opracowania i dostarczenia pn. „Program ochrony i opieki obiektów Twierdzy Toruń: weryfikacja inwentaryzacji pierścienia fortecznego i analiza możliwości zagospodarowania fortów”. 16.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 131/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego w budynku mieszkalnym parterowym przy ul. Pałubickiego 11 16.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 130/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na posadzenie 38 dębów tworzących "Aleję Wiślaną" na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu w dniu 23.04.2017 r. 15.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 129/2017 Gmina Miasta Toruń zaprasza do składania ofert na wykonanie ewaluacji „Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020”. - korekta zapytania 15.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 128/2017 Wydział Promocji prosi o złożenie ofert na druk grafiki oraz oczyszczanie i oklejenie 5 billoardów. 14.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 127/2017 Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania, dostawy i zawieszenia we wskazanych lokalizacjach: 80 sztuk budek lęgowych dla ptaków typu B, 40 sztuk budek lęgowych dla ptaków typu D, oraz wykonanie, dostawę i ustawienie we wskazanych lokalizacjach: 10 sztuk wolnostojących karmników dla ptaków na postawie z trzech palików, 10 sztuk domków dla owadów. 13.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 126/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 35/4.". 13.03.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 125/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert na wykonanie 2 weryfikacji rezultatów monitorowania wielkości osiągniętej redukcji emisji CO2 w roku 2016, raportowanej przez Beneficjenta (Gmina Miasta Toruń) zgodnie z wymaganiami Załącznika 3 Instrukcja sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania, V Konkurs Zielone inwestycje (GIS) prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla dwóch realizowanych umów o dofinansowanie. 13.03.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A