Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8971499
Data (2018-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2056
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema >>Rudelka<< w Toruniu. 06.12.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. 30.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 186/2018Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia. 30.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 189/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 29.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2018przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 26.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 187/2018Przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 26.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 185/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 22.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 183/2018Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji świątecznej i iluminacji obiektów zabytkowych i innych obiektów w Toruniu. 16.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 182/2018Przetarg nieograniczony na dostawę żeliwnych koszy ulicznych dla Zespołu Staromiejskiego Torunia. 16.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 181/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasta Toruń na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu” 08.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 180/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 06.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 177/2018Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią. >>UWAGA<< zmiana terminu składania ofert 06.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 178/2018Przetarg nieograniczony na druk i dostawę promocyjnych kalendarzy biurkowych w nakładzie 715 sztuk, kalendarzy trójdzielnych w nakładzie 1240 sztuk oraz kalendarzy siedmiokartkowych w nakładzie 650 sztuk. 31.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 176/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej w ul. Sobieskiego w Toruniu 26.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 175/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu- zmiana terminu składania ofert na 14.11.2018 r. 26.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 174/2018Przetarg nieograniczony na:prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego 3 w Toruniu. >>UWAGA<< Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych z dniem 18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, mają zastosowanie przepisy działu I rozdziału 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl , oraz poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie pod adresem: https://umtorun.ezamawiajacy.pl 23.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 165/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 17.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 170/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 172/2018Przetarg nieograniczony na montaż, uruchomienie, serwis w trakcie ekspozycji dekoracji iluminacji świątecznej znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 171/2018Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A