Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Data (2019-01-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 10/2019W związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym kwoty 30.000 euro Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na „Wykonanie kompleksu bezpiecznych górek na terenie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”. 07.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 9/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż licencji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego z wdrożeniem i rocznym serwisem. 07.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 4/2019Data zgromadzenia: 13.01.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Szumana, Wały Gen. Sikorskiego, Uniwersytecka, PCK, Grudziądzka, Bażyńskich, Wojska Polskiego, Chrobrego, Plac Pokoju Toruńskiego, Waryńskiego, Antczaka, Targowa, Prądzyńskiego, Sobieskiego, Skłodowskiej-Curie, Wschodnia, Rydygiera, Łyskowskiego, Dziewulskiego, Wyszyńskiego, Bolta, Raszei, dziedziniec III LO
Zakończenie: ul. Raszei 1 - dziedziniec III LO
07.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 8/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na obsługę miejskich nośników reklamowych typu billboard. 04.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2019 r. znak WGN.6840.2.29.2017.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 04.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2019 r. znak WGN.6840.1.43.2016.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 04.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 7/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie szaletów miejskich na ul.Rynek Staromiejski 1 i ul.Przedzamcze 7. 03.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 6/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie 3 parkletów 03.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 3/2019Data zgromadzenia: 07.01.2019
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pomiędzy pomnikiem
Mikołaja Kopernika a Osiołkiem.
03.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 5/2019Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: wykonanie serwisów fotograficznych z wydarzeń i imprez odbywających się na terenie miasta Torunia w 2019 r. 02.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 4/2019Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie usługi składu, łamania graficznego i przygotowania do druku jedenastu wydań miesięcznika: Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „Ikar” w 2019 r. 02.01.2019
Zarządzenie PMT 4/2019w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2019 r.oraz w latach 2019-2021 02.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu (znak WGN.7125.1.31.2017, WGN.7125.1.106.2017, WGN.7125.1.141.2017.KŁ) 02.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 3/2019Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi za przedmiot zamówienia: Sporządzanie kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. Archiwizacja operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych polegająca na wpinaniu operatów do odpowiednich segregatorów – 200 sztuk miesięcznie. Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie 02.01.2019
Zarządzenie PMT 3/2019w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 02.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 2/2019Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi: Wykonawca w ramach uzupełnienie bazy BDOT 500, GESUT miasta Torunia poprzez przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowiązuje się do zeskanowania materiałów geodezyjnych w ilości 65 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 2013, 2015-2019 02.01.2019
Zarządzenie PMT 2/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Broniewskiego 76 02.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2/2019Data zgromadzenia: 04.01.2019
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: przy ul. Szerokiej 50
02.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Żelaznej 10-12 w Toruniu (dz. nr 578/4 – obręb 3) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 1/2019Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: 1.Wprowadzenie treści 4000 aktów notarialnych, 9000 zawiadomień z ksiąg wieczystych, decyzji, wyciągów z operatów szacunkowych do systemu ewidencji gruntów i budynków EWID 2007 wersja 9.0 oraz uzupełnienie rejestru cen wartości nieruchomości zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego i kartograficznego i instrukcją obsługi ww. oprogramowania wraz z „wpięciem” wprowadzonych dokumentów do odpowiednich segregatorów ewidencji gruntów i budynków. 02.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A