Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 23.05.2018
Data (2018-05-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19272
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 193/2018Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zwraca się z prośbą o złożenie oferty ona wykonanie: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Andersa 21 w Toruniu”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 27.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 192/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active Directory Domain Services obejmującej swoim zasięgiem całość infrastruktury Zamawiającego. 27.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 191/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych (ZKS-XXOTKtsDFO 32J oraz 72J) GMT w zainstalowanych w kolektorze ogólnospławnym „A” na odcinku od ul. Pod Krzywą Wieżą do ul. Mikołaja Kopernika. 27.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 190/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie 800 szt. bloczków opłaty komunikacyjnej. 27.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 189/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostawę: Dyski SSD SAS 480GB (SLC/MLC)12Gb/s 2,5’’ do intensywnego zapisu z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, PX05SM, kompatybilne z macierzą marki Dell md38x (ST: FQF9G32) - 2 sztuki. Dyski muszą posiadać ramki umożliwiające montaż w macierzy 27.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę, budowę bieżni okólnej, prostej i skoczni w dal w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu”. 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 59/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic: Okólna, Korfantego, Dandelskiego, Karnowskiego, Ratajczaka, Balewskiego w Toruniu ” (dz. nr 506, 507, 656, 498, 487, 488, 489, 384/2, 385, 364, 365, 350, 349, 477 obr. 74) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 58/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic: św. Wojciecha, Kniaziewicza, Hallera w Toruniu ” (dz. nr 53, 54 obr. 72, dz. nr 143 obr. 73, dz. nr 121 obr. 65) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 57/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic: Plebiscytowej, Powstańców Wielkopolskich, Domachowskiego, Powstańców Śląskich w Toruniu ” (dz. nr 65, 106, 139/5, 292 obr. 774) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 56/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Kryńskiego, Korfantego, Hulewicza, Ratajczaka, Bagińskiego w Toruniu” (dz. nr 383, 284, 349, 283, 350, 382, 384/2, 384/1, 470 obr. 74) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 55/2018Data zgromadzenia:02.05.2018
Godzina zgromadzenia:18.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:przy ulicy Szerokiej 1
27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 55/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Licealna, Hallera w Toruniu”(dz. nr 246, 257/2, 277, 298, 304, 317, 326 obr. 73) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 54/2018Data zgromadzenia: 2.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: Plac Rapackiego
27.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 188/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul: Legionów 220 i Bydgoskiej 5. 26.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2018Referat Obsługi Informatycznej Biura Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na realizację usługi polegającej na podłączeniu budynku Szkoły podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 do sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń. 26.04.2018
Zarządzenie PMT 108/2018w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością 26.04.2018
Zarządzenie PMT 107/2018W sprawie wyznaczenia pracownika do pełnienia funkcji administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Torunia 26.04.2018
Zarządzenie PMT 106/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 26.04.2018
Zarządzenie PMT 105/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia 26.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu 26.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A