Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
Data (2018-03-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18901
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu. 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu – etap II (dz. nr 274, 391, 348, 339, 336, 319, 320, 321, 322, 323, 311, 302/22, 313/6, 312/5, 297/36, 305/7, 305/6, 306/2, 297/31, 297/26, 297/38, 297/21, 297/16, 297/9, 305/1, 302/2, 360 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 75/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT w celu uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców prosi o podanie ceny za wykonanie usługi polegającego na usunięciu odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 i ich zagospodarowaniu 15.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 74/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie szaletu miejskiego na ul. Rynek Staromiejski 1 i ul. Przedzamcze 7 15.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kmicica w Toruniu (dot. dz. nr 474, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 447 obręb 67) - zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 15.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 15.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 73/2018Wydział Ochrony Ludności, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 33 kamer oraz 18 uchwytów słupowych do kamer. 14.02.2018
Zarządzenie PMT 51/2018zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych 14.02.2018
Zarządzenie PMT 50/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane "Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu" 14.02.2018
Zarządzenie PMT 49/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 14.02.2018
Zarządzenie PMT 48/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" 14.02.2018
Zarządzenie PMT 47/2018zmieniające zarządzenie w sprawie uregulowania zasad nadzoru merytorycznego i ekonomicznego nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń oraz standardów sporządzania sprawozdań z wykonania planów rocznych przez te jednostki 14.02.2018
Zarządzenie PMT 46/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krasińskiego 55 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 14.02.2018
Zarządzenie PMT 45/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1c i 6a stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 5-5a w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 14.02.2018
Zarządzenie PMT 44/2018w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli, położonego w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 14.02.2018
Zarządzenie PMT 43/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Toruń położoną w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 92D 14.02.2018
Zarządzenie PMT 42/2018uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. strategii wykorzystania środków unijnych i innych środków o podobnym charakterze w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 14.02.2018
Zarządzenie PMT 41/2018uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Programu Rewitalizacji 14.02.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 20/2018Data zgromadzenia: 18.02.2018
Godzina zgromadzenia: 13.00 do 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ul. Św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
14.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A