Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Data (2019-01-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 1/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 02.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 1/2019Data zgromadzenia: 06.01.2019
Godzina zgromadzenia: 14.30 - 16.30
Miejsce zgromadzenia: Plac Dominikański koło budynku
Wydziału Środowiska i Zieleni.
Trasa przejścia:Plac Dominikański, ul. Prosta, ul. Rynek
Nowomiejski (rezygnacja z obejścia rynku i skręt w ul. Królowej Jadwigi), ul. Szeroka, Rynek
Staromiejski.
02.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Kruczej w Toruniu (dz. nr 788 z obrębu 31) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.6733/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Sobieskiego, a ST Sobieskiego 4 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sobieskiego w Toruniu (część działki nr 11 z obrębu 19). 18.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6733.11/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu” polegającego między innymi na budowie chodników, ścieżek rowerowych, pochylni i pomostów, na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 8, 13-45, ul. Przy Kaszowniku 2-24, ul. St. Batorego 1-3, ul. Bażyńskich w Toruniu (działki nr 23/1, 24/2, 26, 27/1, 28, 37, 57/2, 58/1, 98, 99, 132/30, 136 z obrębu 11 oraz działki nr 41 i 44 z obrębu 18). 18.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 247.6730/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (gastronomia) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10). 17.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 839/6740/2018Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.12.839.224.2018 MP o pozwoleniu na budowę z dnia 21 grudnia 2018 r., dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa podstacji prostownikowej JAR w Toruniu w ramach zadania: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Osiedla Jar” – etap I, w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – Bit City II” w rejonie ul. Legionów w Toruniu” (dz. nr 280, 287 z obrębu 38) 16.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6740.15/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 9 stycznia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.5.1.2018 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Świętego Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budowa miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 34: działki 48/1 (działka przejmowana w całości), 48/2, 49, 50, 51, 58/6 (działka po podziale), 65 Obręb 35: działki 677/2 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję) Obręb 36: działki 322, 321, 320/1 (działka po podziale), 311/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 311/2, 310/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 308/1 (działka po podziale), 273, 271, 265/1 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 63, 62/3, 62/4, 62/5, 61, 57/27 (działka po podziale), 57/23 (działka po podziale), 2/2, 1/4 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 1/1, 62/1, 330, 326, 4/4, 57/28 (z podziału działki 57/20), 265/2 (z podziału działki 265), 59/7 obr. 36 oraz dz. 695 obr. 35 16.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 55.6733/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie basenów letnich z zapleczem sanitarnym, siłownią i placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu tj. infrastrukturą techniczną (przyłącza, sieci) i drogową (droga wewnętrzna, parkingi, schody zewnętrzne)” na terenie położonym przy ul. Kujawskiej 16-18 w Toruniu (działka nr 375, obręb 64 oraz część działki nr 76, obręb 65). 15.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 478.6740/2018OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ dla inwestycji: zmiana technologii dwóch kabin lakierniczych w obiektach spółki ASCO Co Ltd.Sp. z o.o., na terenie nieruchomości przy ul.Włocławskiej 163-165 w Toruniu (dz. nr 17 i 19, obręb 76, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 14.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.6733/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego na terenie położonym przy ul. gen. Sowińskiego 9-11, Traugutta 1-61 w Toruniu (części działek nr 27/1, 26/2, 30, obręb 19). 14.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 198/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej. 11.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1015.6740/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bolta 8 m. 5/7 związaną z przywróceniem stanu pierwotnego 10.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 123.6730/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odwołania od wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 09.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6740/2018Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ulicy Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia” na działkach nr: 319/6, 320/2, 324/5, 324/6 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 324/4), 314/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 314/1), 134, 133/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 133), 147/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 147), 152, 145/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 145/4 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 144, 142 w obrębie 12. Obszar oddziaływania stanowią działki oznaczone numerami: 326/3, 318/6, 313, 129, 128, 130, 135, 151, 146, 141, 143, 136, 343/7, 343/12, 320/1, 343/4, 319/6, 320/2, 324/5, 324/4, 314/1, 134, 133, 147, 152, 145/2, 144, 142 w obrębie 12. 08.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 855.6740/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu, działki nr 605, 611, 675,  obręb 0003, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, w związku z zawieszeniem postępowania na wniosek inwestora - Domum Development Sp. z o.o. ul. Płocka 3, 87-100 Toruń 07.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 196/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu-nowy termin składania ofert: 05.02.2019 r. 07.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 56.6733/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Pająkowskiego - ST Targowisko Studzienna wraz ze złączem kablowym SN-15kV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Studziennej w Toruniu (działki nr 174/4, 173, 168, 471 obręb 55 oraz część działki nr 109 obręb 56). 07.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6733/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu” polegającego między innymi na budowie chodników, ścieżek rowerowych, pochylni, pomostów, planowanego w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 8, 13-45, ul. Przy Kaszowniku 2-24, ul. St. Batorego 1-3, ul. Bażyńskich na działkach nr 23/1, 24/2, 26, 27/1, 28, 37, 57/2, 58/1, 98, 99, 132/30, 136 z obrębu 11 oraz na działkach nr 41 i 44 z obrębu 18. 04.01.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z 2. sesji RMT 04.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A