Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18138
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 273/2017w sprawie wzorów kart abonamentowych i identyfikatorów w Strefie Płatnego Parkowania 27.09.2017
Zarządzenie PMT 272/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 271/2017w sprawie nabywania abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania 27.09.2017
Zarządzenie PMT 270/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 269/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 268/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych stoisk handlowych z pamiątkami 27.09.2017
Zarządzenie PMT 267/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 266/2017zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań działów Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na drogach wewnętrznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 265/2017w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jęczmiennej 12 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.09.2017
Zarządzenie PMT 264/2017w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Miasta Toruń prawa użytkowania nieruchomości położonej w Toruniu przy ul.Barbarka 27.09.2017
Zarządzenie PMT 263/2017w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu na terenie Osiedla Rudak B, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 27.09.2017
Zarządzenie PMT 262/2017w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania systemu wdrożenia reformy ochrony danych osobowych 27.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 184/2017Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń oraz wykonywanie usług towarzyszących, związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy w latach 2018-2019 27.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2017Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych - złożonego przez Gminę Miasta Toruń poprzez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Toruniu z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10, reprezentowanej przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Pana Marcina Maksima, uzupełnionego w dniu 05.09.2017 r., l.dz. 8328/2017 - dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej w Toruniu (dz. nr 745/15, 677/2, 792, 823 – obr. 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zmianami). 27.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 528/2017Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 26.09.2017
Zarządzenie PMT 261/2017w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Torunia 26.09.2017
Zarządzenie PMT 260/2017w sprawie powołania Komitetu Honorowego 2017 NICETORUŃFIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 26.09.2017
Informacje o środowisku 17/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 26.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 527/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów". 25.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 526/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie z budżetu partycypacyjnego pn. Zadbajmy o wspólna przestrzeń. 25.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A