Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758859
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21291
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43/2019OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ dla inwestycji -rozbudowa Centrum Logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39(dz. nr 75/10, obręb 54, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 03.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 7, Podgórskiej 2 oraz w pasie drogowym ul. Idzikowskiego w Toruniu (cz. dz. nr 413, 415, 425, obręb 64). 03.04.2019
Inne dokumenty 5/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącego rowu R-9 zlokalizowanego na działce 300/1 obręb 53 Bielawy w Toruniu. 03.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 156/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 10 szt. zestawów komputerowych. 02.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 155/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż repliki rzeźby niedźwiedzia ze Ślęży wraz z cokołem betonowym w sąsiedztwie kamiennego kręgu u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok w Toruniu. (dz nr. 144/28, obręb 54). 02.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 154/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego 31-35 i ul. Okólnej 169 w Toruniu. 02.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 42/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Grzegorza Nikołajskiego i Pani Agaty Nikołajskiej, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Krętej 28 w Toruniu (dot. dz. nr 837, 737 obręb 63) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 41/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. 02.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 33/2019Przetarg nieograniczonu na rewitalizację Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu 02.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 02.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 153/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Posadzenie i pielęgnacja 35 szt. drzew na terenie Błoni Nadwiślańskich przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". 01.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 152/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew, korektę krzewów w „skupinie” oraz korektę gałęzi znajdujących się przy skrajni drogi wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 01.04.2019
Zarządzenie PMT 103/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 01.04.2019
Zarządzenie PMT 102/2019w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu 01.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 44/2019Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasta Toruń wraz z wybranymi jednostkami. Dokumentacja przetargowa znajduje się po adresem: https://www.eib.com.pl/#Przetargi w zakładce Gmina Miasta Toruń 01.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 44/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). W dniu 25 marca 2019 roku Inwestor został wezwany postanowieniem znak: WAiB.6743.1.14.124.2019.MB do uzupełnienia zgłoszenia. Uzupełnienie, które wpłynęło do organu w dniu 29 marca 2019 r. nie zadość uczyniło ww. postanowieniu. 01.04.2019
Petycje 4/2019Petycja w sprawie udziału w konkursie "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019. 01.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 38/2019Data zgromadzenia:07.04.2019
Godzina zgromadzenia:13.00-14.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski-przy pomniku Mikołaja Kopernika.
31.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 151/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: przeprowadzenie badania obciążenia zadaniami 150 pracowników Urzędu Miasta Torunia (stanowiska administracyjno-biurowe) 29.03.2019
Zarządzenie PMT 101/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 08.04.2019 r. stanowisko urzędnicze 29.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A