Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758877
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21291
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 41/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych (do granic nieruchomości) wzdłuż ulicy Płaskiej w Toruniu (dz. nr 16/1, 32/1, 193/1 – obręb 45) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 29.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 40/2019Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap III – tj. termomodernizacja budynku użyteczności publicznej BOM Nr 1 ZGM przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu. 29.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 40/2019Informuję, że ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowany przez Agencję Ubezpieczeniową Reklamową i Projektową Pana Piotra Cyrka - dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego od nr 5 do nr 15 (dz. nr 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 i 227 – obręb 72) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 29.03.2019
Informacje o środowisku 17/2019Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu. 29.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.1/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/89, w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 29.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 150/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.39 m2 (bliźniak) z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Winnica 71 oraz budynku murowanego gospodarczo-garażowego o pow. ok. 45 m2 z dachem drewnianym krytym papą oraz dwóch budynków murowanych gospodarczo – garażowych o pow. ok. 12 m2 i 18 m2 z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Winnica 90-92 w Toruniu. 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 34/2019Przetarg nieograniczony na Przebudowa i remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu na potrzeby MOPR 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Przeniesienie oddziałów przedszkolnych na parter w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu.” 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem -etap I (parter) w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu 28.03.2019
Informacje o środowisku 18/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 70/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019r.) 28.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 149/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.76 m2 z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką, garażu typu blaszak oraz murowanego pomieszczenia gospodarczego ok. 13 m2 przy ul. Winnica 55 w Toruniu. 27.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 148/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego budynku mieszkalnego z poddaszem o pow. ok.54 m2 z dachem dwuspadowym krytym blachą falistą z wiatrołapem przy ul. Winnica 123 w Toruniu. 27.03.2019
Zarządzenie PMT 100/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 06.05.2019 r. kierownicze stanowisko urzędnicze 27.03.2019
Zarządzenie PMT 99/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu 27.03.2019
Zarządzenie PMT 98/2019w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta na rok 2018 27.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 46/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.03.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.6845.84.2019.EB 27.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 45/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.03.2019r, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.33.2019.EB 27.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 39/2019Informuję, że w dniu 25.03.2019 r., w związku z przedłożonymi wyjaśnieniami, Pani Joanna Nirska i Pan Jarosław Nirski, dokonali zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap przy ul. Warmińskiej 4 w Toruniu, na terenie dz. nr 244 z obrębu 36 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 27.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 38/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Stokrotkowej 6 w Toruniu (dz. nr 661 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 35/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. 27.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A