Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327763
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 7, Podgórskiej 2 oraz w pasie drogowym ul. Idzikowskiego w Toruniu (części dz. nr 413, 415, 425 obręb 64). 26.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na działce 154/14 z obrębu 45 na halę do produkcji elementów z żywic poliestrowych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 89A w Toruniu” (dz. nr 154/14 – obręb 45) 26.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 287/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania: "Rewitalizacja skweru przy ul. św. Józefa" – wykonanie koncepcyjnego projektu zagospodarowania wraz z kosztorysem inwestorskim. 25.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 286/2019Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie jednoetapowego architektonicznego konkursu ideowo – koncepcyjnego dla zadania pn. „Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu, na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego 25.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 81/2019Data zgromadzenia: 5.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, plac przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego
Przejście: „od pomnika J. Piłsudskiego, chodzenie po przejściu dla pieszych na Pl. Rapackiego przejście dla pieszych w ciągu Alei Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Chopina”.
25.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 31.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29). 25.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaty śmietnikowej oraz budowie oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Słowackiego 123A-125 w Toruniu (działka nr 65/3 oraz części działek nr 179, 64/3, obr. 7) 25.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "prowadzenie punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. Polnej 142A w Toruniu" 24.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. gen. Dąbrowskiego, pl. Św. Katarzyny w Toruniu (działki nr 15, 16, 18/2, 60/2, 94/1, 94/2, 95, 106 oraz części działek nr 10, 11/1, 12, 13, 14, 41, 61/2, 64/1, 65/1, 65/2, 81, 96, 103, 105, 107, 131, obręb 18) 24.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 21.06.2019
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.11.2*/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Winnica, oznaczoną jako działki geodezyjne nr 157/8, nr 167/6, nr 167/7, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 21.06.2019
Inne dokumenty 18/2019Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz- Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz". 21.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV celem skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe-Letnia 3 w pasie drogowym ul. Nieszawskiej i Kluczyki w Toruniu (działki nr 325, 326, 327, 328 i części działek nr 248, 249, 324, obręb 63 oraz działki nr 189/1, 196, 197, 198, 199, 200 i części działek nr 163/2, 164/2, 178/2, 189/2, 190/2, obręb 64) 21.06.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 7. sesji RMT. 21.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 80/2019Data zgromadzenia: 25.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Grudziądzka, Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum - Zachód
20.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 285/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Szczytnej, ul. Mostowej i ul. Chełmińskiej na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Franciszkańskiej w Toruniu. 19.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 284/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu figury sakralnej i postumentu, remontu ogrodzenia oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni. 19.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 283/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania "Programu ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989" 19.06.2019
Zarządzenie PMT 183/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta 19.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 87/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.30.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 19.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A