Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758905
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21291
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 4/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek NOMET Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. 27.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 147/2019Wydział Srodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenów zieleni pn. Skwery wśród nas”. 26.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 146/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy budynkami przy ulicach: Odrodzenia 11/13 i 7/9, Grudziądzka 6/8 i 10/12 oraz Legionów 1/3, 5 i 7/9 - pn. Zielona Oaza". 26.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 145/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców , zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. ;" Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od budowli rozdzielczej przy ul. Przeskok do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu". 26.03.2019
Zarządzenie PMT 97/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Zezwoleń w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 97A/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędniicze 26.03.2019
Zarządzenie PMT 96/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 96A/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.03.2019
Zarządzenie PMT 95/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 26.03.2019
Zarządzenie PMT 94/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie wiatrołapu oraz schodów zewnętrznych do przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 na terenie położonym przy ul. Osikowej 11 w Toruniu (działka nr 129, obręb 50) 26.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ulicy Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – Bit-City II” - – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 335/1, 337/1, 339/1 (numery działek po projektowanym podziale), 324, 330, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13; dz. nr 2/3, 9/3, 21/1 (numery działek po projektowanym podziale), 8, 17 – obr. 14; dz. nr 61/3, 61/4, 62/1 (numery działek po projektowanym podziale), 61/1, 88 – obr. 15 oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 313, 314/2, 335/2, 338, 342, 340/3, 340/5, 346 w obrębie 13; dz. nr 24, 25, 26, 50, 23, 22, 27, 10, 9/4, 2/4, 15, 19 w obrębie 14 oraz dz. nr 62/2, 83/2 , 85 w obrębie 15 – (numery działek po projektowanych podziałach). 26.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 44/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.03.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.81.2019.EB, WGN.6845.83.2019.EB, WGN.6845.83.2019.EB 25.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2019r. znak WGN.6840.1.27.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Lubicka 51-53 m.nr 6 i nr 11). 25.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 399/2, 263, 259/36, 259/35, 259/5, 259/3, 128/9, 139 z obrębu 46; dz. nr 167/3 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 25.03.2019
Petycje 3/2019Petycja SP4 ws.przeniesienia przystanku autobusowego MZK w okolice dawnego zakładu Torpo w Toruniu. 25.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 25.03.2019
Zarządzenie PMT 93/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 37/2019Data zgromadzenia: 24.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski - przy pomniku Mikołaja Kopernika
22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 36/2019Data zgromadzenia: 7.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.30 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Parking przy „Arenie” przy ul. Bema 73, Toruń
Przejazd: ul. Bema, ul. Kraszewskiego, ul. Odrodzenia, ul. Przy Kaszowniku, ul. Grudziądzka, wyjazd z Torunia i dalej do Zalesia.
22.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A