Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
Data (2018-03-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18901
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 3/2018XXVI Toruńska Mini Lista Przebojów 13.03.2018
Patronaty 2/2018XXXV Ogólnopolski Rajd Kopernikański 13.03.2018
Patronaty 1/2018XI Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych 13.03.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 48. sesji (22.02.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 13.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 28/2018Data zgromadzenia: 13.03.2018
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, przy pomniku Mikołaja Kopernika
11.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 114/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: tworzenie komunikatów prasowych z wydarzeń i imprez odbywających się na terenie miasta Torunia w 2018 r. 09.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 113/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 09.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 112/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację usługi usunięcia i zagospodarowania odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery), magazynowych na terenie Gminy Miasta Toruń. 09.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 111/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót - remont wejścia głównego i korytarza wewnętrznego do budynku Gimnazjum nr 11 przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 09.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 110/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na zadanie pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II. 09.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 25/2018Przetarg nieograniczony na ocieplenie – termomodernizację Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu. 09.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2018Informuję, że w dniu 19.02.2018 r. Pani Maria Skibicka i Pan Marcin Skibicki, dokonali zgłoszenia wykonania ogrodu zimowego na tarasie przy domu przy ul. Koszalińskiej 50 w Toruniu na terenie dz. nr 292/10 z obrębu 53 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 09.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kamińskiego, uzupełnionego w dniu 15.02.2018 r., l.dz. 1520/2018, dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4 kV na działce 135/6 obręb 40 przy ul. Równinnej 32 w Toruniu zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV z przyłączem kablowym średniego napięcia” (dz. nr 135/3, 135/4, 135/6 – obr. 40, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)– zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 109/2018Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę miejskich nośników reklamowych typu billboard 08.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 108/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego polegającego na zwiększeniu ograniczenia prędkości do 70 km/h na ul. Andersa w Toruniu. 08.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu”. 08.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 107/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018-2025. 07.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 106/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu". 07.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację rodzinnego domu dziecka przy ul. Rzepakowej 1/3 w Toruniu”. 07.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A