Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796250
Data (2020-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25126
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 211/2020Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Meller, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dot. wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Poznańskiej 172 w Toruniu (działki nr 929/2 z obrębu 63) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 103/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 października 2020 r. znak WGN.6840.2.13.2017.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 20.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2020Przetarg nieograniczony na dostawę 15 kamer szybkoobrotowych PTZ w technologii IP, rozdzielczości HDTV 1080p dla rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia. 20.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie położonym przy ul. Słowiczej, Wrzosowej, Lisiej, Niedźwiedziej w Toruniu (części działek nr 419, 422, 424, 207/1, 207/12, 389/2, 389/6 obręb 31) 20.10.2020
Inne dokumenty 47/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/000113572/4. 20.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 525/2020Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów takich jak: teczki, papier korespondencyjny – listowniki, koperty, papier okolicznościowy – dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją w Urzędzie Miasta Torunia. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 524/2020Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 523/2020W związku z planowanym wszczęciem postępowania na realizację zadania pn.: „Przegląd dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Torunia w zakresie organizacji ruchu” w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o cenie, za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 522/2020Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi związanej z zarządzaniem projektem pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń. 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 212/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Mirosławy Korpal, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kamiennej 3 w Toruniu (dz. nr 34/14, obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 210/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Barwnej 31 w Toruniu (dz. nr 326/2 – obr. 46) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: 326/2, 376 obr. 46 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 209/2020Informuję, że Pan Bartosz Gołębiewski, dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 4 w Toruniu (działka nr 114 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 208/2020Informuję, że Pani Katarzyna Stawska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Elbląskiej 24 w Toruniu (działki nr 597 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 207/2020Informuję, że w dniu 16.10.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A. dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie zakładu „Towimor” S.A. w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska (obręb 22, działki nr 112/29, 112/25, 112/22, 112/31, 112/4, 112/32, 112/8, 112/28, 112/21, 112/20, 112/9, 112/24, 112/33, 112/34, 112/23, 96/43, 96/34, 96/33, 96/23), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 19.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2020Postępowanie w oparciu o art. 138o ustawy PZP na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków , ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 521/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • udzielenie licencji wieczystych dla CV-BR-SK - Commvault Complete Backup & Recovery for Virtualized Environment, Per Socket, Perpetual dla 4 CPU (4 licencje) 16.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 206/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Anny Pietrzak dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Poznańskiej 109 w Toruniu (dz. nr 326 w obrębie 70) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 205/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji do nieruchomości przy ul. Włocławskiej 260 w Toruniu (dz. nr 117 w obrębie 78) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740604/2020obwieszczenie o piśmie Strony Postępowania wnoszącej sprzeciw do planowanej inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłątaja 3 w Toruniu (działki nr 280/5, 280/4, 279/1, 320/1 z obrębu 3) 15.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 520/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej, 15.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A