Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 23.05.2018
Data (2018-05-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19272
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 18.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 78/2018Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 1, 2 , 3 w Toruniu. 18.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2018Przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu – Etap I” . 18.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kościelnej 9A w Toruniu (dot. dz. nr 639, 647, 648, 659, 673, 758 obręb 67) , uzupełnionego i poprawionego dnia 17.05.2018 r. - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.05.2018
Uchwała RMT 872/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 17.05.2018
Uchwała RMT 871/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 marca 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 17.05.2018
Uchwała RMT 870/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia, na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu”. 17.05.2018
Uchwała RMT 869/2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 17.05.2018
Uchwała RMT 868/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 17.05.2018
Uchwała RMT 867/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki. 17.05.2018
Uchwała RMT 866/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2017 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. 17.05.2018
Uchwała RMT 865/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu. 17.05.2018
Uchwała RMT 864/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu. 17.05.2018
Uchwała RMT 863/2018w sprawie nadania nazwy rondo Lecha Bądkowskiego. 17.05.2018
Uchwała RMT 862/2018w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym, planowanym do współfinansowania z Programu Interreg Europa 2014 – 2020, w roli partnera projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2019 – 2023. 17.05.2018
Uchwała RMT 861/2018w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. 17.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 216/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary)na wybranych terenach zieleni miejskiej Torunia (80 ha) wg wskazań przedstawiciela WŚiZ - UMT". 17.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 215/2018 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dylatacji w celu wyeliminowaniu drgań przenoszonych przez grunt na budynek. 17.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 71/2018Data zgromadzenia:20.05.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
17.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu (dz. nr 643/5 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A