Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621777
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24125
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 88/2020w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi26/Strumykowej 2 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 27.05.2020
Zarządzenie PMT 87/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 27.05.2020
Zarządzenie PMT 86/2020zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2050 27.05.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 32/2020Data zgromadzenia: 6.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 15:30-17:30
Miejsce zgromadzenia: ulica Panny Marii przy kościele, przemarsz Rynkiem Staromiejskim do pomnika Mikołaja Kopernika
27.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (dz. nr 213/8, 213/7, 213/6, 213/4, 213/1, 124/11, 124/13, 124/9, 122/1, 123/1, 121/2, 121/8, 121/7, 137/3, 63/3, 62/3, 57, 213/2, 130, 128, 205, 206 – obręb 22)” 27.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali na halę do zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Wapiennej 8A w Toruniu (dz. 29/5 - obręb 42)" 27.05.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.06/2020Instalacja radiokomunikacyjna nr 36012 (N!46012)GTO_TORUN_OKOLNA136 26.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.1/2020Obwieszczenie PMT o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254 - obręb 7)" 26.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2020Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu. 26.05.2020
Inne dokumenty 29/2020Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 maja 2020 r. o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 26.05.2020
Petycje 21/2020Petycja w sprawie budowy drogi w ciągu ul. Sezamkowej w Toruniu. 26.05.2020
Zarządzenie PMT 85/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu 25.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 82/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Okólnej 114D w Toruniu (działki nr 507, 539 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 25.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6733.2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku składowego planowanego na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego położonego przy ul. Ligii Polskiej 8 w Toruniu (działka nr 39/4, obręb 59) 25.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 75/2020Komunikat z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 41/2020 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 14 maja 2020 r. na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 22.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 74/2020Komunikat z dnia 22 Maja 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 40/2020 r. ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 7 maja 2020 r. na realizację w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 22.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 73/2020Lista uczestników zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TTBS Sp. z o.o w ramach programu "Mieszkania na wynajem dla osób straszych i niepełnosprawnych". 22.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 53/2020Wykaz Prezydenta Miasta Torunia o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na przekazanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski wraz z regulaminem przetargu - dwie samodzielne kawiarnie letnie. WGN.6845.13.2020.ANP 22.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 52/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.1.4.2019.KW - ul. Jemiołowa 12 i 14). 22.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Barwnej w Toruniu (część działki nr 326/2 obręb 46) na potrzeby posesji położonych przy ul. Barwnej 20 i ul. Barwnej 31 22.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A