Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758892
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21291
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Batorego i ul. Chrobrego w Toruniu (dz. nr 156 – obręb 39, dz. nr 2/2, 6/4, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 29/4, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 97, 98, 175/2, 184/2, 195, 188, 1122, 183 – obręb 43) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.2.6733/2019Obiweszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A. 22.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z 5. sesji RMT 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 144/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 21.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 143/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Torunia 21.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 42/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.50.2017.EK z dnia 21.03.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25). 21.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 35/2019Data zgromadzenia: 23.03.2019
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
21.03.2019
Informacje o środowisku 16/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu (Uchwała Nr 929/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej (Uchwała Nr 930/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 21.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu" 21.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 142/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w branży ogólnobudowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu”. 20.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 141/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” (nr POIS.02.05.00-00-089/16) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 20.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 140/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składnia ofert dotyczących produkcji i dostawy ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem w nakładzie 5000 sztuk 20.03.2019
Zarządzenie PMT 92/2019w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursach dotyczących upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizacje Festiwalu Wisły oraz Festiwalu Drwęcy w Toruniu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 91/2019w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oraz określenia jej wzoru 20.03.2019
Zarządzenie PMT 90/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25, oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 20.03.2019
Zarządzenie PMT 89/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5-7 20.03.2019
Zarządzenie PMT 88/2019w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. gen. Władysława Andersa 76 20.03.2019
Zarządzenie PMT 87/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 86/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznamńskej 81 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 85/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickieiwcza 62A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 20.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A