Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758921
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21291
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 84/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 6 i nr 11, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynku położonego przy ul. Szosa Lubicka 51/53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 20.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 35/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia firmy MSTYL Milenia Jurkiewicz z/s w Toruniu, reprezentowanej przez Panią Milenię Jurkiewicz, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Częstochowskiej 5 w Toruniu (dot. dz. nr 295/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 34/2019Informuję, że spółka E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Targowej 4-10, ul. Lubickiej 61-65 i ul. Szosa Lubicka 13A-13B w Toruniu (dz. nr: 454 – obręb 55, dz. nr: 172/2, 173, 183, 184, 185/2, 186, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/3, 191/4, 191/5, 253 – obręb 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 20.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 139/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana) wraz z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U 2017 poz. 2187 ze zm. ), •sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), •elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 19.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 138/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie studiów wykonalności wraz z wnioskami o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektów: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap III ”, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap VI ”. 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 41/2019Obwieszczenie PMT z dnia 15.03.2019 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonych do wydzierżawienia (kawiarnie letnie).WGN.6845.28.2019.ANP 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 40/2019Obwieszczenie PMT z dnia 15.03.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT, przeznaczonych do wydzierżawienia WGN.6845.218.2018 R. ANP 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 35/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.03.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia znak: WGN.6845.372.2018.ANP 19.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6740.15/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ulicy Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia” na działkach nr: 319/6, 320/2, 324/5, 324/6 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 324/4), 314/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 314/1), 134, 133/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 133), 147/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 147), 152, 145/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 145/4 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 144, 142 w obrębie 12. Obszar oddziaływania stanowią działki oznaczone numerami: 326/3, 318/6, 313, 129, 128, 130, 135, 151, 146, 141, 143, 136, 343/7, 343/12, 320/1, 343/4, 319/6, 320/2, 324/5, 324/4, 314/1, 134, 133, 147, 152, 145/2, 144, 142 w obrębie 12. 19.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 137/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja". 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 136/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 135/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „ Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu” Toruniu’’ ( dz. 2 obr.72 oraz innych, które są niezbędne do wykonania zadania oraz wynikną z warunków przyłączenia do infrastruktury). 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 134/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i rozładunek 50 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 133/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego w oficynie oraz wiaty drewnianej – garażu przy ul. Kordeckiego 4 i św. Mikołaja 5 w Toruniu. 18.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 34/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.03.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.95.2017KŁ,WGN.7125.1.107.2017KŁ WGN.7125.1.60.2018KŁ WGN.7125.1.199.2017KŁ WGN.7125.1.18.2018KŁ. 18.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2019Informuję, że Pan Grzegorz Nikołajski i Pani Agata Nikołajska dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Krętej 28 w Toruniu (dot. dz. nr 837, 737 obręb 63) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych (do granic nieruchomości) wzdłuż ulicy Płaskiej w Toruniu (dz. nr 16/1, 32/1, 193/1 – obręb 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2019Przetarg nieograniczony wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej w Toruniu” 18.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A