Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018
Data (2018-11-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 434/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na aktualizację i nadzór pogwarancyjny programów autorskich eksploatowanych w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Torunia. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 433/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 432/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną wraz z subskrypcją aktualizacji systemu fastGIS PST na 2 stanowiskach PC, na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019. 09.11.2018
Zarządzenie PMT 357/2018w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przesz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 09.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 148/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Geotermia Toruń sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu dot. budowy sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres M1 i M1.1 (dz. nr 42/5 z obrębu 21; dz. nr 213/4, 127, 131, 134/2 z obrębu 22; dz. nr 128/7, 128/15, 38/4, 117/1, 116/1, 128/9, 141/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 140/1, 114/1, 142/2, 115, 37/4, 37/9, 35/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 35/9), 35/8, 35/10, 34, 46, 52/1, 52/6, 52/2, 53/3, 53/6, 52/3, 58/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 431/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk i dostawę biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów okresowych i biletów specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 08.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 430/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną i konserwację systemu teleinformatycznego EWID 2007 działającego w Urzędzie Miasta Torunia. 08.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 181/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasta Toruń na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu” 08.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 148/2018Data zgromadzenia: 17.11.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00-12.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Rynek Nowomiejski (obok wejścia do Tumultu)
Trasa przejścia: „Rynek Nowomiejski, ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroka, południowa płyta Rynku Staromiejskiego, ul. Różana, ul. Piekary, ul. Panny Marii, północna płyta Rynku Staromiejskiego, ul. Szewska, Most Pauliński, Zaułek Prosowy, ul. małe Garbary, ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroka, Rynek Staromiejski przy pomniku M. Kopernika”
Zakończenie: Rynek Staromiejski przy pomniku M. Kopernika.
08.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 147/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dla obszaru położonego przy drodze dojazdowej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu (dz. nr 84/2, 88/2, 98, 102, 108/1, 111/1, 116/1, 120/1, 167 z obrębu 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 08.11.2018
Inne dokumenty 12/2018Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego urzędu Królewskiej Fortyfikacji Twierdzy w Toruniu oraz jego murowanego ogrodzenia, położonych przy ul. Wola Zamkowa 19 / pl. św. Katarzyny l w Toruniu. 08.11.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 56. sesji (18.10.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 08.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 944/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny zakupu i dostawy 4 sztuk szaf metalowych przeznaczonych do przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 07.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego jako inspektor nadzoru inwestorskiego: a) branży elektrycznej i niskoprądowej; b) branży budowlanej; c) branży wod- kan,wentylacji i centralnego ogrzewania; d) branży konserwatorskiej. dla zadania :„Przebudowa wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła 1,2,3,5 w Toruniu (działki 49 z obrębu 14 oraz 340 z obrębu 13, jednostka ewidencyjna 046301_1Toruń)” 07.11.2018
Zarządzenie PMT 356/2018w sprawie wprowadzenia zasad obsługi korespondencji składanej w sprawach związanych z realizacją inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 07.11.2018
Zarządzenie PMT 355/2018w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 07.11.2018
Zarządzenie PMT 354/2018w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Brzoskwiniowej 45 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 07.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 22/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.258.2018.EB 07.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 21/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do oddania w użyczenie. WGN.6850.34.2018.EB 07.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.169.2018.EB, WGN.6845.255.2018.EB,WGN>6845.325.2018.EB 07.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A