Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 24.03.2019
Data (2019-03-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21071
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2019Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach UMT. 15.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 (dz. 75/10 obręb 54)” 15.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z rozłącznikiem oraz linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie położonym w miejscowości Toruń – działki nr 401, 380/2, 380/1 i 381/1 oraz części działek nr 299, 972/1, 972/8, 402 i 387 obręb 63, oraz w miejscowości Mała Nieszawka (gmina Wielka Nieszawka) – działki nr 376/29, 376/25 i 376/27 oraz części działek nr 376/28, 376/26 i 376/30 obręb Mała Nieszawka. 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 129/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na roczny serwis sprzętu komputerowego użyczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu "Internet świ@t w twoim domu". 14.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 128/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzątanie miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu. 14.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 127/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie wniosku do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w konkursie Azbest 2019, a w przypadku uzyskania dotacji przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. 14.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 31/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szuwarów 34 – Czapli 5 w Toruniu (dz. nr 882, 886, 897, 898 i 900 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 14.03.2019
Informacje o środowisku 15/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 14.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A 14.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 126/2019Urząd Miasta Torunia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie 200 sztuk tabliczek- znaków informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach realizacji planowanych zadań w 2019 r. 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 125/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w piaskownicach na terenie miejskich placach zabaw. 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 124/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Projekt koncepcyjny remontu i przebudowy Sali sportowej z zapleczem w ZSOiT nr 13 ul. Targowa 36-38." 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 123/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę wolnostojącego murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok.65 m2 z dachem drewnianym krytym papą, oraz parterowego drewnianego budynku gospodarczego o pow. ok.26 m2 i wys. ok. 2.3 m krytego eternitem i drewnianej ubikacji o pow. ok. 1,2 m2 oraz płotu ogradzającego posesję przy ul. Bema 7. 13.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 32/2019Data zgromadzenia: 17.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
13.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 30/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Ciekawej w Toruniu (dot. dz. nr 139/7, 176/6 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.2018/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku magazynowo - produkcyjnego (montaż, demontaż, pakowanie) przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 87DA w Toruniu (dz. nr 260/44, 399/7, 259/71 - obręb 46)" 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.1/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 marca 2019 r., znak: WAiB.6740.15.12.4.2018 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi na części działki 72/18 oraz 72/22 w obrębie 46 (docelowo przedłużenie ulicy Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu” – dz. nr 72/26, 72/23 w obrębie 46 (numery działek po projektowanym podziale) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 72/7, 72/8 w obrębie 46; dz. nr 654, 659/3, 663/1 w obrębie 53. 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny w Toruniu (cz. dz. nr 119/1, 259/5, obręb 38). 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 122/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 12.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 121/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Torunia 12.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A