Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.12.2017
Data (2017-12-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18474
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 649/2017Urząd Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Nieruchomościami prosi o podanie ceny usługi polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych na podstawie umów zawartych w 2018 roku na potrzeby Gminy Miasta Toruń. 05.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 648/2017Urząd Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Nieruchomościami prosi o podanie ceny usługi polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych na podstawie umów zawartych w 2018 roku na potrzeby Skarbu Państwa. 05.12.2017
Zarządzenie PMT 354/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 05.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 224/2017Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Dostosowanie wejścia do Urzędu Pocztowego nr 9 przy ul. Szosa Chełmińska 140 - przebudowa schodów w celu dostosowania dla osób poruszających się na i z wózkami”. 04.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2017Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego BUD – TECH Sp. z o.o. przy ul. Szosa Chełmińska 98 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Adama Stando – Prezesa dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego), budowie przyłączy wody, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnętrznej instalcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Łukasza Watzenrodego 12-14 i ul. Jana Hubego 8 na terenie działek nr: 200/1, 200/2, 200/3, 201 w obrębie 30. 04.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2017Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu przy ul. Gen. J. Bema 128 działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Szameta dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, budową linii kablowej nn w ul. Rudackiej w Toruniu na działek nr: 110/2, 108/4, 170, 172, 927/1, 265, 248, 271, 269, 268, 267, 266, 253, 927/2, 109, 110/1 z obrębu 62. 04.12.2017
Zarządzenie PMT 353/2017zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 01.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Zbigniewa Ziętek dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Krakowskiej 71A i 71B na dz. nr 272/5 i 707/4 w obrębie 53 01.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 647/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na zakup i sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia. 30.11.2017
Zarządzenie PMT 352/2017zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 30.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 143/2017Data zgromadzenia: 08.12.2017
Godzina zgromadzenia: 19.00 do 20.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Piekary 51
30.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 142/2017Data zgromadzenia: 07.12.2017
Godzina zgromadzenia: 19.00 do 20.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Piekary 51
30.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2017Data zgromadzenia: 06.12.2017
Godzina zgromadzenia: 19.00 do 20.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Piekary 51
30.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2017Data zgromadzenia: 05.12.2017
Godzina zgromadzenia: 19.00 do 20.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Piekary 51
30.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2017Data zgromadzenia: 02.12.2017r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-15.00
Miejsce zgromadzenia: ul.Szeroka
30.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 646/2017Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na korekcie językowej, edytorskiej oraz składzie tekstu "Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023" współfinansowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 29.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 645/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie informuje, że nosi się z zamiarem zakupu 11 sztuk niszczarek zgodnie z przedmiotem zamówienia. 29.11.2017
Zarządzenie PMT 351/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu na terenie Osiedla Rudak B, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 29.11.2017
Zarządzenie PMT 350/2017zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji programu "Moje Podwórko" 29.11.2017
Zarządzenie PMT 349/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 29.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A