Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621453
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24125
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego na terenie położonym przy ul. Zdrojowej, Włocławskiej i Relaksowej w Toruniu (części działek nr 264, 271, 499, 500, 512, obręb 76) 22.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6740.15.1.2019/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Zakręt w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 84 obręb 46 Działki po podziale: 71/3 (z podziału działki 71/1), 73/1(z podziału działki 73), 85/1 (z podziału działki 85), 86/1 (z podziału działki 86) obręb 46 Ograniczone korzystanie z nieruchomości: działka 73/2 (z podziału działki 73) obręb 46. Przebudowa innych dróg publicznych: działki nr 49, 51 obręb 46 (działki do przejęcia w całości i po podziale do pasa drogowego w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ul. Budowa ulicy Twardej w Toruniu) 22.05.2020
Ustalanie wartości zamówienia 1/2020Oszacowanie wartości zamówienia w zakresie organizacji i realizacji usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Torunia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 22.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 67401070/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 19 maja 2020 r. została wydana decyzja nr WAiB.6740.12.1070.76.2019.ML, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu (działka nr 93 i 94 z obrębu 9). 21.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 390/2020W związku z planowanym zamówieniem publicznym na „Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 ul. Grasera 3 do „Stawu Kapitana””, w celu dokonania analizy cen rynkowych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej. 21.05.2020
Zarządzenie PMT 84/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale 21.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 83/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 21 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.1251.39.2020.IBJ zawieszające na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 21.05.2020
Zarządzenie PMT 83/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej prze ul. akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 21.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 82/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 20 maja 2020 r. zostało wystosowane pismo do Inwestora znak: WAiB.6740.1.159.917.2020.KM, przekazujące uwagi części stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 21.05.2020
Zarządzenie PMT 82/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 21.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 72/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie ochrony zwierząt wolno żyjących. 21.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 50/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.05.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.1.54.2018.EK - ul. A. Antczaka 10). 21.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji ogólnospławnej (odgałęzienie boczne) na działkach nr 22 i 66 obręb 8, w celu przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza 70 i 70A w Toruniu. 21.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2019 wraz z pełną dokumentacją opisową. 20.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na system przeznaczony do planowania i realizacji budżetu jednostek administracji samorządowej według załączonej specyfikacji. 20.05.2020
Zarządzenie PMT 81/2020w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul Bulwar Filadelfijski 20.05.2020
Zarządzenie PMT 80/2020zmieniające wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń w 2020 r. 20.05.2020
Zarządzenie PMT 79/2020w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 20.05.2020
Zarządzenie PMT 78/2020w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2020 20.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 51/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN>6845.115.2020.EB, WGN.6845.102.2020.EB, WGN.6845.39.2020.EB+ 20.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A