Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327781
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 303/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę 42 mikrofonów konferencyjnych do sali obrad Rady Miasta Torunia. 11.07.2019
Zarządzenie PMT 219/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 11.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 96/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.120.2019.EB, WGN.6845.185.2019.EB 11.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 86/2019Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania znak:WAiB.6740.4.942.53.2018.WS, pisma informującego o ograniczeniu stron postępowania znak: WAiB.6740.1.942.1291.2018.WS oraz zawiadomienia (uzupełniającego) informującego strony postępowania o jego wszczęciu znak: WAiB.6740.1.942.1292.2018.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wbudowanymi gabinetami lekarskimi wraz z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Bydgoskiej 35 i 35A w Toruniu, dz. nr 172/2, 173, 174/2 obr. 12 i dz. nr 381/1 obr. 8. 11.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu średniego dn 32 PE do żłobka miejskiego przy ul. gen. Władysława Andersa w Toruniu” - (dz. nr 706, 805, 717, 725, 726 z obrębu 74). Obszar oddziaływania obiektu: dz. nr 705, 706, 805, 717, 725, 726 z obrębu 74 – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 11.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 84/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 11.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Panią Jadwigę Radzimierską – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TESAN” Pracownia Projek-towa – dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami gazu średniego dn 32 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kresowej – Działowej w Toruniu (dz. 41/4, 41/6, 41/8, 41/10, 41/11, 41/24, 41/38, 41/39, 41/40 obr. 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 11.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 302/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektów : • Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11, • Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu • Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja X Liceum Ogólnokształcącego im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej 10.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 95/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.07.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.72240.1.91.2018.KŁ WGN.72240.1.188.2017.KŁ, WGN.72240.1.73.2018.KŁ., WGN.72240.1.180.2017.KŁ, WGN.72240.1.175.2017.KŁ, WGN.72240.1.15.2019.KŁ 175.2017.KŁ, 10.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 87/2019Data zgromadzenia: 13.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
10.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 86/2019Data zgromadzenia: 20.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 15.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: parking przy Arenie Toruń, ul. Bema
Przejazd: przejazd drogą rowerową spod Arena Toruń ul. Bema w stronę ulicy Sienkiewicza, a następnie ul. Gagarina do Szosy Okrężnej do Aeroklubu Pomorskiego. Powrót Szosą Okrężną do ul. Łukasiewicza. Dalej powrót ul. Łukasiewicza do Szosy Okrężnej w kierunku Szosy Bydgoskiej oraz ul. Bydgoskiej, dalej Parkiem Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu do Przystani Wodnej AZS przy ul. Popiełuszki, Al. 500-lecia w kierunku ul. Tujakowskiego i do ul. Mickiewicza do Sali dawnego Sokoła.
Zakończenie: ul. Mickiewicza przy Sali dawnego Sokoła.
10.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 83/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 19 grudnia 2018 r. znak: WAiB.6740.12.1011.221.2018.MSx o pozwoleniu na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej: budynki A, B, L wraz z garażem podziemnym przy ul. Konrada  Grasera 4 w Toruniu (aktualny adres: Konrada Grasera 4-4B, obręb 30, część działki nr 173/1 – aktualnie, po podziale, działki nr 173/5 i 173/6 oraz dodatkowo cześć działek nr 173/3 i 179) 10.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie „sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) 10.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie wejścia głównego, budowie wiaty dla rowerów oraz przebudowie kortu tenisowego na boisko plażowe przy Szkole Podstawowej nr 8 na terenie położonym przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu (działka nr 29/23, obręb 51). 10.07.2019
Informacje o środowisku 24/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mokre Przedmieście – Olbrachta" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chrobrego, Batorego i Kościuszki w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 143/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.). 10.07.2019
Informacje o środowisku 23/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dybowskiej, Kujawskiej, Podgórskiej, Poznańskiej oraz Placu Armii Krajowej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 144/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.). 10.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 301/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Zmian sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu’’. 09.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 300/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji promocji miasta Torunia. 09.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ‘Likwidację podziemnego składu opału przy ul. Rabiańskiej w Toruniu”. 09.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,23 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Buszczyńskich w Toruniu (działki nr 31/11, 31/45, 31/46 oraz części działek nr 31/3, 31/13, 31/42, 31/44, obręb 51). 09.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A