Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018
Data (2018-11-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 943/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę rozszerzenia (upgrade) posiadanych przez Kupującego licencji na podłączenie 78 kamer CCTV analogowych do posiadanej przez Kupującego platformy zarządzającej. 06.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 180/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 06.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 177/2018Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią. >>UWAGA<< zmiana terminu składania ofert 06.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 147/2018Data zgromadzenia: 11.11.2018
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, zbieg ul. Żwirki i Wigury z ul. Św. Józefa
ZGROMADZENIE ODWOŁANE
06.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 146/2018Data zgromadzenia: 1.12.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 7.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: ul. Bema w Toruniu, przy Hali Sportowo-Widowiskowej;
Trasa przejścia: „ul. Bema do Szosa Chełmińska i ul. Bema do Placu Hoffmana po obu stronach jezdni”
06.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 19/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (znak WGN.7125.1.140.2017, WGN.7125.1.172.2017, WGN.7125.1.26.2017.KŁ) 06.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 942/2018Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla terenu objętego obowiązywaniem uchwały Rady Miasta Torunia nr 940/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu 05.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Wykonanie usługi promocji miasta Torunia w ramach przewozu pasażerów na trasie z Torunia do Portu Lotniczego Bydgoszcz i z Portu Lotniczego Bydgoszcz do Torunia poprzez eksponowanie reklamy na taborze obsługującym ww. połączenie”. 05.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 146/2018Informuję, że spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z nowymi przyłączami dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Hubego 21-29 w Toruniu (dz. nr 196, 198/1 – obręb 30) 05.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2018Informuję, że Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV przy ul. Działowskiego w Toruniu (dz. nr 49/12, 49/14, 49/42, 51/14 w obrębie 51) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 05.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 941/2018Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania "Budowa kompleksu EduHub Toruń przy ul. Łokietka w Toruniu- WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 02.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Tarnowskiej 51A w Toruniu (dz. nr 214/3, 214/17 – obręb 53). 02.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Tarnowskiej 18A w Toruniu (dz. nr 47 – obręb 53). 02.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ścieżce rowerowej przy ul. Hubego w Toruniu (dz. nr 197, 196 – obręb 30) 02.11.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski złożone między sesjami. 02.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 427/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 140. 31.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 426/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 31.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 425/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanale ogólnospławnym Szosy Bydgoskiej w Toruniu. 31.10.2018
Zarządzenie PMT 353/2018w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących planowanych do realizacji w ramach ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 31.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 178/2018Przetarg nieograniczony na druk i dostawę promocyjnych kalendarzy biurkowych w nakładzie 715 sztuk, kalendarzy trójdzielnych w nakładzie 1240 sztuk oraz kalendarzy siedmiokartkowych w nakładzie 650 sztuk. 31.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A