Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020
Data (2020-10-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25141
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 204/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., dot. budowy fragmentów kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Łącznej 34 i Czachowskiego 7 w Toruniu (działki nr 699 i 730 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 203/2020Informuję, że w dniu 9 października 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Barwnej 31 w Toruniu (dz. nr 326/2 – obr. 46) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 519/2020Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: wdrożenie i utrzymanie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w ramach umowy, systemu informatycznego BIP w Urzędzie Miasta Torunia zgodnie z załączoną specyfikacją 13.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 202/2020Informuję, że w dniu 9 października 2020 r. (data wpływu do WAiB – 12.10.2020 r.) spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Włocławskiej 260 w Toruniu (dz. nr 117 – obr. 78) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania – dz. nr 117, 32/2 w obrębie 78. 13.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 201/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV przy ul. Przelot i Świdnickiej w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 132/4, 132/13, 132/16, 132/31, 132/30, 132/29, 132/28, 132/27, 132/26, 132/25, 132/35, 132/53, 132/54 obręb 54) 13.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 124/2020Biuro Mieszkalnictwa podaję listę osób, z którymi zawarto w 2020 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń stan na 30.09.2020r. 13.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 102/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.241.2020EB 13.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 93/2020Data zgromadzenia: 7.11.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-17:30
Miejsce zgromadzenia: Ulica Panny Marii przy kościele, przejście od ulicy Panny Marii koło poczty i kościoła św. Ducha do pomnika Mikołaja Kopernika.
13.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 92/2020Data zgromadzenia: 15.10.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
13.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 89/2020Przetarg nieograniczonego na druk i dostawę folderu promocyjnego. 13.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Łącznej w Toruniu – Etap III” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 71 działki: 631, 630, 628, 627/1 (z podziału dz. nr 627), 627/2 (z podziału dz. nr 627), 703, 704, 698, 699, 718/2, 710, 700, 701, 702, 692, 730, 693/1 (z podziału dz. nr 693), 694/1 (z podziału dz. nr 694), 695/1 (z podziału dz. nr 695), 697/1 (z podziału działki nr 697), 689/1, 733/1 (z podziału dz. nr 733) Obręb 72 działki: 199/11, 199/12, 200/9, 305, 306, 201/5, 308, 226, 310, 311/1 (z podziału dz. nr 311), 335 W ramach inwestycji planowana jest przebudowa innych dróg publicznych: ul. Sinorackiej (działka nr 655 obr. 71), ul. Czachowskiego (działki nr 677, 729 obr. 71), ul. Kniaziewicza (działka nr 690 obr. 71), ul. Sędziaka (działki nr 201/4, 200/4 obr. 72) oraz ul. Bołtucia (działka nr 228 obr. 72) Działki przeznaczone do czasowego zajęcia: 717, 627/3 (z podziału działki 627), 621, 676, 691, 693, 694, 733, 731/3, 722, 721, 718/9, 719, 718/3, 708, 706, 705, 603, 690 obręb 71 oraz działki nr 201/18, 307, 328/2, 327/2, 311/2 (z podziału działki 311) w obrębie 72 13.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 518/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu tarasu w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu. 12.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 517/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z usunięciem wad niecki wodnego placu zabaw na „Piernikowym Miasteczku” przy ul. Podmurnej 62/68 w Toruniu 12.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 516/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu. 12.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 200/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o dokonanym zawiadomieniu stron postępowania o wszczęciu postępowania, o zawiadomieniu stron o zebraniu materiału dowodowego oraz o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ponaglenia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 12.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 200/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Pawła Wierzbowskiego z dnia 22 września 2020 r. (wpływ do organu 23 września 2020 r.), dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ceramicznej 1 w Toruniu (działki nr 188/4 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 12.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 123/2020Prezydent Miasta Torunia w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Dbam o przyrodę nie poruszam się samochodem”. 12.10.2020
Petycje 41/2020w sprawie zmiany zasad powoływania rad okręgów, podziału okręgu Wrzosy oraz zwiększenia efektywności działań promocyjnych rad okręgów. 12.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa samoobsługowej stacji sprzedaży paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Polnej / Legionów w Toruniu" 12.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 91/2020Data zgromadzenia: 14.10.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00-17.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski u wlotu Szerokiej.
Dnia 14.10.2020 o godz.8:47, organizator odwołał zaplanowane na dzisiaj zgromadzenie.
11.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A