Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18138
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Reja 2” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Reja 2” typu MBST 20/630 wraz z liniami kablowymi SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Fałata 46A w Toruniu (dz. nr 119/13 – obr. 5) 04.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2017Jnformuję, że w dniu 3 października 2017 roku Toruńskie wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla gminy Obrowo, kierunek Kaszczorek - Osiek ( w ul. Na Przełaj) w Toruniu na terenie działek nr: 511, 531, 526, 529, 250/3, 287/2 z obrębu 61 oraz działek nr: 81, 82/35, 82/39, 82/50, 82/13, 93 z obrębu 62. 04.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2017Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia Pana Zbigniewa Ziętek dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienie boczne) dla nieruchomości nr 71A, 71B przy ul. Krakowskiej w Toruniu (dz. nr 272/5, 707/4 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 04.10.2017
Inne dokumenty 28/2017Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że dnia 19 września 2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017, znak: WIR.V.7820.19.2017.MM, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 2 - rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego w Toruniu. 04.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 536/2017W związku z planowanym przez Gminę Miasta Toruń pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla modernizacji obiektów użyteczności publicznej, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych, a także wyliczenia efektu ekologicznego modernizacji dla budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego 03.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 535/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nasadzeń 3 drzew i 1150 szt. bylin tworzących "Piernikowy skwer" przy ul. Chopina w Toruniu zgodnie z załączonym projektem. 03.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 534/2017Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu publikacji (skład i łamanie), opracowaniu graficznym i zaprojektowaniu layoutu oraz wydruku książki pt. „Leksykon współczesnego miasta” 03.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2017Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji świątecznej i iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu. 03.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Tomasza Dzięcioła - dokonała zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Marchlewskiego” typu MUw 20/400 oraz budowę małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Hallera” typu MBST 20/630 wraz z linia kablowa SN 15Kv przy ul. Hallera 47A w Toruniu - dz. nr 33 obr. 71 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 03.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2017Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, przy ul. gen. Bema 128, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MUw 20/400 oraz budowa małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Bażyńskich 40B w Toruniu (dz. nr 106/18 – obr. 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 03.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 120/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia:9.00-19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Flisacza, Pod Krzywą Wieżą, Rabiańska, Kopernika.
Zgromadzenie odwołane.
03.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 533/2017Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej celem rozpoznania rynku na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia. 02.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 532/2017Wydział Promocji prosi o przesłanie ofert na zakup elektronicznych stacji pogody. 02.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 173/2017Przetarg nieograniczony na - Organizację i realizację usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Torunia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. 02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 119/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego i Al. 700-lecia Torunia, Matejki, Rybaki.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 118/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego i Al. 700-lecia Torunia, Matejki,Rybaki.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 117/2017Data zgromadzenia: 22.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 116/2017Data zgromadzenia: 21.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska,Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 115/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 114/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A