Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621484
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24125
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 393/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2020 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 392/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 14.05.2020
Uchwała RMT 391/2020zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 390/2020w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2020 – 2024”. 14.05.2020
Uchwała RMT 389/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Konopnickiej 18. 14.05.2020
Uchwała RMT 388/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5. 14.05.2020
Uchwała RMT 387/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jemiołowej 12 i 14. 14.05.2020
Uchwała RMT 386/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 14.05.2020
Uchwała RMT 385/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 384/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2019 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. 14.05.2020
Uchwała RMT 383/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 382/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 14.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 382/2020W związku z planowanym wszczęciem postępowania na opracowanie pn.: „Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń” w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia, uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej. 14.05.2020
Uchwała RMT 381/2020zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych. 14.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 381/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę nawierzchni z poliuretanu na nawierzchnię piaskową na placu zabaw przy ul. Bydgoskiej(Park)dz. nr 127 obr. 12. 14.05.2020
Uchwała RMT 380/2020w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 379/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu. 14.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Turskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy gazociągu średniego ciśnienia dla hal magazynowo – produkcyjnych na działkach nr 79/8, 81/1 z obrębu 54 (działki nr 662/2, 310/4, 322/1, 310/5, 309/2, 308/3, 303/7, 304/7, 304/6 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 14.05.2020
Zarządzenie PMT 77/2020w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia 14.05.2020
Zarządzenie PMT 76/2020w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 14.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A