Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796140
Data (2020-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25126
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 196/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., dot. budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej w ul. Konopackich do posesji przy ul. Gołębiej 20 w Toruniu (działki nr 346 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 195/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE TORUŃ S.A. przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej przy ul. Równinnej w Toruniu (dz. nr 33/13, 229/6, 229/8 w obrębie 44) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 07.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2019.6/2020obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu wyjaśniającym wątpliwości co do treści decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 6.08.2020 r. znak: WAiB.6220.11.35.21.2019 AG dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu" 07.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Aleksandrowskiej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 68 działki: 349/2 (z podziału działki 349), 336, 339, 348, 342 Obręb 69 działki: 294 (działka przejmowana w całości), 295 (działka przejmowana w całości), W ramach inwestycji planowana jest przebudowa innych dróg publicznych: ul. Otłoczyńskiej (działka nr 319 obr. 68) i ul. Lipnowskiej (działka nr 296 obr. 69). 07.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 514/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji 9 spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 06.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 194/2020Informacja PMT o wydaniu w dniu 5 października 2020r., sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanych przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego – Prokurenta, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi wraz z przepompownia ścieków w ul. Leona Czarlińskiego w Toruniu (dz. nr 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 175, 176 – obr. 10 – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 193/2020Informuję, że Przedsiębiorstwo Drogpol Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Grudziądzkiej 159A w Toruniu, dokonało zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokali handlowych – biurowców przy ul. Grudziądzkiej 159B i 159C w Toruniu (działka nr 301/3, 301/4 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 89/2020Data zgromadzenia: 10.10.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-15.30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, od strony Pomnika Flisaka
06.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 55.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na skablowaniu linii napowietrznych niskiego napięcia, budowie linii kablowych średniego napięcia oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łódzkiej, Okólnej, Hallera, Radiowej i Powstańców Wielkopolskich w Toruniu (część działki nr 113 obręb 65,części działek nr 81, 82, 394 obręb 66, części działek nr 145, 171 obręb73, części działek nr 110, 114, 118, 119, 127, 198, 199, 139/5, 208, 216, 221, 228, 371 obręb 74) 06.10.2020
Inne dokumenty 46/2020Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa Kujawsko-Pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 06.10.2020
Informacje o środowisku 27/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej - Curie w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 461/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.). 06.10.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 9/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej - Curie w Toruniu. 06.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.35/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1077 A, Toruń, ul. Granitowa 6. 05.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.36/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1075 A, Toruń, ul. Otłoczyńska 13A. 05.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 192/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji nr WAiB.6740.12.603.176.2020.WS o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu wielopoziomowego w systemie "Park & Ride" wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrzną instalacją: wodociągową, sanitarną i deszczową, przyłączem kanalizacji deszczowej, kanalizacją teletechniczną na potrzeby przyłącza telekomunikacyjnego, kanalizacją teletechniczną na potrzeby instalacji CCTV, instalacją elektroenergetyczną i teletechniczną, układem komunikacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Olimpijskiej w Toruniu” (dz. nr 24/3, 26/16 z obrębu 59), 05.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 192/2020Informuję, że firma Industrial Trade S.A. dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 51 w Toruniu (działka nr 110/1 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 05.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 119/2020Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących Polityki Parkingowej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030. 05.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 88/2020Data zgromadzenia: 11.10.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski – pomnik M. Kopernika, Toruń
05.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 83.3.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13). 05.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2020Przetarg nieograniczony na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”. 05.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A