Uchwała nr 736/2001
Rady Miasta Torunia
z dnia 5 kwietnia 2001 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Stawki" w Toruniu, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999r Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1990r Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miasta Torunia

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Stawki", zwany dalej planem, będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia w granicach opracowania uchwalonego planu:

 

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w § 4 dla obszaru określonego w § 3 uchwały, o ile z treści przepisów szczególnych nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Torunia, o ile z treści przepisów szczególnych nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć funkcje, które zostały ustalone dla danego obszaru, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi jako funkcja wiodąca,

6) funkcji i działalności dopuszczalnej - należy przez to rozumieć funkcje i działalności gospodarcze, społeczne, inne niż podstawowe, które to przeznaczenie uzupełniają lub wzbogacają,

7) obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń - należy przez to rozumieć zgodnie z zapisem art. 3 pkt. 6 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, stany utrudniające życie lub dokuczliwe dla środowiska,

9) obszarze usług komercyjnych - należy przez to rozumieć teren, na którym jest możliwa działalność gospodarcza nie powodująca na przyległych obszarach o podstawowej funkcji mieszkaniowej, uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu przekraczającego poziom wg obowiązujących norm,

10) obszarze realizacji celów publicznych - należy przez to rozumieć teren pod obiekty i urządzenia przeznaczone do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z ustaw, finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa lub gminy oraz tereny przeznaczone do zaspokojenia zbiorowych potrzeb duchowych mieszkańców, z wyłączeniem terenów publicznych planowanych pod ulice i inne urządzenia infrastruktury technicznej rezerwowane pod innymi oznaczeniami,

11) postulowanych liniach podziału wewnętrznego - należy przez to rozumieć linie podziału wewnętrznego, które mogą ulec zmianie na podstawie zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego terenu, o ile zostały spełnione w nim warunki i standardy zawarte w Rozdziale 2 § 10,

12) postulowane linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linie nieobowiązujące, wytyczone jako postulowane, które wydzielają obszar o przeznaczeniu zgodnym z symbolem zapisanym na rysunku planu,

13) zieleni parkowej - należy przez to rozumieć zagospodarowanie terenu polegające na adaptacji istniejącej zieleni oraz polepszeniu standardu przestrzeni poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń gatunków ozdobnych i elementów małej architektury, w oparciu o projekt zagospodarowania terenu,

14) budownictwo zorganizowane - należy przez to rozumieć proces inwestycyjny (projektowanie, realizację i oddanie do użytkowania) w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego,

15) powierzchni przyrodniczo aktywnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu działki, pokrytą zielenią (naturalną lub urządzoną), stanowiącą powierzchnię ekologicznie czynną.

 

§ 2

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Stawki" w Toruniu, określony w § 1 Uchwały nr 756/98 Rady Miejskiej Torunia z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do opracowania w/w planu.

2. Plan sporządzono jako zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia zatwierdzonego uchwałą Miejskiej Rady Narodowej nr X/58/86 z dnia 27 stycznia 1986 r. (Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 2 poz. 70 z dnia 5 maja 1986 r. z późniejszymi zmianami.) z potwierdzeniem aktualności uchwałą nr 80/90 Rady Miejskiej Torunia z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 11 poz. 71 z dnia 11 marca 1991 r.) z późniejszymi zmianami) w granicach objętych zmianą planu.

 

§ 3

1.Plan obejmuje obszar projektowanego osiedla "Stawki", którego granice wyznaczają:

1) od północy -trasa 019 KGt,

2) od wschodu -ul. Stara Droga- projektowane przedłużenie w kierunku południowym Trasy Nowomostowej,

3) od zachodu -granica obszaru P120 ON,

4) od południa - granica administracyjna miasta i granica obszaru P120 ON.

 

2.Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tereny oznaczone w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia następującymi symbolami:
P112 ZP, P114 RL, P115 RP, P 116 ZD, P117 RP, P118 RP, P127 KZo /fragment/, P128KZo /fragment/, 019 KGt /fragment/.

3.Obszar, o którym mowa w ust. 2 pokazano na fragmencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia w skali 1:10.000, umieszczonym na rysunku planu.

 

§ 4

Dla terenu objętego planem ustala się :

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania przestrzennego,

2) linie rozgraniczające ulice i place oraz drogi publiczne,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) lokalne zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

§ 5

1.Obszar objęty planem, oznaczony jest w załączniku nr 1 w skali 1:1000, stanowiącym integralną część uchwały jako rysunek planu.

2.Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,

2) oznaczenie obowiązujących, nieprzekraczalnych linii zabudowy i nieprzekraczalnej ilości kondygnacji,

3) oznaczenia dotyczące zabudowy,

4) oznaczenia funkcji terenów,

5) oznaczenia liniowe tras komunikacyjnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, pętli autobusowej, określające ich orientacyjny przebieg i orientacyjne rozwiązania techniczne, podlegające uściśleniu w projektach technicznych tych obiektów i urządzeń, nie wykraczające poza linie rozgraniczające układu komunikacyjnego,

6) oznaczenia stref parkingów ogólnodostępnych, określające ich orientacyjne rozwiązania techniczne, podlegające uściśleniu w projektach technicznych tych obiektów i urządzeń, nie wykraczające poza linie rozgraniczające tych stref,

7) oznaczenia linii wysokiego napięcia 110 kV i linii średniego napięcia 15 kV,

8) oznaczenia stacji transformatorowych,

9) oznaczenie elewacji do specjalnego opracowania,

10) granice strefy konserwatorskiej,

11) granica opracowania planu.

 

§ 6

1.Dla terenów objętych planem ustala się następujące podstawowe przeznaczenie:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MJ,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MW,

3) obszary usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem OUK,

4) obszary usług rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku planu symbolem UR,

5) obszary usług sportowych, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

6) obszary służące obronie narodowej oznaczone na rysunku planu symbolem ON,

7) obszary zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

8) obszary zieleni leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

9) obszar ogrodów działkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD,

10) obszary zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,

11) obszar cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

12) trasy komunikacyjne i tereny obsługi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami KG, KZ, KL, KD, KDx, Kx oraz pętli autobusowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KS,

13) obszary obsługi infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami NO i EG.

 

2.Cyfry rzymskie poprzedzające numer i oznaczenie obszaru funkcjonalnego, o którym mowa w ust.1 odnoszą się do podziału obszaru osiedla na dwie części:

1) część wschodnią obszaru oznaczoną cyfrą I - położoną na wschód od ul. Kniaziewicza,

2) część zachodnią obszaru oznaczoną cyfrą II - położoną na zachód od ul. Kniaziewicza.

 

3.Dla obszarów będących przedmiotem ustaleń planu, określa się podstawowe przeznaczenie, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

4.Obszary, o których mowa w ust.1 mogą być w całości wykorzystane na funkcje zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo, na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

5.W przypadkach nie sprecyzowania zasad, przeznaczenie podstawowe jak i dopuszczalne należy traktować równorzędnie dla obszarów, których ustalenia dotyczą.

 

ROZDZIAŁ 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu.

 

§ 7

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określić według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w §20, ustaleń dotyczących układu komunikacyjnego, o których mowa w §19 oraz ustaleń dotyczących innych pojęć o których mowa w §1.

 

§ 8

Ustala się konieczność zachowania szczególnych warunków ochrony zasobów przyrody i ochrony zasobów wód gruntowych, ze względu na położenie osiedla na obszarze Wysokiej Ochrony wód podziemnych ( OWO ).

 

§ 9

1.Ustala się jako tymczasowe zagospodarowanie terenu, dotychczasowy sposób użytkowania terenu, bez realizacji obiektów i urządzeń wymagających decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.Dopuszcza się możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych i upraw polowych jako tymczasowych, w obrębie obszarów tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KG 1, KG 2, KG 3 wraz z możliwością wprowadzenia zabudowy tymczasowej parterowej, zgodnie ze standardami określonymi w dalszych ustaleniach, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.

 

§ 10

Ustala się obowiązek wykonania badania geologicznego gruntu, poprzedzającego realizację nowo projektowanej zabudowy, na terenach o słabej nośności gruntów i wysokim poziomie wód gruntowych, oznaczonych na rysunku planu.

 

§ 11

Ustala się konieczność uregulowania poziomu wód gruntowych, poprzedzającego zainwestowanie kubaturowe, poprzez uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji deszczowo - drenażowej, w obrębie zachodniej części osiedla oznaczonej na rysunku planu symbolem II.

 

§ 12

Dla obszaru położonego w zachodniej części osiedla, pomiędzy ul. Łączną a projektowaną trasą poligonową oznaczoną na rysunku planu symbolem 1 KG ustala się:

1) zakaz nowo realizowanej zabudowy na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych, do czasu uzbrojenia obszaru o którym mowa w § 11, z wyłączeniem działek położonych wzdłuż ul. Łącznej,

2) zakaz nasypów, celem podniesienia poziomu gruntu terenu.

 

§ 13

W ramach działalności usługowej i rzemieślniczej wprowadza się zakaz:

1) działalności gospodarstw ogrodniczych - szklarniowych i pod folią, z wyłączeniem obszarów dla których dalsze ustalenia przepisów szczegółowych dopuszczają taką działalność,

2) działalności powodującej emisje odorów.

 

§ 14

Zasięg ewentualnych uciążliwości wynikających z funkcji podstawowej, o których mowa w § 1 ust.8, przewyższający obowiązujące normy nie może przekraczać granic działki przeznaczonej pod te funkcje.

 

§ 15

Ustala się ograniczone warunki zagospodarowania terenu, w tym zakazy zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego dla następujących obszarów:

1) wprowadza się zakaz zabudowy w obrębie obszaru Fortu XIV im. Dwernickiego i wydzielonych obszarach z obiektami zespołu twierdzy Toruń,

2) wprowadza się zakaz podziałów geodezyjnych parceli fortecznych z wyłączeniem podziałów związanych z poszerzeniem lub wydzieleniem dróg istniejących i projektowanych.

 

§ 16

Ustalenia dotyczące zasad i standardów zagospodarowania terenów.

1.Ustala się następujące zasady i standardy podziału terenu na działki budowlane:

1) dla terenów, na których dokonano podziałów wewnętrznych liniami ściśle określonymi, podział na działki budowlane następuje na podstawie zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego,

2) dla terenów, na których dokonano podziałów wewnętrznych liniami postulowanymi, podział na działki budowlane następuje na podstawie zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, uwzględniając następujące standardy:

a) minimalną powierzchnię działki,
b) minimalną szerokość frontu działki,

3) dla terenów, na których dokonano podziałów innych niż określone w pkt. 2, podział na działki budowlane następuje na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, obejmującego cały obszar, na którym dokonano zmian podziału liniami postulowanymi i projektu podziału geodezyjnego uwzględniając następujące standardy:

a) minimalną powierzchnię działki,
b) minimalną szerokość frontu działki.

2.Ustala się wymóg następującego rozdysponowania powierzchni terenów :

1) Dla terenów położonych we wschodniej części osiedla, oznaczonej na rysunku planu symbolem I:

 1. maksymalna powierzchnia zabudowy 35% powierzchni działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną,

 2. maksymalnie 40% powierzchni działki pod zabudowę rzemieślniczą i usługową,

 3. minimalnie 25% powierzchni działki jako teren przyrodniczo-aktywny,

2) Dla terenów położonych w zachodniej części osiedla, oznaczonej na rysunku planu symbolem II:

 1. maksymalna powierzchnia zabudowy 35% powierzchni działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 2. maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową,

 3. minimalnie 30% jako teren przyrodniczo-aktywny.

3. Ustala się lokalizację nowo realizowanych obiektów w strefie uciążliwości istniejącej linii wysokiego napięcia 110 kV w odległościach od najbliższego przewodu linii:

1) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkań wbudowanych - 20 m,

2) dla zabudowy usługowej przeznaczonej na pobyt ludzi nie przekraczający 8 godzin:

 1. 4,0 m w przypadku gdy natężenie pola elektrycznego nie przekroczy wartości 10 kV/m,

 2. 14,5 m w przypadku gdy natężenie pola elektrycznego nie przekroczy wartości 1 kV/m,

3) dla garaży, parkingów itp. dopuszcza się lokalizację bezpośrednio pod linią, pod warunkiem zachowania wymaganych odległości pionowych.

4. Ustala się możliwość lokalizacji budynku garażowego, na działkach pod zabudowę mieszkaniową w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego, wolnostojącej lub na granicy działki jako budynek bliźniaczy.

5. Ustala się obowiązek utrzymania trwałej zieleni drzewiasto - krzaczastej, z ograniczeniami wynikającymi z respektowania wymogów przepisów szczególnych.

6. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na terenie własnym, oraz zapewnienia 1 miejsca postojowego przypadającego na jedno mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

§ 17

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy.

1. Ustala się zakaz stosowania zabudowy szeregowej, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

2. Ustala się następujące sposoby przykrycia dachem nowo realizowanych obiektów:

1) dachem o minimalnym nachyleniu połaci 200 w przypadku zabudowy mieszkaniowej,

2) dachem o minimalnym nachyleniu połaci 150 dla zabudowy usługowej, rzemieślniczej, budynków gospodarczych i garaży,

3) dopuszcza się przykrycie zabudowy usługowej i rzemieślniczej dachem płaskim oraz zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami przepisów szczegółowych.

3. Ustala się wysokość nadbudowy budynków istniejących i zabudowy nowo realizowanej zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu:

1) II kondygnacje nadziemne / w tym poddasze użytkowe / - wysokość maksymalna 9m ponad poziomem terenu - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) II kondygnacje nadziemne / dach płaski /- wysokość maksymalna 8m ponad poziomem terenu - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) I kondygnacja nadziemna – wysokość maksymalna 6m ponad poziomem terenu - dla zabudowy usługowej,

4) II kondygnacje nadziemne – wysokość maksymalna 9m ponad poziomem terenu - dla zabudowy usługowej,

5) III kondygnacje nadziemne / w tym poddasze użytkowe / - wysokość maksymalna 13m ponad poziomem terenu - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Ustala się maksymalne wyniesienie poziomu posadowienia parteru budynku podpiwniczonego mieszkaniowego, wielorodzinnego - 180cm i wyniesienie poziomu parteru 150cm dla zabudowy pozostałej.

5. Ustala się obowiązek realizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających obszarów, zgodnie z rysunkiem planu z jednoczesnym zakazem stosowania ogrodzeń pełnych o wysokości ponad 2 metry ponad poziomem terenu.

 

§ 18

Ustala się na obszarach o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przeznaczenie dopuszczalne – działalność gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych zawodów (gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, pracownie artystyczne i rzemiosła artystycznego), na następujących zasadach:

1) dostosowanie do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego,

2) usytuowanie w/w funkcji wewnątrz budynku mieszkalnego.

 

§ 19

Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej.

1. Na obrzeżach osiedla przebiegają trzy trasy układu podstawowego miejskiego w parametrach ulic głównych i głównych przyśpieszonych.

2. Na obszarze osiedla wprowadza się dla obsługi zespołów mieszkaniowych ulice zbiorcze, obsługujące również komunikację zbiorową; bezpośrednią obsługę ruchem kołowym projektuje się poprzez sieć ulic lokalnych i dojazdowych.

3. Trasy komunikacji zbiorowej prowadzone są ulicami o znaczeniu podstawowym ogólnomiejskim oraz wewnątrz osiedla ulicami zbiorczymi w celu zabezpieczenia strefy dojścia do przystanków, nie przekraczającej 400m.

4. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem K - miejski układ komunikacji:

1) KG – ulica główna,
2) KZ – ulica zbiorcza,
3) KL - ulica lokalna,
4) KD - ulica dojazdowa,
5) KDx - ciąg pieszo - jezdny pełniący funkcję układu obsługującego,
6) Kx - ciąg pieszy,
7) KS - pętla autobusowa.

5. Ustala się generalną zasadę prowadzenia ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z oznaczeniem graficznym tych ścieżek na rysunku planu.

6. Ustala się generalną zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic istniejących i projektowanych, zgodnie z projektami technicznymi w uzgodnieniu z dysponentom sieci oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych za zgodą i na warunkach wydanych przez zarządcę drogi.

7. Ustala się obowiązek realizacji parkingów dla obsługi użytkowników obiektów, w miejscach określonych na rysunku planu lub w innych zgodnych z projektem technicznym.

8. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na terenie własnym, w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie.

9. Ustala się obowiązek przystosowania nowo realizowanych ulic dla osób niepełnosprawnych poprzez:

1) obniżenie krawężników w miejscach przejść dla pieszych,

2) realizowanie wejść i wjazdów na poszczególne działki oraz ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych.

 

§ 20

Ustalenia dotyczące sieci infrastruktury technicznej.

1. Ustala się następujące warunki , zasady obsługi i lokalizacji terenów w zakresie sieci infrastruktury technicznej:

1) istniejącą i projektowaną zabudowę docelowo należy podłączyć do miejskiej sieci uzbrojenia

2) adaptuje się istniejącą sieć infrastruktury technicznej,

3) wszelkie remonty, wymiany, modernizacje oraz sieci nowo realizowane, muszą być zgodne z projektami technicznymi, warunkami wydanymi przez dysponentów sieci oraz wymaganiami przepisów szczególnych

4) sieci projektowane lokalizuje się w liniach rozgraniczających ulic i ciągów komunikacyjnych.

 

2.Ustala się zaopatrzenie osiedla w wodę z miejskiej sieci wodociągowej i projektowanych sieci, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających nowo projektowanych ulic. Dla pewności zasilania sieć wodociągową projektuje się jako pierścieniową. Ustala się przystosowanie sieci istniejącej i projektowanej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

3.Ustala się odprowadzenie ścieków w systemie rozdzielczym.

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanych kanałów ściekowych w Trasie Poligonowej i ul.Stawki Południowe, w kierunku ul. Okólnej; odprowadzenie ścieków wymaga zastosowania dwóch przepompowni sekcyjnych, zlokalizowanych przy ul. Stawki Południowe i ul. Okólnej, na obszarach wydzielonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków , odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni należy uzgodnić z zakresie ochrony środowiska naturalnego,

2) odprowadzenie wód opadowych z ulic do kanałów w kierunku ul. Łódzkiej, Trasy Nowomostowej, Trasy Staromostowej; kanalizację deszczową w jednostce planu oznaczonej na rysunku planu symbolem II - obszarze położonym na zachód od ul. Kniaziewicza, na etapie wykonywania projektów technicznych należy przewidzieć jako kanalizację deszczowo - drenażową w celu obniżenia poziomu wód gruntowych płytko zalegających; kanalizacja deszczowa powinna zabezpieczać odprowadzenie wód gruntowych pochodzących z lokalnych drenaży opaskowych poszczególnych działek, rów odwadniający Fort XIII biegnący wzdłuż ul.Kniaziewicza należy zachować jako czynny do momentu realizacji kanalizacji deszczowo – drenażowej, na etapie projektowania wyżej wymienionej sieci kanalizacyjnej należy uzgodnić konieczność i celowość zachowania dotychczasowego sposobu odprowadzenia wód z Fortu XIII z właściwym konserwatorem zabytków .

4. Ustala się zasilanie gazem na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych, jak również na potrzeby obiektów usługowych, zasilanie gazem przewodowym przewiduje się z sieci gazowej średniego ciśnienia. W ulicach istniejących i projektowanych należy przewidzieć rozdzielczą sieć gazową w układzie pierścieniowym bez powiązań z istniejącymi sieciami gazowymi niskiego ciśnienia. Alternatywnie przewidziano rezerwę terenu pod lokalizację stacji redukcyjno - pomiarowej IIo gazu przy ul. Okólnej.

5.Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną kablową siecią niskiego napięcia, zasilaną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, zlokalizowanych na wydzielonych działkach zgodnie z rysunkiem planu. Zasilanie stacji projektowanych z istniejącej sieci kablowymi liniami średniego napięcia.
Nie przewiduje się przebudowy istniejących linii energetycznych wysokiego napięcia 110kV. Istniejące linie średniego napięcia 15kV przeznaczone do modernizacji, w związku z lokalizacją nowych stacji transformatorowych. Linia napowietrzna 15kV biegnąca wzdłuż trasy poligonowej przewidziana do skablowania bądź przebudowy, równolegle z realizacją tej trasy.

6.Ustala się lokalizacje projektowanych stacji transformatorowych, na wydzielonych działkach o minimalnej powierzchni 3m x 4m, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie obszarów I.20 MW, I.27 OUK, I.36 MW, I.43 MJ/UR, I.46 MJ, I.56 MJ, II. 3 MJ, II.2 OUK, II.4 MW/MJ.

7. Ustala się nakaz stosowania paliw proekologicznych do ogrzewania nowo realizowanych obiektów.

 

ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczegółowe

 

§ 21

1. Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.1 OUK, I.2 OUK, I.3 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszarów o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizacje innych funkcji nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym.

2) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią właściwego organu Inspektora Sanitarnego.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszarów na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 1.5ha

2) dojazd do obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem:

 1. I.1 OUK z drogi pieszo-jezdnej - drogi serwisowej przy Trasie Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG,

 2. I.2 OUK z drogi pieszo-jezdnej - drogi serwisowej przy Trasie Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG, z dróg położonych poza granicami planu, przylegających do obszaru oraz drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 8 KL,

 3. I.3 OUK z drogi dojazdowej i lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 8 KL i 12 KD.

4.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się zakaz dojazdów na działki od strony północnej z wyłączeniem obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.2 OUK.

 

§ 22

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.4 ZI ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń izolacyjna z lokalizacją schronu objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Ustala się zachowanie i ochronę istniejącego drzewostanu i zieleni.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz zabudowy i funkcji niezgodnych z przeznaczeniem podstawowym.

 

§ 23

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.5 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizacje innych funkcji nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym,

2) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią właściwego organu Inspektora Sanitarnego.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.15ha,

2) dojazd z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KZ i 12 KD.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz zabudowy mieszkaniowej

 

§ 24

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.6 ZI ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń izolacyjna z zachowaniem schronu objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się adaptację schronu na funkcję usług publicznych lub komercyjnych z obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie i ochrona ukształtowania działki i zieleni ,

2) dojazd z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 12 KD.

 

§ 25

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.7a OUK i I.7b OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne, w tym stacja paliw.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizacje innych funkcji nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym,

2) remont zabudowy istniejącej bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w obrębie obszaru oznaczonego na rysunku planu I.7a OUK.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.2ha,

2) dojazd z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami 13 KD i 1 KG - wjazd na istniejącą stację paliw.

4.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 wprowadza się zakaz:

1) zabudowy mieszkaniowej,

2) dojazdów od ul. Łódzkiej oznaczonej na rysunku planu symbolem KG z wyłączeniem wjazdów na teren istniejącej stacji paliw,

3) dojazdu od strony ul. Włocławskiej - poprzez wał osłonowy podlegający ochronie konserwatorskiej z wyłączeniem wjazdów istniejących.

 

§ 26

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.8 OUK / MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizacje innych funkcji nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym,

2) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego,

3) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach budownictwa zorganizowanego z możliwością usług w parterze, zlokalizowanej wzdłuż ul. Kniaziewicza oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KZ,

4) kształtowanie zabudowy w formie szeregowej zgodnie z istniejącymi podziałami geodezyjnymi wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 29 KD,

5) kształtowanie zabudowy w formie bliźniaczej na działkach o minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w odległości 50m od Trasy Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG,

2) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni:

 1. a) 0.12ha pod zabudowę usługową ,

 2. b) 0.08ha i minimalnej szerokości działki 20m pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 3. c) 0.12ha i minimalnej szerokości działki 20m pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 KZ, 10a KL, 27aKD, 29KD.

4.Dla obszaru o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz: wjazdów na działki z Trasy Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG i ul. Kniaziewicza oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KZ w odległości 30m od skrzyżowania z Trasą Poligonową.

 

§ 27

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.9 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i minimalnej szerokości działki 20m,pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą,

2) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m, pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 10a KL, 29 KD.

 

§ 28

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.10 MW/MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie całego obszaru,

2) kształtowanie zabudowy w formie bliźniaczej na działkach o minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) usługi wbudowane w parterach .

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i minimalnej szerokości działki 25m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 4 KZ – przy zachowaniu drożności rowu odwadniającego, o którym mowa w § 20 ust.3 pkt2, 10a KL, 27 KD, 31 KD.

4) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym.

 

§ 29

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.11 MJ, I.12 MJ, I.13 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.

2. Dla obszaru I.11 MJ, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się wtórny podział działek wydzielonych geodezyjnie.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy na działkach zgodnie z istniejącymi podziałami geodezyjnymi,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i szerokości działki 20m,

3) podział obszaru na działki pod zabudowę wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i szerokości działki 15m,

4) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem:

 1. 10a KL, 27 KD, 28 KD, 31 KD - I.11 MJ,

 2. 10a KL, 28 KD, 30 KD - I.12 MJ, 10a KL, 30 KD - I.13 MJ.

 

§ 30

1. Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.14 MJ / UR, I.15 MJ / UR ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługi rzemiosła.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) istniejącą zabudowę mieszkaniową,

2) kształtowanie zabudowy w formie bliźniaczej,

3) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku rzemieślniczym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego,

4) działalność ogrodniczą szklarniową i pod folią,

5) remont, przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów istniejących.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni:

 1. 0.08ha i minimalnej szerokości działki 20m pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojąca i rzemieślniczą,

 2. 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem,

 1. 5 KZ, 6 KZ, 31 KD - I.14 MJ / UR,

 2. 6 KZ, 28 KD, 31 KD - I.15 MJ / UR.

 

§ 31

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.16 ZD ustala się podstawowe przeznaczenie - ogrody działkowe, zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania.

 

§ 32

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.17 NO ustala się podstawowe przeznaczenie - przepompownię ścieków.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się bezwzględny obowiązek ogrodzenia terenu.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz wprowadzania zabudowy i funkcji niezgodnych z przeznaczeniem podstawowym.

 

§ 33

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.18 MW/ OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego i usługi komercyjne.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze zabudowy mieszkaniowej,

2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i minimalnej szerokości działki 25m,

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w odległości 50m od Trasy Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

4) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 5 KZ.

 

§ 34

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.19 ZP ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń parkowa z zachowaniem schronu objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się adaptację schronu na funkcję usług publicznych lub komercyjnych z obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie i ochrona ukształtowania działki i zieleni ,

2) lokalizacja obiektów małej architektury,

3) dojazd z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ.

§ 35

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.20 MW ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,

2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej na terenie całego obszaru.

3. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się obowiązek zabudowy jednorodzinnej na części obszaru położonego pomiędzy drogą lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 9 KL a obszarem zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem I.19 ZP.

4.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i szerokości działki 25m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą, przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i szerokości działki 25m,

3) wprowadza się obowiązek zabudowy jednorodzinnej na części obszaru położonego pomiędzy drogą lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 9 KL a obszarem zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem I.19 ZP,

4) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

5) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 5 KZ, 9a KL.

5. Ustala się lokalizacje stacji transformatorowej określonej na rysunku planu, zgodnie z § 20 ust 6.

 

§ 36

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.20a MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i szerokości działki 25m,

2) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 9a KL.

 

§ 37

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.21 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego,

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.15ha i minimalnej szerokości działki 30m,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 KZ, 9 KL.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz wjazdów na działki z Trasy Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG i ul. Stawki Południowe oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KZ w odległości 30m od skrzyżowania z Trasą Poligonową.

 

§ 38

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.22 MW, I.23 MW ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,
2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej na terenie całego obszaru.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

4) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 9a KL, 10b KL - I.22 MW

 2. 9 KL, 9a KL, 11b KL, 14 KD, 53KDx - I.23 MW

 

§ 39

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.24 ZP ustala się podstawowe przeznaczenie jako zieleń parkową z zachowaniem baterii ziemnej objętej pełną ochroną konserwatorską i obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków.

2.Obszar, o którym mowa w ust.1 przeznacza się do realizacji celów publicznych.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów małej architektury przeznaczonych do realizacji funkcji podstawowej,
2) lokalizacje urządzeń zabaw dla dzieci.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się obowiązek:

1) opracowania projektu zagospodarowania działki,
2) ogrodzenia obszaru w liniach rozgraniczających.

5.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

§ 40

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.25 MW, I.25a MW ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,
2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej na terenie całego obszaru.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

4) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 14 KD - I.25 MW,

 2. 10b KL, 11b KL, 14 KD - I.25a MW.

§ 41

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.26 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.07ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 9 KL, 10c KL, 11b KD, 15 KD,

§ 42

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.27 OUK, I.28 OUK, I.29 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się :

1) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego,

2) istniejącą zabudowę mieszkaniową i rzemieślniczą,

3) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.27 OUK,

4) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynków istniejących i zmianę sposobu użytkowania,

5) wprowadzenie zabudowy w sąsiedztwie istniejącej sieci napowietrznej wysokiego napięcia zgodnie z § 16 ust.3 i § 20 ust.5.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki:

 1. minimalnej szerokości działki 20m,

 2. pod zabudowę usługową przy zachowaniu minimalnej powierzchni 1.2 ha i minimalnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06 ha

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3)dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 6 KZ, 9 KL - I.27 OUK

 2. 6 KZ, 16 KD - I.28 OUK, I.29 OUK.

4. Ustala się lokalizację stacji transformatorowej, określonej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I.27 OUK, zgodnie z § 20 ust.6.

 

§ 43

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.30 NO ustala się podstawowe przeznaczenie - przepompownia ścieków.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się bezwzględny obowiązek ogrodzenia terenu.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz wprowadzania zabudowy i funkcji niezgodnych z przeznaczeniem podstawowym.

§ 44

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.31 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się przebudowę budynków w obrysie istniejącym.

§ 45

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.32 ON ustala się podstawowe przeznaczenie - teren służący obronie narodowej zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem, z zachowaniem Fortu XIV objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie i ochrona ukształtowania działki i zieleni ,

2) dojazd z drogi głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG.

§ 46

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.33 MW ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się

1) usługi i handel wbudowane w parterze,

2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącą i bliźniaczej na terenie całego obszaru.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

4) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 5KZ, 9a KL, 10b KL,17 KD.

§ 47

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.34 ZP ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń parkową.

2.Obszar o którym mowa w ust.1 przeznacza się do realizacji celów publicznych.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów małej architektury przeznaczonych do realizacji funkcji podstawowej,

2) lokalizację pawilonów o funkcji handlowej lub gastronomicznej, odpowiadających standardom zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

 1. dojazd od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 21 KD,

 2. wysokość I kondygnacja nadziemna,

 3. przykrycie dachem o minimalnym kącie nachylenia 150,

 4. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy 100m2.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się obowiązek:

1) opracowania projektu zagospodarowania działki,

2) zagospodarowanie terenu zielenią niską.

5.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz:

1) podziałów geodezyjnych,

2) realizacji obiektów kubaturowych niezgodnych z funkcją podstawową z wyłączeniem zabudowy, o której mowa w ust.2.

 

§ 48

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.35 ZP ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń parkowa z zachowaniem schronu objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się adaptację schronu na funkcję usług publicznych lub komercyjnych z obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ochrona ukształtowania i zieleni ,

2) dojazd z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 21 KZ.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz podziałów geodezyjnych i zabudowy zgodnie z § 15 ust.2.

§ 49

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.36 MW ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,

2) istniejące usługi rzemiosła jako nieuciążliwe,

3) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej na terenie całego obszaru.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

4) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 10c KL, 11a KL, KD, 21 KD, 22 KD, 23 KD.

4.Ustala się lokalizację stacji transformatorowej, określonej na rysunku planu, zgodnie z § 20 ust.6.

§ 50

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.37 MJ, I.38 MJ, I.39 MJ, I.40 MJ, ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. wolnostojąca i bliźniacza.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków istniejących zlokalizowanych na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I.40 MJ,

2) wprowadzenie usług rzemiosła nieuciążliwego przy ul. Okólnej w obrębie obszaru oznaczonego symbolem I.40 MJ.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m.,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 10c KL, 11a KL, 24 KD - I.37 MJ,

 2. 10c KL, 24 KD, 25 KD, 26 KD, 54 KDx, 55 KDx - I.38 MJ,

 3. 6 KZ, 26 KD- I.39 MJ,

 4. 5 KZ, 17 KD, 18 KD, 20 KD - I.40 MJ.

§ 51

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.41 ZL ustala się podstawowe przeznaczenie-zieleń leśna z zachowaniem schronu, objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się adaptację schronu na funkcję usług publicznych lub komercyjnych z obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków. 

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ochrona ukształtowania działki i zieleni ,
2) dojazd z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KZ.

 

§ 52

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.42 MJ / UR, I.43 MJ / UR ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługi rzemiosła nieuciążliwego.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się

1) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku rzemieślniczym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego,

2) kształtowanie zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej. 

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni:

 1. 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojąca i rzemieślniczą,

 2. 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,

 3. lokalizacja zabudowy rzemieślniczej wzdłuż ul. Łącznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KZ i dróg projektowanych oznaczonych symbolami 19KD, 20KD,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 6 KZ, 19 KD - I.42 MJ / UR,

 2. 6 KZ, 18 KD, 19 KD, 20 KD , 48 KDx, 49 KDx, 50 KDx, - I.43 MJ / UR.

4. Ustala się lokalizację stacji transformatorowej, określonej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I.43 MJ/UR, zgodnie § 20 z ust.6.

 

§ 53

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.44 US / ZP ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi sportowe i zieleń parkowa.

2.Obszar, o którym mowa w ust.1 przeznacza się do realizacji celów publicznych.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) wprowadzanie innych funkcji wzbogacających i nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym,

2) lokalizację obiektów małej architektury przeznaczonych do realizacji funkcji podstawowej,

3) lokalizację boisk i urządzeń sportowych,

4) lokalizację zabudowy o funkcji obsługującej przeznaczenie podstawowe, odpowiadających standardom zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

 1. dojazd od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KZ, 20KD, 21KD,

 2. wysokość I kondygnacja nadziemna,

 3. przykrycie dachem o minimalnym kącie nachylenia 300.

4. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się obowiązek:

1) opracowania projektu zagospodarowania obszaru,

2) zagospodarowanie terenu zielenią niską i wysoką.

5.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz:

1) podziałów geodezyjnych,

2) realizacji obiektów kubaturowych niezgodnych z funkcją podstawową z wyłączeniem zabudowy, o której mowa w ust.2.

 

§ 54

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.45 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i szerokości działki 20m,

2) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6 KZ, 11a KL, 21 KD, 23 KD.

 

§ 55

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.46 ZL ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń leśna z zachowaniem ruiny schronu objętego pełną ochroną konserwatorską.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie i ochrona ukształtowania działki i zieleni ,

2) zabezpieczenie ruiny schronu jako reliktu z obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków.

3.Ustala się lokalizację stacji transformatorowej, określonej na rysunku planu zgodnie z § 20 ust.6

§ 56

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.47 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6 KZ, 25KD.

§ 57

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.48 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza.

2.Dla obszaru o którym mowa w ust.1 dopuszcza się

1) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących,

2) lokalizację dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce, przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki 1.2ha.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojąca, przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 KZ, 32 KD, 51KDx, 52 KDx.

§ 58

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.49 MJ, I.50 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków istniejących,

2) lokalizację dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce, przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki 1.2ha.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 6 KZ, 32 KD, 33 KD - I.49 MJ

 2. 6 KZ, 33 KD - I.50 MJ

§ 59

Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem I.51 ZL, I.51a ZL ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń leśna..

§ 60

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami I.52 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza.

2.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:33 KD, 34 KD

§ 61

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.53 ON ustala się podstawowe przeznaczenie - teren służący obronności państwa.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz zabudowy.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się obowiązek zachowania drzewostanu.

 

§ 62

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.53a ZL ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń leśna.

 

§ 63

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.54 KS ustala się podstawowe przeznaczenie - pętla autobusowa.

2. Obszar, o którym mowa w ust.1 przeznacza się do realizacji celów publicznych.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację parterowego pawilonu, jako budynku uzupełniającego przeznaczenie podstawowe.

 

§ 64

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.55 MJ, I.56 MJ, I.57 MJ, I.58 MJ, I.59 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) wprowadzenie usług handlowych w formie wbudowanej lub wolnostojącej, towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej, w obrębie obszaru I.59 MJ, wzdłuż ul. Stawki Południowe oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KZ,

2) kształtowanie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej z wyłączeniem obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.55 MJ,I.58 MJ, I.59 MJ,

3) kształtowanie zabudowy w formie szeregowej, jako zabudowy jednorodnej stanowiącej pierzeję od strony ul. Łącznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KZ, na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I.57 MJ,

4) przykrycie budynków dachem płaskim,

5) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących,

6) wtórny podział działek.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni:

 1. 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą,

 2. 0.1ha i minimalnej szerokości działki 25m pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem I.55 MJ, I.59 MJ,

 3. 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą,

2) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 11 KL - I.55 MJ,

 2. 6 KZ, 11 KL, 35 KD, 36 KD, 37 KD,38 KD, 39 KD, 56 KDx - I.56 MJ,

 3. 6 KZ, 35 KD, 36 KD - I.57 MJ,

 4. 6 KZ, 40 KD - I.58 MJ,

 5. 6 KZ, 40 KD - I.59 MJ.

4. Ustala się lokalizacje stacji transformatorowej, określonej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I. 56 MJ, zgodnie z § 20 ust. 6.

§ 65

1Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.60 OUK, I.61 OUK, I.62 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się :

1) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami I.61 OUK i I.61 OUK w odległości minimum 80m.od linii rozgraniczającej trasy nowo mostowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KG,

2) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego,

3) istniejącą zabudowę mieszkaniową,

4) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków istniejących.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę usługową przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.25ha,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.08ha i minimalnej szerokości działki 25m,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 40 KD, 41 KD.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz wjazdów na działki z Trasy Nowomostowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KG.

 

§ 66

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I.63 ZL ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń leśna.

 

§ 67

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.1 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizacje innych funkcji nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym,

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.08ha,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z drogi pieszo-jezdnej - drogi serwisowej przy Trasie Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz funkcji mieszkaniowych,

 

§ 68

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami II.2 OUK i II.2a OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 dopuszcza wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.25ha,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 KZ i 10 KL.

4.Dla obszarów o których mowa w ust.1 wprowadza się zakaz wjazdów na działki z Trasy Poligonowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KG 1, Trasy Staromostowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KG.

 

§ 69

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.3 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących,

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.08ha i minimalnej szerokości działki 22m.,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.04ha i szerokości działki 15m.,

3) dojazd z dróg oznaczonych rysunku planu symbolem 10 KL, 31a KD, 42 KD.

 

§ 70

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.4 MW/MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,

2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie całego obszaru,

3) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.08ha i minimalnej szerokości działki 25m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.04ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wzdłuż ul.Kniaziewicza,

4) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

5) dojazd z dróg oznaczonych rysunku planu symbolami 4 KZ, 10 KL, 42 KD, 47 KDx.

4. Ustala się usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 4 KZ, 10 KL.

5.Ustala się lokalizację stacji transformatorowej, określonej na rysunku planu, zgodnie z § 20 ust.6.

 

§ 71

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami II.5 MJ, II.5a MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza.

2. Dla obszarów, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących,

2) istniejącą zabudowę wielorodzinną.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.06ha i minimalnej szerokości działki 20m,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m,

3) dojazd z dróg oznaczonych rysunku planu symbolem: 10 KL, 31a KD, 42aKD, 43 KD.

§ 72

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.6 ZC ustala się podstawowe przeznaczenie - nieczynny cmentarz ewangelicki objęty pełną ochroną konserwatorską.

2.Obszar, o którym mowa w ust.1 przeznacza się do realizacji celów publicznych z obowiązkiem uzgodnień z właściwym organem Konserwatora Zabytków.

3.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się obowiązek ogrodzenia obszaru i jego uczytelnienia, zgodnie z dawną funkcją.

§ 73

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.7 MW ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,

2) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących,

3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą,

4) lokalizację usług komercyjnych.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.08ha i minimalnej szerokości działki 22m.,

2) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.035ha i minimalnej szerokości działki 15m.,

3) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

4) dojazd z dróg oznaczonych rysunku planu symbolami 4 KZ, 44a KD.

 

§ 74

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.8 MW/MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa zorganizowanego i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. 

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) usługi i handel wbudowane w parterze,

2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą,

3) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) podział obszaru na działki pod zabudowę jednorodzinną przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.08ha i minimalnej szerokości działki 22m,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 42bKD,44 KD, 46 KDx.

§ 75

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami II.9 ZL ustala się podstawowe przeznaczenie - zieleń leśną z zakazem zabudowy kubaturowej.

 

§ 76

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami II.10 OUK ustala się podstawowe przeznaczenie - usługi komercyjne.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza:

1) wprowadzenie funkcji mieszkaniowych dla stałych mieszkańców - mieszkanie towarzyszące w budynku usługowym, zgodnie z pozytywną opinią organu Inspektora Sanitarnego.

2) istniejącą zabudowę mieszkaniową,

3) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków istniejących.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się podział obszaru na działki przy zachowaniu minimalnej powierzchni 0.15ha,

2) zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym,

3) dojazd z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 45 KD.

4.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 wprowadza się zakaz wjazdów na działki z Trasy Staromostowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KG .

 

§ 77

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.11 MJ ustala się podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) istniejącą zabudowę wielorodzinną,

2) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących.

3.Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej,

2) dojazd z dróg oznaczonych rysunku planu symbolem 46 KD.

§ 78

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem II.12 ON ustala się podstawowe przeznaczenie - teren służący obronie narodowej zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 79

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KG - Trasa Poligonowa ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny podstawowy - ulica główna.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KG 2x2 dodatkowo odcinki KG 2x2 i D 1 x 1 droga serwisowa,

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 35- 45m,

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2m,

 2. ścieżka rowerowa -2m,

 3. zieleń

 4. jezdnia -7m,

 5. pas dzielący ( zieleń ) -2.5 - 5m,

 6. jezdnia -7m,

 7. zieleń

 8. chodnik -2m,

 9. w rejonie skrzyżowań poszerzenia - dodatkowe pasy ruchu i szerszy pas dzielący,

 10. w rejonie przystanków autobusowych - zatoka 3m i dodatkowy chodnik szerokości 3m, dopuszczalne pasy postojowe szerokości 2.5m wraz z pasem manewrowym przy jezdni szerokości 3.5m,

 11. skrzyżowanie z drogą serwisową - dodatkowa jezdnia obsługująca sąsiednie posesje, o szerokości 5.0m ( o jednokierunkowym połączeniu z KG ) i dodatkowym chodnikiem szerokości 1.5m i możliwością dodatkowego pasa postojowego szerokości 2.5m,

4) skrzyżowania ulic - c/b jednopoziomowe skanalizowane / jednopoziomowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną,

5) obsługa komunikacją zbiorową- autobus - odległość między przystankami ok.400m,

6) inne dane - nie występują wjazdy na posesje z jezdni KG ( dopuszczalne wjazdy z drogi serwisowej).

 

§ 80

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KG - Trasa Staromostowa ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny podstawowy - ulica główna.

2.Dla obszaru, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KG 2x2

2) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2m,

 2. ścieżka rowerowa -2m,

 3. zieleń

 4. jezdnia -7m,

 5. pas dzielący ( zieleń )

 6. jezdnia -7m,

 7. zieleń

 8. chodnik -2m,

 9. w rejonie skrzyżowań poszerzenia - dodatkowe pasy ruchu i szerszy pas dzielący,

3) inne dane - nie występują wjazdy na posesje z jezdni KG.

§ 81

1.Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KG - Trasa Nowomostowa ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny podstawowy - ulica główna.

2.Dla obszaru o którym mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KG 2x2,

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 50m,

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. zieleń,

 2. chodnik -2.5m,

 3. ścieżka rowerowa -2m,

 4. zieleń,

 5. jezdnia -7m,

 6. pas dzielący ( zieleń ) -5m,

 7. jezdnia, -7m,

 8. zieleń

 9. ścieżka rowerowa -2m

 10. chodnik -2.5m,

 11. zieleń,

 12. w rejonie skrzyżowań poszerzenia - dodatkowe pasy ruchu i szerszy pas dzielący,

 13. włączenie drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 40KD na zasadach prawoskrętu, z dodatkowymi pasami wyplatania,

4) inne dane - nie występują wjazdy na posesje z jezdni KG ( dopuszczalne wjazdy z drogi serwisowej).

 

§ 82

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 KZ – ul.Kniaziewicza, 5 KZ – ul. Okólna, 6 KZ – ul.Łączna, Stawki Płd., 7 KZ – ul.Łódzka ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny podstawowy - ulica zbiorcza.

 

2.Dla obszarów o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KZ 1x2

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 20 - 25m- 4KZ ,20m – 5KZ, 20 – 30m – 6KZ, 30m – 7KZ

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2m,

 2. zieleń,

 3. jezdnia -7m,

 4. zieleń,

 5. ścieżka rowerowa -2.5m.

 6. chodnik -2m,

 7. w rejonie skrzyżowań Z / Z poszerzenia - trzeci pas ruchu,

 8. w rejonie przystanków autobusowych - zatoka 3.5m i chodnik szerokości 4m,

 9. dopuszczalne pasy postojowe przy jezdni szerokości 3m,

4) skrzyżowania ulic - d/c jednopoziomowe / jednopoziomowe skanalizowane,

5) obsługa komunikacją zbiorową- autobus - odległość między przystankami ok.400m.

 

§ 83

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8, 9, 9a, 10, 10a,b,c, 11, 11a,b KL ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny obsługujący - ulice lokalne.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KL 1x2

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 8 KL – 15m, 9KL – 20m , 9a KL – 15m, 10 KL – 12m, 10a,b,c KL – 15m, 11 KL, 11a,b KL - 20m ,

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2m,

 2. zieleń,

 3. jezdnia -2 x 3m,

 4. ścieżka rowerowa -3 m. / 9,9a,11a,b KL /,

 5. chodnik -2m,

 6. dopuszczalne pasy postojowe szerokości 3m,

4)skrzyżowania ulic - d - jednopoziomowe / jednopoziomowe skanalizowane.

§ 84

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12 KD – 46 KD z wyłączeniem 16,20,21,27a,29,39,40,41 KD ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny obsługujący - ulice dojazdowe.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KL 1x2

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m / w przypadku drogi 12 KD -10 –15m /,

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2m,

 2. jezdnia -2 x 3m,

 3. chodnik -2m,

4) skrzyżowania ulic - d - jednopoziomowe / jednopoziomowe skanalizowane,

5) możliwość stosowania progów zwalniających.

§ 85

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 16,27a,29,39,40,41,45 KD ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny obsługujący - ulice dojazdowe.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KL 1x2

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 12m / w przypadku drogi 45 KD - 8-12m ,

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2.5m,

 2. jezdnia -2 x 3m,

 3. chodnik -2.5m,

4) skrzyżowania ulic - d - jednopoziomowe / jednopoziomowe skanalizowane,

5) możliwość stosowania progów zwalniających.

§ 86

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami, 20, 21 KD ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny obsługujący - ulice dojazdowe.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) przekrój poprzeczny ( liczba jezdni / liczba pasów ) - KL 1x2

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 15m ,

3) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. chodnik -2m,

 2. zieleń

 3. jezdnia -2 x 3m,

 4. zieleń / pas postojowy -5m

 5. chodnik -2m,

4) skrzyżowania ulic - d - jednopoziomowe / jednopoziomowe skanalizowane.

§ 87

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 47 – 56 KDx ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny - ciągi pieszo - jezdne.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 8m ,

2) zagospodarowanie pasa drogowego:
- przekrój poprzeczny / liczba pasów / liczba jezdni / - 1x1

§ 88

1.Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami 15a Kx, 57 - 63 Kx ustala się podstawowe przeznaczenie - miejski układ komunikacyjny - ciągi piesze.

2.Dla obszarów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące standardy zagospodarowania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15a,57,59b,61 Kx - 4m , 58,60,63 Kx – 5m, 63Kx – 8m,

2) zagospodarowanie pasa drogowego:

 1. zieleń

 2. chodnik -minimum 2m

 

ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 89

Traci moc uchwała nr X/58/86 MRN z dnia 27 stycznia 1986r. ( Dz. Urz. Woj. Toruńskiego nr 2 poz. 70 z 1986 r.) z potwierdzeniem aktualności uchwałą nr 80/90 Rady Miejskiej Torunia z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego nr 11 poz. 71 z dnia 11 marca 1991 r. z późniejszymi zmianami) w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem graficznym.

 

§ 90

1.Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % z zastrzeżeniem ust.2.

 

2.Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% dla gruntów gminnych i wykupywanych przez gminę na cele publiczne i infrastruktury technicznej.

 

§ 91

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do opracowania spójnej koncepcji wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej osiedla uwzględniając wymogi ustawy o drogach publicznych i warunki techniczne ustalone przez dysponentów sieci i zarządców dróg.

§ 92

Do planu dołącza się "Prognozę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze" oraz ideogram sieci infrastruktury technicznej osiedla w skali 1: 1000. Dokumenty te nie podlegają uchwaleniu.

§ 93

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Torunia.

§ 94

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Stawki" w Toruniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

/-/ mgr inż. Bogdan Major