Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4078210
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P i P5.
    Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB.pdf)
    Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P i P5. pdf)
    Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (formularz P i P2. pdf).
    Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (formularz P i P3. xsl).
    Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (formularz P i P3. pdf).
    Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (formularz P i P4. xsl).
    Formularz P
    Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (formularz P i P6). pdf.
    Wniosek o udostępnienie innych materiałów (formularz P i P7. xsl).
    Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej gruntów i budynków (formularz P i P1. pdf)
    Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (formularz P i P2. xsl).
    Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (formularz P i P4. pdf).
    Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (formularz P i P6. xsl)
    Wniosek o udostępnienie innych materiałów (formularz P i P7. pdf).
    Formularz P (pdf)

Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie wydruków map, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego
WGiK 7.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń pok. nr 119, 120
Telefon: sekretariat: 56 611 84 70 , 56 611 84 67, 611 84 75, 611 84 66, 611 84 79


Podstawa prawna
•    Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.  (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 276, t.j.)
•    Rozporządzenie  z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434, t.j.),
•    Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek zainteresowanego.

II. Opłaty administracyjne
•    Nie pobiera się. 

III. Opłaty
•    Dokument Obliczenia Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także uwierzytelnianie dokumentów zgodnie z w/w ustawą.

IV. Termin i tryb realizacji wniosku
Do 14 dni.

V. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii.

VI. Tryb odwoławczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3.

VII. Uwagi
Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A