Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 26.06.2016
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Pełnomocnictwo ( załącznik nr 2).
    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (formularz)

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia"
WAiB 8.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz.199 ze zm)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 783 ze zm.),
I. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:
- numer ewidencyjny nieruchomości ,
- numer obrębu,
- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową,
lub
- dokładne określenie adresu nieruchomości,
- kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,
- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

II. Wymagane opłaty:
Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
 • od wypisu
  • do 5 stron - 30 zł,
  • powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  • nie więcej niż - 200 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.
  UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30
Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

VI. Uwagi:
Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT ( pokój nr 10).


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A