Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 25.04.2018
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Pełnomocnictwo ( załącznik nr 2).
    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (formularz).

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia"
WAiB 8.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:
 • numer ewidencyjny nieruchomości,
 • numer obrębu,
 • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową,
lub
 • dokładne określenie adresu nieruchomości,
 • kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,
 • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:
Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
 • od wypisu
do 5 stron - 30 zł,
powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
nie więcej niż - 200 zł,
 • Za pełnomocnictwo - 17 zł

UWAGA!
Zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30
Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:
Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT ( pokój nr 10).


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A