Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Środa, 07.10.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1863502
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Pełnomocnictwo ( załącznik nr 2).
    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (formularz)

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia"
WAiB 8.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz.199 )
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
I. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:
- numer ewidencyjny nieruchomości ,
- numer obrębu,
- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową,
lub
- dokładne określenie adresu nieruchomości,
- kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,
- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

II. Wymagane opłaty:
Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
 • od wypisu
  • do 5 stron - 30 zł,
  • powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  • nie więcej niż - 200 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.
  UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

VI. Uwagi:
Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT ( pokój nr 10).


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A