Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.09.2021

Liczba wejść na stronę: 4211785
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wzór wniosku

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury
WKu 16.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Kultury
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 67 e-mail: wku@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zmianami)

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zmianami);

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zmianami),

 • Uchwała nr 577/21 RMT z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek zainteresowanego na formularzu „Wniosek o Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”;

 2. oświadczenie lub kopia dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie miasta Torunia;

 3. co najmniej jedna pisemna rekomendacja projektu twórczego, wydana przez osobę fizyczną lub prawną, przedstawiciela instytucji kultury lub związku twórczego, mających dokonania w dziedzinie kultury, której dotyczy projekt twórczy lub innej organizacji, mogącej ocenić projekt twórczy pod względem merytorycznym.

 4. dokumenty lub inne pisemne informacje lub materiały, potwierdzające fakt zajmowania się przez wnioskodawcę twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami;

 5. kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Opłaty:
Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Torunia:

nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia kulturalne” kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 8 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.

Termin złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać:

 1. w terminie od 1 do 30 kwietnia – jeśli dotyczą stypendium 6-miesięcznego, przyznawanego na drugie półrocze danego roku;

 2. w terminie od 1 do 31 października – jeśli dotyczą stypendium 6-miesięcznego, przyznawanego na pierwsze półrocze następnego roku lub stypendium 12-miesięcznego na następny rok kalendarzowy.

Termin podjęcie decyzji :

Decyzja w sprawie przyznania stypendium podejmowana jest w następujących terminach:

 1. decyzja w sprawie przyznania stypendium 6-miesięczengo, przyznawanego na drugie półrocze danego roku – w terminie 30 dni po zakończeniu naboru wniosków w danym konkursie wniosków;

 2. decyzja w sprawie przyznania stypendium na pierwsze półrocze następnego roku lub stypendium 12-miesięcznego – w terminie 15 dni po ustaleniu na ten cel środków w uchwale w sprawie budżetu miasta lub w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta.

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń

Tel. 61-18-767, 61-18-848

wku@um.torun.pl

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Torunia na jeden z poniższych sposobów:

 1. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (parter), 87-100 Toruń, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30;

 2. przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

 3. w przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Proszę się upewnić, że otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z indywidualnym numerem nadanym sprawie. Przy prowadzeniu dalszej korespondencji z Urzędem Miasta Torunia prosimy  o powoływanie się na ten indywidualny numer. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A