Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Poniedziałek, 26.01.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2015
• Plan na rok 2014
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1602497
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz wniosku
    Formularz wniosku

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, utraty lub wymiany ustawowej
WSA 2.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
Telefon: 56 6118311, 6118312, 6118314, 6118354, 6118356, 6118357, e-mail: wsa@um.torun.pl

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych

tel. 056 611 83 14

Podstawa prawna

Art. 40 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.),

Obowiązujące terminy składania wniosków

 • w przypadku zmiany danych – w terminie 14 dni od doręczenia dokumentu o zmianie*,

 • w przypadku uszkodzenia – niezwłocznie,

 • w przypadku upływu terminu ważności – nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,

 • w przypadku utraty - niezwłocznie

I.Dokumenty od wnioskodawcy.
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego według załączonego wzoru składa się osobiście**.

 2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy***.

 3. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa (jeżeli osoba urodziła się poza Toruniem), natomiast w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli nie został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu)****.

 4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

II. Wymagane opłaty

 • Brak

III. Termin i tryb realizacji

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Administracyjnych
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Toruń, ul. Batorego 38/40

Sekretariat wydziału tel. 56 611 83 50, fax 56 658 17 98

Pokój nr 28 (sala operacyjna) – II piętro

Telefony do osób prowadzących sprawę:

56 611 83 11,

56 611 83 12,
56 611 83 14,
56 611 83 17,

56 611 83 47,

 56 611 83 52,

56 611 83 53,
56 611 83 54,

56 611 83 56,

56 611 83 57

V. Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

VI. Uwagi

*Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o wymianę, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

** W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.

*** Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

**** Nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A