Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Piątek, 27.02.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1636659
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Rejestracja zgonów
USC 4.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Bydgoska 5, 87-100, Toruń (56) 611 83 90, (56) 611 83 91, fax: 56 611 83 98
Telefon: 56 611 83 94 e-mail:usc@um.torun.pl


Podstawa prawna
:
  • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego  z dnia 29 września 1986 r. ( t.j. Dz.U. z 2011 r., - nr 212, poz. 1264 )
  •  ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j.  Dz.U. z 2012 r.  1282 )
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. ( tekst jednolity Dz. U.  z 2012 r. poz. 788)
  •  kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267.)
       
I.  DOKUMENTY OD  WNIOSKODAWCY:

     -  karta zgonu / dokument podstawowy/
     -  dowód osobisty osoby zmarłej / dokument podstawowy /
     -  dowód osobisty współmałżonka / do wglądu /

II.  OPŁATY  ADMINISTRACYJNE:   bez opłat

III. OPŁATY SKARBOWE:                 
bez opłat

IV.   TERMIN I TRYB REALIZACJI ODPOWIEDZI:


Niezwłocznie.
Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia ulega skróceniu - należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu tj. od stwierdzenia zgonu.

Zgłoszenie zgonu należy dokonać w miejscu zdarzenia.
W przypadku zgonu w Toruniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5, I piętro pokój nr 6,  telefon: 56 611 83 90 lub 56 611 83 91  


V.  JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego,  Urząd Miasta,  87-100  Toruń,  ul. Bydgoska 5    

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

VII.  UWAGI:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A