Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Piątek, 18.04.2014
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Kluby radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 14.000 Euro
• Zamówienia do 14.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Zbiórki publiczne
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2014
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1341897
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Rejestracja zgonów
USC 4.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Bydgoska 5, 87-100, Toruń (56) 611 83 90, (56) 611 83 91, fax: 56 611 83 98
Telefon: 56 611 83 94 e-mail:usc@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. nr 2012 poz 1064 ),
  • ustawa z dnia 16.XI.2006 r. o opłacie skarbowej ( t. jednolity Dz.U z 2012 poz. 1282 )
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 788),
  • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • karta zgonu (dokument podstawowy),
  • dowód osobisty osoby zmarłej (dokument podstawowy),
  • dowód osobisty współmałżonka (do wglądu)

II. Opłaty administracyjne :                  bez opłat

II.Opłaty Skarbowe:                     bez opłat

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie. Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia, (np. w Toruniu) najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia ulega skróceniu - należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu tj. od stwierdzenia zgonu. Zgłoszenie zgonu należy dokonać w miejscu zdarzenia. W przypadku zgonu  w Toruniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu, ul. Bydgoska 5, I piętro pokój nr 6, telefon (56) 611 83 90,  (56) 611 83 91

V. Jednostka odpowiedzialna
Urzędu Stanu Cywilnego
Toruń, ul. Bydgoska 5,

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Uwagi
Zgon, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgon, który nastąpił za granicą i został zarejestrowany w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. W tym przypadku należy przedłożyć:
- oryginał aktu zgonu,
- urzędowe tłumaczenie aktu zgonu
- podanie
- dowód osobisty wnioskodawcy
- opłatę skarbową w wysokości 50zł (od wydanej decyzji),

- opłatę  skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego, lub na konto Urzędu Miasta Torunia - Bank Millennium , nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A