Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Uwaga: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu

Rejestracja zgonów
USC 4.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Bydgoska 5, 87-100, Toruń 56 611 83 90, 56 611 83 91, fax: 56 611 83 98
Telefon: 56 611 83 94, 56 611 83 95 e-mail:usc@um.torun.pl

Podstawa prawna:
  • Art. 92 – 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 2064 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 roku w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. Z 2015 r. poz. 231 ze zm.)
 I. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:
 -  karta zgonu
-   dowód osobisty osoby zmarłej
 -  dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)

II. OPŁATA SKARBOWA:
Brak

III. TERMIN I TRYB REALIZACJI:
W dniu dokonania zgłoszenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego, 87-100 Toruń
ul. Bydgoska 5
pokój nr 8,
tel. 56 611 83 90, 56 611 83 91

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
  • Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
  • Zgłoszenia zgonu dokonują: współmałżonek, wstępni, zstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A