Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 25.11.2015
Znacznik pozycji menu Wybory i referenda
Znacznik pozycji menu Podstawowe dane
Znacznik pozycji menu Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
Znacznik pozycji menu Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
Znacznik pozycji menu Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Obwieszczenia RMT
• Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Zgłoszenie z projektem budowlanym
• Inne dokumenty
• Petycje
Znacznik pozycji menu Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
Znacznik pozycji menu Ogłoszenia o pracy
• Praca w Urzędzie Miasta
• Praca w innych jednostkach
Znacznik pozycji menu Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Znacznik pozycji menu Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Znacznik pozycji menu Informacje o środowisku
Znacznik pozycji menu Oferta inwestycyjna
Znacznik pozycji menu Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
Znacznik pozycji menu Budżet Torunia
• Projekt na rok 2016
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
Znacznik pozycji menu Rating miasta Torunia
Znacznik pozycji menu Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
Znacznik pozycji menu Plany i programy działania
Znacznik pozycji menu Kontrole wewnętrzne
Znacznik pozycji menu Audyty wewnętrzne
Znacznik pozycji menu Majątek Gminy
Znacznik pozycji menu Udział Torunia w związkach i organizacjach
Znacznik pozycji menu Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
Znacznik pozycji menu Dostęp do informacji nieudostępnionej
Znacznik pozycji menu Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1906549
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób, które ukończyły 16 rok życia
    Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Orzekanie o niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
WZiPS 12.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zmianami)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności według załączonego wzoru
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana,
 • dokumenty medyczne oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (wyniki badań, karty leczenia z przychodni POZ i Poradni Specjalistycznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki testów psychologicznych itp. - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia trwa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Wniosek wraz z dokumentacją składa osoba zainteresowana, a w przypadku osób niepełnoletnich jej opiekun prawny.
W sytuacji osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej wniosek w jej imieniu składa opiekun prawny ustanowiony decyzją sądu.
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż 7 dni przed.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS 


Toruń, ul. Fałata 39

tel. 56 611 88 92,

fax: 56 611 88 99

V. Tryb odwoławczy
Orzekany, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem Miejskiego Zespołu, tj. zespołu który wydał orzeczenie w I instancji.
Miejski Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli Miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

VI. Uwagi

 1. Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.
 2. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do Miejskiego Zespołu w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza leczącego (jeżeli będzie wystawione wcześniej - nie zostanie przyjęte)
 3. Aby ubiegać się o przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy wystąpić do Zespołu z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wraz z nowym zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją, która została zgromadzona w okresie od ostatniego orzekania).Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w paragrafie 6 Ust.1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
  Data posiedzenia składu orzekającego w sprawie rozpatrzenia wniosku zostanie wyznaczona po utracie ważności poprzedniego orzeczenia.
 4. W sytuacji gdy osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona przebywa pod opieką opiekuna prawnego ustanowionego decyzją sądu - należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą prawo do opieki nad orzekanym - tj. decyzję sądu oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A