Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 25.04.2018
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób, które ukończyły 16 rok życia
    Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
WZiPS 12.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99, email: mzon@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2046)
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1110)
 •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności(Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności według załączonego wzoru
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana,
 • dokumenty medyczne oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (wyniki badań, karty leczenia z przychodni POZ i Poradni Specjalistycznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki testów psychologicznych itp. - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia co do zasady następuje w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku, w przypadku wniosków składanych w celu kontynuacji ważnego orzeczenia termin załatwienia sprawy liczy się od pierwszego dnia po upływie ważności orzeczenia.
Wniosek wraz z dokumentacją składa osoba zainteresowana, a w przypadku osób niepełnoletnich jej opiekun prawny.
W sytuacji osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej wniosek w jej imieniu składa opiekun prawny ustanowiony decyzją sądu.
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż 7 dni przed.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS 


Toruń, ul. Fałata 39, pokój nr 1

tel. 56 611 88 92,

fax: 56 611 88 99

V. Tryb odwoławczy
Orzekany, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem Miejskiego Zespołu, tj. zespołu który wydał orzeczenie w I instancji.
Miejski Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli Miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

VI. Uwagi
        Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

 1. Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.
 2. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do Miejskiego Zespołu w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza leczącego (jeżeli będzie wystawione wcześniej - nie zostanie przyjęte)
 3. Aby ubiegać się o przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy wystąpić do Zespołu z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wraz z nowym zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją, która została zgromadzona w okresie od ostatniego orzekania).Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w paragrafie 6 Ust.1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
  Data posiedzenia składu orzekającego w sprawie rozpatrzenia wniosku zostanie wyznaczona po utracie ważności poprzedniego orzeczenia.
 4. W sytuacji gdy osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona przebywa pod opieką opiekuna prawnego ustanowionego decyzją sądu - należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą prawo do opieki nad orzekanym - tj. decyzję sądu oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A