Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
WE 3.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 20

     Podstawa prawna:

   1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.);

   2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U z 2017 r., poz. 1625);

   3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio
    z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dz. U. z 2017 r., poz. 818)

 1. Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek założyciela o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawierający dane określone w odpowiednim do typu szkoły rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z załącznikami:

   1. Wyciąg z dowodu osobistego poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika Urzędu Miasta Torunia - w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba fizyczna;

   2. Kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba prawna;

   3. projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;

   4. projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;

   5. pozytywna opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca bezpiecznych i higienicznych warunków obiektu, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i jego najbliższym otoczeniu;

   6. pozytywna opinia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i jego najbliższym otoczeniu;

   7. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków działania szkoły lub placówki publicznej oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;

 

 1. Wymagane opłaty:

Nie pobiera się

 1. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Kopię decyzji przekazuje się Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy oraz organowi podatkowemu właściwemu dla siedziby osoby prowadzącej.

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji

ul. Fałata 39, 87-100 Toruń

gł. specjalista Violetta Nowakowska

tel. 566118832

 1.  Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia.

 1. Uwagi:

BrakBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A