Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia
WE 3.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 20

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
 1. Dokumenty od wnioskodawcy - zgłoszenie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych formularz z następującymi załącznikami:

   1. Odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość i miejsce zamieszkania osoby prowadzącej - w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba fizyczna;

   2. Odpis wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba prawna;

   3. Dokumenty dotyczące miejsca prowadzenia szkoły lub placówki – potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej - spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz pozytywnej opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

   1. Statut szkoły lub placówki zatwierdzony przez osobę prowadzącą;

   2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

   3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 -
    w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której
    z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

   4. w przypadku ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej - pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

 
 1.  

  Wymagane opłaty:

Nie pobiera się

 1. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Kopię zaświadczenia przekazuje się Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy oraz organowi podatkowemu właściwemu dla siedziby osoby prowadzącej.

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji

ul. Fałata 39, 87-100 Toruń

gł. specjalista Violetta Nowakowska

tel. 56 611 88 32

 1.  Tryb odwoławczy

Dotyczy decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu wpisu, decyzji o nadaniu lub cofnięciu uprawnień szkoły publicznej. Stronie przysługuje odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia.

 1. Uwagi:

Zgłoszenia szkoły lub placówki należy dokonywać na załączonym formularzu.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A