Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 03.03.2021

Liczba wejść na stronę: 3928689
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
    Wniosek o stypendium
    Wniosek o stypendium
    Uchwała RMT 307/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
WSiR 3.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń wsir@um.torun.pl
Telefon: 56 611 83 60 fax. 56 611 83 72

Podstawa prawna :

  1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495 i 2251 z późn. zm.),

  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.),

  4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,

5) uchwała nr 307/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (zwana dalej „Uchwałą”)


1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1) wniosek o przyznanie stypendium sportowego ( według formularza),

2) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących,

3) wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn podpisany przez wnioskodawcę,  

  1. dokument potwierdzający, że trener w każdym z kolejnych trzech lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium prowadził szkolenie co najmniej jednego zawodnika otrzymującego stypendium sportowe, wystawiony przez klub sportowy, w którym szkolenie to było realizowane lub

  2. dokument potwierdzający, że w ostatnim roku kalendarzowym przed złożeniem wniosku
    o przyznanie trenerowi stypendium zawodnik szkolony przez tego trenera uzyskał kwalifikację olimpijską, wystawiony przez klub sportowy, w którym szkolenie to było realizowane,

6) kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe,


2. Sposób dostarczenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Torunia na jeden z poniższych sposobów:

1) złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39 (I piętro), 87-100 Toruń, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30

2).Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).


3. Wymagane opłaty:

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Torunia:

nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia sportowe” kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. W przypadku złożenia wniosku przez klub w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika / trenera, którego dotyczy stypendium.

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 8 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.


4. Termin złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie  stypendium sportowego można składać do 15 stycznia każdego roku odpowiednio za wyniki sportowe osiągnięte przez zawodnika w poprzednim roku kalendarzowym oraz po spełnieniu przez trenera w poprzednim roku kalendarzowym wymogu z § 3 załącznika do Uchwały.


5. Termin odpowiedzi :

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do
2 miesięcy.


6. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie . W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.


7. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Proszę się upewnić, że otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku  indywidualnym numerem nadanym sprawie. Przy prowadzeniu dalszej korespondencji z Urzędem Miasta Torunia prosimy  o powoływanie się na ten indywidualny numer.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A