Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zasady wyliczenia wysokości środków przeznaczonych na stypendia w grach zespołowych dla sportów o szczególnym znaczeniu dla GMT
    Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Załącznik do uchwały Nr 459/
    Uchwała nr 459/16 RMT z dnia 27 pażdziernika 2016r. 2015 roku
    Wniosek o przyznanie nagrody/ wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
    http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=316%20title=
    KLAUZULA zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
WSiR 3.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń wsir@um.torun.pl
Telefon: 56 611 83 60 fax: 56 611 83 72

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. z 2017r., poz. 1463 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 936/10 RMT z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń z późn. zm
  • Uchwała RMT 459/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
1. Wymagane dokumenty:
-  pisemny wniosek zainteresowanego złożony w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, zgodnie z kryteriami  określonymi w uchwale nr 459/16 RMT z dnia 27 października 2016 roku na odpowiednim  formularzu „Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym” stanowiącym  załącznik nr 3 do zasad określających tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
- dokumentacja potwierdzająca zdobyte osiągnięcia.

2. Opłaty:
Nie pobiera się.

3. Termin złożenia wniosku:  
Wnioski o przyznanie nagród/wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym należy składać w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku

4. Termin odpowiedzi :
I kwartał roku kalendarzowego
Sposób załatwienia sprawy:
w przypadku decyzji pozytywnej - informacja o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody;
w przypadku decyzji negatywnej - informacja o decyzji negatywnej dot. wyróżnienia lub nagrody.
5. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia
87-100 Toruń, ul. Fałata 39
tel. (56) 611 83 60, fax. (56) 611 83 72
wsir@um.torun.pl

6. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

7. Uwagi:
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Wydziału Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Torunia, ul. Fałata 39, pokój 28 (I piętro)

Proszę się upewnić, że otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku  indywidualnym numerem nadanym sprawie.
Przy prowadzeniu dalszej korespondencji z Urzędem Miasta Torunia prosimy
o powoływanie się na ten indywidualny numer.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A