Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 03.03.2021

Liczba wejść na stronę: 3928649
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Załącznik do uchwały nr 308/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r.
    UCHWAŁA NR 308/19 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
    Wniosek
    Wniosek

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów oraz wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
WSiR 3.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń wsir@um.torun.pl
Telefon: 56 611 83 60 fax: 56 611 83 72


Podstawa prawna :
    1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. z 2019r., poz. 1495 i 2251 z późn. zm.),
    2) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm..),
    3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pózn.zm.),
    4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
5) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń z późn.zm.,
6) uchwała RMT 308/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1)  wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego ( według formularza),
2)dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących,
3) wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn, podpisane przez wnioskodawcę,  
4) uzasadnienie przedstawiające wyróżniające osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku – dla wyróżnień
5) oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za złożenie wniosku o przyznanie nagrody

2. Sposób dostarczenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Torunia na jeden z poniższych sposobów:
1) złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39 (I piętro), 87-100 Toruń, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30
2) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3. Wymagane opłaty:
Za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nagrody pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej.
Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Torunia:

nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej” a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. W przypadku złożenia wniosku przez klub w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika / trenera, którego dotyczy wniosek o przyznanie nagody.
W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 8 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie nagrody dla zawodników / trenerów oraz o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika można składać : do 15 stycznia każdego roku odpowiednio za wyniki sportowe osiągnięte przez zawodnika  bądź trenera w poprzednim roku kalendarzowym.
Wnioski o przyznanie wyróżnienia dla trenera lub osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej można składać do dnia 15 stycznia każdego roku.

5. Termin odpowiedzi :
Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania nagrody oraz rozpatrzenie wniosku o przyznanie wyróżnienia następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie nagrody przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

7. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Proszę się upewnić, że otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku  indywidualnym numerem nadanym sprawie. Przy prowadzeniu dalszej korespondencji z Urzędem Miasta Torunia prosimy  o powoływanie się na ten indywidualny numer.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A