Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.09.2021

Liczba wejść na stronę: 4211813
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Klauzula
    wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
    pisemna deklaracja

Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
WSA 2.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Administracyjnych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50 ,56 611 83 58; fax: 56/611 83 20; e-mail: wsa@um.torun.pl

Na każdą wizytę obowiązuje wcześniejsza rezerwacja - tel. (56) 61 18 350


Podstawa prawna

- art. 19 i 20 ustawy Kodeks wyborczy (2020, poz. 1319),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców i trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1316).

  1. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (dotyczy obywateli UE).

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. (dotyczy obywateli RP).

3. Dodatkowo należy wykazać okoliczności i dowody potwierdzające stały pobyt pod wskazanym adresem, gdyż organ wydający decyzję jest zobowiązanych do ich sprawdzenia (art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego).

4. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dotyczy obywateli RP i UE)

II. Wymagane opłaty

Brak

III. Termin i tryb realizacji

Decyzja administracyjna wydana w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Administracyjnych, pok. nr 30; tel. 56 61 18 350,

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Uwagi

  1. Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie.

  2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje, zgodnie z cyt. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, następujący skutek:

- ujęcie wyborcy z urzędu w rejestrze wyborców gminy, w której dokonano zameldowania na pobyt stały (§7 ust. 7 cyt. rozporządzenia),

- skreślenie wyborcy z rejestru wyborców w gminie, w której wyborca był wpisany na własny wniosek (§ 7 ust. 5)

  1. W przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia jw., wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie go z rejestru wyborców gminy, w której wpisał się na własny wniosek.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Kodeks wyborczy)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591), ul. Stefana Batorego 5 – pełni rolę nadzorczą w zakresie rozwoju rejestru PESEL, odpowiada za poprawność danych w rejestrze PESEL i funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Prezydentem Miasta Torunia można się skontaktować pisemnie za pośrednictwem administratora danych osobowych, na adres siedziby administratora:

87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Torunia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo:iod@um.torun.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/i dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wyborców Gminy Miasta Toruń.

Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie ustawy Kodeks wyborczy

ODBIORCY DANYCH


Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy kodeks wyborczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze wyborczym będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane do rejestru wyborców wprowadzane są przez organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego i wpisania do rejestru wyborców.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Kodeks wyborczy.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A