Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Niedziela, 01.02.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2015
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1609743
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu - pobyt stały
    wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu - pobyt czasowy

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
WSA 2.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 22, 611 83 59, 611 83 58, fax: 658 17 98, e-mail: wsa@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Art.44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1475),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru ewidencji ludności.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17zł
nr konta :
Bank Millennium O/Toruń 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie, nie później niż 7 dni

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Toruń, ul. Batorego 38/40

sekretariat Wydziału 56 611 83 50, fax: 56 658 17 98
Pokój nr 15, 26

Telefony do osób prowadzących sprawę:

56 611 83 58,

56 611 83 59,

56 611 83 22

V. Tryb odwoławczy
Zażalenie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

VI. Uwagi
Zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej lub posiadającej urzędowo potwierdzone upoważnienie do jego odbioru. Wniosek o wydanie może być złożony osobiście lub przesłany pocztą.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A