Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek - "Moje Podwórko"
    Wniosek - "Moje Podwórko"

Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”
BR 19.3
Jednostka prowadząca sprawę:

Podstawa prawna:

 • art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

 • §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia,

 • Zarządzenie Nr 323 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko”

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu zawarcia umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Miasta Toruń w ramach programu Moje Podwórko na podstawie Zarządzenia Nr 323 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko” oraz art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Miasta Toruń w ramach programu Moje Podwórko.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania programu Moje Podwórko.

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie według załączonego wzoru.

 2. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania gruntem, w tym w zakresie dokonywania nakładów objętych współfinansowaniem;

 2. oświadczenie, że w przypadku zgody na dofinansowanie nakładów objętych wnioskiem, wnioskodawca zawrze z Gminą Miasta Toruń umowy, o których mowa w pkt. 1 pkkt. 5 Programu;

 3. oświadczenie, że wnioskodawca posiada środki finansowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia, a wartość nakładów na tereny przyległe ujęta jest w rocznym planie gospodarczym przyjętym uchwałą nr ………………. z dnia ………………;

 4. potwierdzenia w formie pisemnej, iż zakres prac objętych wnioskiem o współfinansowanie został wstępnie uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

 5. oświadczenie, że wnioskodawca zapoznał się z Programem „Moje Podwórko” i akceptuje jego zapisy;

 6. oświadczenie, że wnioskodawca nie ubiega się o finansowanie ani nie otrzymał na realizację nakładów objętych niniejszym wnioskiem środków z budżetu Gminy Miasta Toruń;

 7. zobowiązanie wnioskodawcy, że nakłady rzeczowe dokonane na terenach przyległych będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku Wnioskodawcy (budynków Wnioskodawców) ubiegającego się o dofinansowanie nakładów i publicznie dostępne w godzinach uzgodnionych z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta (jednak nie mniej niż 4 godziny dziennie) oraz że dokonywać będzie kontroli stanu technicznego, konserwacji i bieżących napraw nakładów rzeczowych, a w razie konieczności również wymiany urządzeń na własny koszt w okresie ich eksploatowania, nie krótszym niż 10 lat, zapewniając im właściwą estetykę i sprawność techniczną zgodną z zasadami bezpieczeństwa użytkowania.

II. Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

Nie pobiera się.

IV. Termin i tryb realizacji wniosków:

 1. Składanie wniosków w terminie do 31 marca każdego roku. W przypadku niewykorzystania środków zapisanych w budżecie miasta na dany rok, ogłasza się kolejny nabór wniosków.

 2. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich naboru.

V. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury:

Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@-https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Wnioski o współfinansowanie nakładów na terenach przyległych (podwórkach) mogą składać wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków, w których lokale mieszkalne stanowią ponad 70% wszystkich lokali, położonych na obszarze Zespołu Staromiejskiego tj. na obszarze ograniczonym ulicami: Wały gen. Sikorskiego - Szumana - Dobrzyńska - Piastowska - Plac 18 Stycznia - Bulwar Filadelfijski - Aleja Jana Pawła II lub na obszarze historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu.

 2. Wzór wniosku o współfinansowanie nakładów stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 323 PMT z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko”.

 3. Wzór umowy o korzystanie z gruntu gminnego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 323 PMT z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko”.

 4. Wzór umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 323 PMT z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko”.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A