Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Wtorek, 27.01.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2015
• Plan na rok 2014
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1603865
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    formularz
    wzór pełnomocnictwa

Wymeldowanie z pobytu stałego - zgłoszenie
WSA 2.14
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 22, 611 83 59, 611 83 58, fax: 6581798, e-mail: wsa@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1475),
  • par. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego",
  • dowód osobisty.

II. Wymagane opłaty

17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Toruń, ul. Batorego 38/40

Sekretariat wydziału tel. 56 611 83 50, fax 56 658 17 98
Pokój nr 15

Telefony do osób prowadzących sprawę:

56 611 83 58,

56 611 83 59,

56 611 83 22

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wymeldowania się można dokonać osobiście lub dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A