Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 10.12.2019
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Szosa Bydgoska 7
(sprzedane)


Adres:
ul. Szosa Bydgoska 7 (działki nr 52, 54/2), obręb nr 12

Powierzchnia działki:
2863 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Część działki nr 52 jest zabudowana historycznym budynkiem dawnych rogatek miejskich (budynek wybudowany w 1905r., parterowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o pow. użytkowej 69,00 m2) oraz budynkami gospodarczymi. Budynek był wykorzystywany pod funkcje mieszkalne, obecnie stanowi pustostan. Zgodnie z zapisami planu budynek rogatek miejskich posadowiony na terenie działki nr 52 objęty jest ochroną konserwatorską. Plan dopuszcza zmianę użytkowania budynku np. na obiekt dozoru oraz w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi i bezpieczeństwem ludzi i mienia wymianę budynku z zastrzeżeniem wykonania, przed jego rozbiórką, niezbędnej dokumentacji w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Miejski Konserwator Zabytków uznał, że budynek dawnych rogatek miejskich, ostatni który przetrwał do naszych czasów winien pozostać i być poddany rewitalizacji z uczytelnieniem jego pierwotnego wyglądu.Niewielki fragment działki nr 52, pod częścią budynku dawnych rogatek miejskich, o pow. ok 20 m2 znajduje się w graniach jednostki planistycznej 9.05-KD(L)1, dla której ustalono przeznaczenie: tereny komunikacji – publiczna droga lokalna. Plan dopuszcza utrzymanie linii zabudowy w liniach rozgraniczających ulicy z zastrzeżeniem, że ustalenie przestaje obowiązywać w przypadku wymiany istniejącego budynku. Miejski Zarząd Dróg stwierdził, że możliwe jest utrzymanie linii zabudowy w liniach rozgraniczających ulicy, jednakże pod warunkiem zachowania zjazdu na działkę nr 52 po stronie zachodniej przedmiotowego budynku. Grunt stanowiący działkę geod. nr 54/2 oznaczony jest w ewidencji gruntów w rodzaju użytków symbolem Ls. Zgodnie z treścią art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w przypadku „gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków … - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.”W związku z tym rodzajem użytku przeznaczenie nieruchomości do innego niż leśny, sposobu użytkowania, wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej w trybie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową przyjętym uchwałą Nr 131/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. Zgodnie z zapisami przytoczonego planu większa część działki nr 52 i działka 54/2 znajdują się w granicach jednostki planistycznej 9.05-MW 5, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oraz przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna (nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej – nowych i przebudowywanych - jako podziemnych z wyłączeniem elementów sieci związanych z obsługą terenu), zabudowa gospodarcza wyłącznie jako adaptacja funkcji istniejącej. Projekty zagospodarowania terenu i projekty budowlane zamierzeń inwestycyjnych podlegają uzgodnieniu z właściwym organem ochrony zabytków.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i gazową. Kanalizacja lokalna – szczelny zbiornik bezodpływowy w granicach działki. Grunt w zasięgu sieci telekomunikacyjnej i w dalszej odległości – sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka „:Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o. podała warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. tj. zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Bydgoskiej, odprowadzenie zaś ścieków sanitarnych można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego kanału ogólnospławnego DN1800. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdorazowego nieodpłatnego udostępniania nabywanych gruntów właścicielom infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci.Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szosy Bydgoskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym po stronie północnej.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności.Termin przetargu:
16 lipca 2019

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
2.100.000,00 PLN

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
I przetarg przeprowadzony w dniu 16 lipca 2019r.wyłonił nabywcę nieruchomości za cenę 3.321.000,00 zł


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b
56 61 18 401
tel. 87-100
i.wieckowska@um.torun.plUwagi:
W cenie wywoławczej cena za grunt zabudowany wynosi 202.000,00 zł (netto, bez VAT), zaś za grunt niezabudowany wynosi 1.898,000,00 zł (brutto). Wylicytowana cena zostanie rozliczona na cenę gruntu zabudowanego i cenę gruntu niezabudowanego wg. proporcji zachodzących między nimi w cenie wywoławczej.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 29-01-2018
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 29-01-2018 11:58:37
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2019 12:39:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A