Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

GRĘBOCIN/Abisynia - rejon ul. Przelot (dz.132/36-usługi-MŚP) PRZETARG ODWOŁANYAdres:
Toruń, obręb nr 54, ul. Projektowana CLXXXIV 3, działka gruntu nr 132/36

Powierzchnia działki:
4.799 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywany grunty jest niezabudowany i niezagospodarowany. Kształt działki to nieregularny wielobok. Za północną granicą działki znajduje się skarpa o wysokości ok. 6-7 metrów (zagospodarowanie zgodne z planem miejscowym). Teren jest płaski z niewielkimi nierównościami. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy od ul. Przelot. Grunt znajduje się w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i teletechnicznej. Dojazd do działki odbywa się ulicą Przelot i dalej ulicą Projektowaną CLXXXIV. Nieruchomość zapisana jest księdze wieczystej KW Nr TO1T/00046188/5.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Przelot w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 362/12 Rady Miasta Torunia z 19.07.2012 r. oznaczonym jako jednostka planistyczna 58.14-U1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny usług” oraz przeznaczenie dopuszczalne: „funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, składy, magazyny, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne”. Ww. plan miejscowy wyklucza lokalizację: stacji demontażu pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, itp. i przetwarzania odpadów powstałych z tego demontażu, obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska) z wyłączeniem gospodarki odpadami powstałymi w trakcie działalności usługowej i produkcyjnej, prowadzonej w ramach przeznaczenia podstawowego, instalacji związanych z usługami funeralnymi, funkcji chronionych. Ww. plan miejscowy wprowadza zasady i wymagania w zakresie m.in.: zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz nie dotyczy obiektów tymczasowych związanych z imprezami okolicznościowymi lub sezonowymi (np. kiermasze, wystawy, itp.), zakaz ogrodzeń pełnych, elewacje projektowanych budynków eksponowane od strony dróg publicznych o wysokich walorach estetycznych, ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem infrastruktury technicznej, nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 2,0 m od strony terenu oznaczonego symbolem 58.14-MN/U1, dla otwartych placów składowych – nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 2,0 m, zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach; obowiązek zagospodarowania terenu i sytuowania obiektów w pobliżu skarpy zgodnie z przepisami dotyczącymi geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Forma rozdysponowania:
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie podmioty, które: 1) posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, i złożą oświadczenie potwierdzające ten fakt; 2) mają zamiar zabudować nabywany grunt budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia gruntu, na którym prowadzona będzie przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalność gospodarcza, w terminach, o których mowa poniżej, i złożą oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji tego zamiaru; 3) mają zamiar utworzyć, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP, na nabytym gruncie, co najmniej 3 nowe miejsca pracy - 3 pełne etaty, po jednym pełnym etacie w poszczególnych latach: 2022, 2023 i 2024, oraz utrzymać każde utworzone miejsce pracy przynajmniej do dnia 31.12.2024 r., przy czym warunek konieczności utworzenia i utrzymania co najmniej 3 nowych miejsc pracy dotyczy każdej działki gruntu odrębnie, i złożą oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji tego zamiaru; 4)wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 24.03.2020r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy, 5) złożą – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „EK–przetarg ograniczony MŚP–Przelot 23K”, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B, w pokoju nr 222, na II piętrze, do dnia 24.03.2020r. do godz. 15.30, następujące dokumenty: a) oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa MŚP, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 1 do regulaminu przetargów; b) oświadczenie, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 2 do regulaminu przetargów, że uczestnik przetargu akceptuje, że w akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości wpisane zostanie: zobowiązanie nabywcy do zabudowania nabywanego gruntu budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia gruntu, przeznaczonego na cele prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalności gospodarczej, przy czym termin rozpoczęcia robót budowlanych wynosić będzie 15 miesięcy od daty sprzedaży gruntu w formie aktu notarialnego, a termin zakończenia robót budowlanych wynosić będzie 30 miesięcy od daty sprzedaży gruntu w formie aktu notarialnego, przy czym dotrzymanie przez nabywcę ww. terminów zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 3.000 zł za każdy pełny miesiąc zwłoki, w przypadku nierozpoczęcia lub niezakończenia prac budowlanych w terminach, o których mowa powyżej, a zapłata kary zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 Kpc; zobowiązanie do utworzenia, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP, na nabytym gruncie, co najmniej 3 nowych miejsc pracy - 3 pełnych etatów, po jednym pełnym etacie w poszczególnych latach: 2022, 2023 i 2024, oraz utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przynajmniej do dnia 31.12.2024 r., przy czym warunek konieczności utworzenia i utrzymania co najmniej 3 nowych miejsc pracy dotyczy każdej działki gruntu odrębnie, a utworzenie i utrzymanie każdego, jednego, pełnego etatu zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 2.000 zł za każdy pełny miesiąc zwłoki w przypadku nieutworzenia lub nieutrzymania miejsca pracy (pełnego etatu) w ww. terminach. Zapłata kary zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 Kpc; prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat, w sytuacji niezabudowania nabytego gruntu budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia gruntu, na którym prowadzona będzie przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalność gospodarcza lub nieutworzenia przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP na nabywanym gruncie co najmniej 3 nowych miejsc pracy - 3 pełnych etatów, po jednym pełnym etacie w poszczególnych latach: 2022, 2023 i 2024, i nieutrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przynajmniej do dnia 31.12.2024 r., przy czym warunek konieczności utworzenia i utrzymania co najmniej 3 nowych miejsc pracy dotyczy każdej działki gruntu odrębnie; prawo pierwokupu nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży nieruchomości, przy czym prawo to obowiązywać będzie do końca trwałości Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w Toruniu” nr RPKP.01.04.03-04-0003/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4. Wsparcie rozwoju i przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, tj. do dnia 31.12.2024 r.; zobowiązanie do składania corocznych oświadczeń, do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, w terminie do 31 stycznia każdego roku za uprzedni rok, o ilości nowoutworzonych miejsc pracy, a także o ich utrzymaniu, przy czym warunek konieczności utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy obowiązuje dla każdej działki gruntu odrębnie, a także o utrzymaniu, bądź utracie statusu przedsiębiorstwa MŚP. Ostatnie oświadczenie będzie wymagane do dnia 10.01.2025 r.; c)oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z niniejszym regulaminem ustnych przetargów ograniczonych, oraz że przyjmuje warunki wynikające z tego regulaminu bez zastrzeżeń; a także zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanym „RODO”, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 3 do regulaminu przetargów; d) dowód wniesienia wadium.Termin przetargu:
31 marca 2020, godz. 12:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B - sala konferencyjna nr 115 - I piętro.

Cena wywoławcza:
510.000 PLN

Wadium:
51.000,00 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
24 marca 2020

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
W dniu 01.10.2019 r. odbył się I ustny przetarg ograniczony z ceną wywoławczą brutto 510.000 zł, który zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium i nie złożył wymaganych dokumentów.

Historia oferty:
W dniu 01.10.2019 r. odbył się I ustny przetarg ograniczony z ceną wywoławczą brutto 510.000 zł, który zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium i nie złożył wymaganych dokumentów.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń
Elżbieta Koblańska
tel. (56) 611 85 28
e.koblanska@um.torun.plUwagi:
Prezydent Miasta Torunia działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami odwołał przetarg z powodu wprowadzenia przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii. II ustny przetarg ograniczony kierowany jest do podmiotów: posiadających status przedsiębiorstwa MŚP czyli mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; mają zamiar zabudować nabywany grunt budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia gruntu, na którym prowadzona będzie przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalność gospodarcza; mają zamiar utworzyć, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP, na nabytym gruncie, co najmniej 3 nowe miejsca pracy - 3 pełne etaty, po jednym pełnym etacie w poszczególnych latach: 2022, 2023 i 2024, oraz utrzymać każde utworzone miejsce pracy przynajmniej do dnia 31.12.2024 r., przy czym zamiar ten dotyczyć ma każdej zbywanej w ramach przedmiotowych przetargów działki odrębnie, albowiem obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości objęty został Umową Nr WP-II-D.433.1.25.2018 z dnia 19.07.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w Toruniu” nr RPKP.01.04.03-04-0003/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4. Wsparcie rozwoju i przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu uzyskania mapy lub regulaminu przetargów drogą elektroniczną prosimy o kontakt z osobą prowadzącą. Regulamin przetargów przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr 18 z dnia 22.01.2020r. do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.torun.pl. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 01-10-2019
Kto opublikował: Arkadiusz Matusiewicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 15-04-2020 14:49:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A