Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT >

Komisje RMT


Komisja Rewizyjna

Zakres działania:
 • kontrola działalności Prezydenta oraz podporządkowanych mu jednostek
 • działania określone w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń.Komisja Budżetu

Zakres działania:
 • budżet,
 • gospodarka finansami,
 • działalność gospodarcza gminy i innych podmiotów gospodarczych na terenie miasta.Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

Zakres działania:
 • inicjowanie, planowanie w zakresie zarządzania mieniem komunalnym,
 • transport i komunikacja,
 • zieleń i cmentarze,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka lokalami,
 • energetyka,
 • oferty dla inwestorów,
 • promowanie, wspieranie i rozwój rzemiosła, handlu, usług i drobnej wytwórczości.Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji

Zakres działania:
 • problematyka rodziny,
 • polityka społeczna,
 • pomoc społeczna,
 • profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia,
 • kultura, sztuka,
 • ochrona zabytków,
 • sprawy dotyczące nazewnictwa ulic, placów itp. oraz pomników i tablic pamiątkowych,
 • współpraca na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz w zakresie związanym z integracją europejską,
 • współpraca z mediami oraz organizacjami pozarządowymi,
 • promocja miasta i jego inicjatyw.Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Zakres działania:
 • funkcjonowanie i przestrzeganie prawa,
 • bezpieczeństwo osób i mienia,
 • porządek publiczny,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • nadzwyczajne zagrożenia,
 • rolnictwo i ochrona środowiska.Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki

Zakres działania:
 • opieka przedszkolna,
 • oświata,
 • szkolnictwo wyższe,
 • kultura fizyczna,
 • sport,
 • turystyka i wypoczynek.Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej

Zakres działania:
 • działania na rzecz rozwoju gminy-wdrażanie programów związanych ze strategią i rozwojem miasta,
 • planowanie przestrzenne,
 • lokalizacja inwestycji.Komisja Rewitalizacji Miasta

Zakres działania:
 • działania na rzecz programu rewitalizacji i jego powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta Torunia,
 • opiniowanie projektów uchwał i dokumentów realizujących wytyczne ustawy o rewitalizacji na obszarze miasta Torunia,
 • wspieranie mechanizmów włączenia mieszkańców i innych podmiotów na terenie miasta Torunia w program rewitalizacji,
 • inicjowanie procesów rewitalizacyjnych, współpraca z mieszkańcami i innymi podmiotami w zakresie rewitalizacji na terenie miasta Torunia.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A