Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.05.2019
  Data publikacji ( 2019-05-20)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5414
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
20 maja 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Centra Aktywności Lokalnej” w sprawie oczekiwań i pomysłów dotyczących działania Centrów Aktywności Lokalnej w Toruniu.
13 maja 2019 W dniu 09.05.2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Zjazd Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13 maja 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2019 r. Przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania - realizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji" - (Konkurs nr 41).
7 maja 2019 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób.
6 maja 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019, w zakresie: działania na rzecz wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców oraz przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta.
2 maja 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA.
2 maja 2019 Wyniki - informacja o unieważnieniu - otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ II.
2 maja 2019 Na podstawie §9 ust 1. Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 962) Prezydent Miasta Torunia podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące procedury Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2020.
30 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Zmiany w ruchu na Gałczyńskiego” w sprawie organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego.
26 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Strategia dla zdrowia” w sprawie Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019 - 2025
16 kwietnia 2019 W dniu 15 kwietnia 2019r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu z siedzibą przy ul. Pająkowskiego w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „AUTYZM STOP – program skutecznej pomocy terapeutycznej” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16 kwietnia 2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła!" w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
15 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Porozmawiajmy o kulturze” w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.
15 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) w Toruniu o powierzchni 24,24 m2.
12 kwietnia 2019 Obwieszczenie w sprawie likwidacji Klubu Sportowego "TORUS"
12 kwietnia 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu.
12 kwietnia 2019 W dniu 10 kwietnia 2019r. DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „KLUB REPORTERA” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2019 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020.”
11 kwietnia 2019 W dniu 03.04.2019 r. Ad Artis Fundacja Sztuki Sar złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Muzeum utracone 2019", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
11 kwietnia 2019 W dniu 05.04.2019 r. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Czwarta edycja Ogólnopolskiego Projektu #Więcej, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
11 kwietnia 2019 W dniu 10.04.2019 r. Towarzystwo Azji i Pacyfiku złożyło ofertę na realizację projektu pn. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
11 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu – II TURA
10 kwietnia 2019 Lista osób, z którymi zawarto w 2019 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 31.03.2019 r.
10 kwietnia 2019 Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia rozpoczął nabór zgłoszeń obiektów do udziału w konkursie "Obiekt Roku" - edycja 2017-2018.
10 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia zawiadamia, że w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja, znak WGN.6821.23.2018-20 19.DS, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Toruniu przy ul. Twardej nr 10B, ul. Twardej, dla której urządzono księgę wieczystą nr KW T01T/00016471/7, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami nr 33, 34/4, 34/5 i 39 z obrębu 46, na potrzeby budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
4 kwietnia 2019 W dniu 3 kwietnia 2019 r. Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Włącz pozytywne myślenie" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
4 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2 kwietnia 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - I termin naboru
2 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadań z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019: 43.1 „Podwórkowy Dom Kultury” na Rubinkowie; 43.2 „Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne” na Wrzosach
1 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A