Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
  Data publikacji ( 2018-03-18)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4940
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
16 marca 2018 W dniu 14.03.2018 r. Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Majówka z historią", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).
15 marca 2018 Obwieszczenie PMT o przekazaniu Wojewodzie Kuj. - Pom. odwołania Piotra Sojki od decyzji odmawiającej wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscu istniejącego o konstrukcji szachulcowej po jego rozbiórce przy ul. Krótkiej 6 w Toruniu, na terenie dz. nr 247 z obrębu 3 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń
15 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 162 z obrębu 48 ).
15 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przeszklonej windy zewnętrznej przy budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej na terenie położonym przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu (działka nr 12 z obrębu 14).
13 marca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zorganizowanie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (w tym złomu) na terenie części działki zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 2-4 w Toruniu (dz. nr 389/3 - obręb 64)
13 marca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych e1 i e2 z garażami podziemnymi przy  ul. Hubego 10 w Toruniu ( działki nr 200/1 i 200/2 z obrębu 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
12 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Chełmińskiej i ul. Franciszkańskiej w Toruniu (części działek nr 59 i 60 obr. 15) w celu przyłączenia do niej budynku usytuowanego przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 w Toruniu.
12 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN i NN oraz stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kościuszki w Toruniu (część działki drogowej nr 320 obr. 48).
9 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miasta Torunia o windę zewnętrzną na terenie położonym przy ul. Fałata 39 w Toruniu (działki nr 161/1, 170/1, 184/3 z obrębu 5).
9 marca 2018 Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, informuje inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe, że do dnia 13 kwietnia 2018 r., przy ul. Legionów 220 w Toruniu, pok. nr 1, przyjmowane będą wnioski dotyczące finansowania części kosztów uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 2018 r.
8 marca 2018 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych oraz myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą na terenie położonym przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu (część działki nr 49/33, obr. 51).
6 marca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” i garażu podziemnego „C-2” – II etap realizacji zespołu zabudowy przy ul. Szosa Lubicka 13a-13b w Toruniu (przed zmianą adresu – ul. Szosa Lubicka 17a), dz. nr 190/3 i 191/5, obręb 56, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ
6 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodnicznego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej - II tura konkursu.
5 marca 2018 Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego dnia 11 grudnia 2017r. na realizację Modułu I i II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. "Postawa to podstawa".
5 marca 2018 Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego dnia 11 grudnia 2017r. na realizację programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, skierowanego do dzieci i młodzieży ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pt. "Toruń olśniewa uśmiechem".
5 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo o schody zewnętrzne oraz budowie śmietnika (zmiana lokalizacji) i oświetlenia na terenie położonym przy ul. Dziewulskiego 1-3 w Toruniu (działka nr 58, obr. 52).
5 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” – etap I w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” (części działek nr 402, 404, 405, obręb 38 oraz część działki nr 2/19, obręb 37)
2 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu 12 garaży na terenie położonym przy ul. Pod Dębową Górą 34-44 w Toruniu (dz. nr 222/1, obręb 39).
2 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA ŚWIĘTA SENIORA.
1 marca 2018 Od 1 marca do 17 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Torunia kwalifikacja wojskowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2254).
1 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2018 r. Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
1 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wolno stojącego budynku gospodarczego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 położonego przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (dz. nr 109/2, 132/2, obręb 11) wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych.
1 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. "TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI", II TURA (z trzema terminami naboru ofert).
28 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. PCK w Toruniu (część działki nr 398, obręb 10) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. PCK 13.
28 lutego 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie złącza kablowego SN oraz skablowaniu istniejących linii napowietrznych SN przewidzianych do demontażu na terenie położonym przy ul. Dwernickiego w Toruniu (dz. nr 884, 886, 887, 893, 890/1, 894, 895/1, 923/3, oraz części działek nr 909, 910/1, 881/2, 877, 878, 921/2, 896 obręb 67)
28 lutego 2018 Informacja PMT o wydaniu na wniosek Waster sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Na zapleczu 20 decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania i przeładunku złomu na terenie dz. nr 259/48 w obr. 46 przy ul. Na zapleczu 20 w Toruniu
28 lutego 2018 Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja Małej Wisły" ( na terenie dz. nr 1, 2, 3, 18, 17, 13, 42, 47, 68, 63, 70, 71, 43, 16, 59, 62, 64 z obr. 65; dz. nr 5 z obr. 67 oraz dz. nr 12 z obr. 66).
27 lutego 2018 Wyniki konkursu ofert na realizację, w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2021 r., zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
27 lutego 2018 Wyniki konkursu ofert na realizację, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne.
27 lutego 2018 Wyniki konkursu ofert na realizację, w okresie od l.Ol.2018 r. do 30.06.202l r., zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A