Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.08.2017
  Data publikacji ( 2017-08-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4671
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
21 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci energetycznej – linii kablowej NN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową przy ul. Piernikarskiej i św. Jakuba w Toruniu (części działek nr 137, 72, 71 i działki nr 123, 126/2; obręb 17).
21 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej na terenie położonym przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu (działki nr 152, 156, 159, 238, obręb 13).
21 sierpnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja innowacyjnej linii technologicznej do obróbki stali nierdzewnej w hali produkcyjnej przy ul. Na Uboczu 12 w Toruniu"
21 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wielopoziomowego parkingu typu „Park & Ride” wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. infrastrukturą techniczną i drogową na terenie położonym przy ul. Dziewulskiego 38 w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 z obrębu 52 oraz część działki nr 62 z obrębu 58).
17 sierpnia 2017 W dniu 14.08.2017 r. Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani złożyło ofertę na realizację projektu pn. „XI Rajd Rowerowy śladami bł. Księdza Stefana Frelichowskiego pod patronatem J. E. Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego”, w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
16 sierpnia 2017 Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa galwanizerni elementów z tworzyw sztucznych przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu na działce 216/3 z obrębu 45"
14 sierpnia 2017 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla 2 punktów sprzedaży, w ramach limitu ustalonego przez Radę Miasta Torunia.
10 sierpnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu"
9 sierpnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa biurowca z parkingiem przy biurowcu przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu
9 sierpnia 2017 Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.
7 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku basenu rehabilitacyjnego z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 6 na terenie położonym przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu (działki nr 1/1, 2/2, obręb 52 oraz działki nr 658/1, 658/2, obręb 53)
7 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz sieci energetycznej dla potrzeb ujęcia wody Czerniewice, na terenie położonym przy ul. Włocławskiej 246-248, Zdrojowej 32-36, Gajowej 13 w Toruniu (część działek nr 497, 468, 499, 500, 512, 514, 515, obręb 76).
7 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia - Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 t.j.), Prezydent Miasta Torunia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicach Otłoczyńskiej 45-47 i Otłoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 68, jako działki: nr 311 o powierzchni 0,6501ha, nr 321 o powierzchni 0,0373 ha i nr 323 o powierzchni 0,474 ha, zapisane w księdze wieczystej nr RUDAK T. 1 K. 43, w celu realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla OM Rudak B" (kanał sanitarny DN 200 i wodociąg DN 100). Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
4 sierpnia 2017 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 21.12.2016r. wydanego przez Gminę Miasta Toruń reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Torunia, ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń", w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
4 sierpnia 2017 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 21.12.2016r. wydanego przez Gminę Miasta Toruń reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Torunia, ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń", w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
4 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Popiełuszki 22 w Toruniu (część dz. nr 324/5, obręb 12).
3 sierpnia 2017 Obwieszczenie PMT o przekazaniu do uzgodnień karty informacyjnej wraz z uzupełnieniem dla postępowania w sprawie zmiany dec. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadz. oceny oddziaływ. na środowisko z dnia 30.09.2016 r. znak: WAiB.6220.11.59.16.2016 AG dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu (na obszarze ograniczonym: od północy murami miejskimi i ul. Św. Jakuba, od południa linią brzegową rzeki Wisły, od wschodu ul. Traugutta i mostem kolejowym, od zachodu zachodnią granicą parkingu samochodowego położonego przy moście drogowym im. J. Piłsudskiego)” w zakresie rozszerzenia inwestycji o fragmenty ulic: Św. Ducha, Żeglarskiej i Mostowej
2 sierpnia 2017 Lista osób, z którymi zawarto w 2017 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na 30.06.2017 r.).
1 sierpnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku usługowego przy ul. Dworcowej 1a w Toruniu, na terenie położonym przy ul. Dworcowej w Toruniu (części działek nr 201 i 116/3, obręb 48).
1 sierpnia 2017 Lista osób, z którymi zawarto w 2017 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na 31.03.2017 r.).
31 lipca 2017 W dniu 21.07.2017 r. Fundacja Biuro Kultury w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Toruń Filmowy – wydanie albumu promocyjnego z okazji 15. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest", w ramach zadania publicznego z zakresu promocji marki Toruń w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31 lipca 2017 W dniu 27.07.2017 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Przestrzeń dla relacji", w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej na terenie położonym przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu (działki nr 152, 156, 159, 238, obręb 13).
25 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku hospicjum na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (część działki nr 52/2, obręb 34).
25 lipca 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej.Zakres działalności Spółki: realizacja programu inwestycyjnego, mającego na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, w tym z opcją długoterminowego wykupu.
24 lipca 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na najem Fortu I o powierzchni 3.923 m2 znajdującego się przy ulicy Winnej 19 w Toruniu wraz z terenem przyległym o powierzchni 5.132,10 m2.
24 lipca 2017 W dniu 19.07.2017 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Sylwia Dullin, Toruńskie Nowe Miasto i jego mieszkańcy we wspomnieniach (XIX-XXI wiek), do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
24 lipca 2017 W dniu 24.07.2017 r. Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "Łączymy Pokolenia" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Gazeta Toruńskich Seniorów BEZ METRYKI", w ramach zadania publicznego z zakresu działań ochrony i promocji zdrowia oraz promocji zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
21 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Dwernickiego, ul. Lipnowskiej i ul. Otłoczyńskiej w Toruniu (działki nr 320, 339 oraz część działek nr 274, 319, 336, obręb 68).
21 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Storczykowej w Toruniu (części działek nr 677/2 i 792, obręb 32).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A