Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018
  Data publikacji ( 2018-11-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5275
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
21 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (części działek nr 73/3 z obrębu 11 i 326/4 z obrębu 4).
21 listopada 2018 Obwieszczenie (uzupełniające) PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Świętego Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budowa miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 34: działki 48/1 (działka przejmowana w całości), 48/2, 49, 50, 51, 58/6 (działka po podziale), 65 Obręb 35: działki 677/2 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję) Obręb 36: działki 322, 321, 320/1 (działka po podziale), 311/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 311/2, 310/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 308/1 (działka po podziale), 273, 271, 265/1 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 63, 62/3, 62/4, 62/5, 61, 57/27 (działka po podziale), 57/23 (działka po podziale), 2/2, 1/4 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 1/1, 62/1, 330, 326, 4/4, 57/28 (z podziału działki 57/20), 265/2 (z podziału działki 265), 59/7 obr. 36 oraz dz. 695 obr. 35
20 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie położonym przy ul. Ostrej w Toruniu (działka nr 63/11 i części działek nr 64/10 i 63/12, obręb 54).
20 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora - spółki EXPOBUD Sp. z o.o. - do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę WAiB-II-7353/592/2005 z dnia 10.08.2005 r. dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie nieruchomości przy ul. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
19 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wielkie Garbary w Toruniu (część działki nr 70, obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wielkie Garbary 2/Browarna 1-5.
19 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wielkie Garbary w Toruniu (część działki nr 70, obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Przedzamcze 6-8.
19 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej zlokalizowanych na terenie położonym przy ul. Batorego 51, 51a oraz 53 w Toruniu (działki nr 271/1, 271/4, 271/5 oraz część działki nr 277 z obrębu 4).
16 listopada 2018 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przetwarzanie odpadów przy ul. Na Zapleczu 28A w Toruniu (dz. nr 259/41, 259/40 - obręb 46)"
16 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na terenie przy ul. Lubickiej 17, 19-21 w Toruniu – działki nr 312/3 i 312/4 (przed podziałem działka nr 312/1) oraz działki nr 313/1, 313/2 i 313/3 (przed podziałem działka nr 313), obręb 55, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń
16 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o zmianie decyzji z dnia 15.11.2016 r. znak: WAiB.6740.12.821.174.2016.ED.MS, zmienionej decyzją z dnia 29.09.2017 r. znak: WAiB.6740.21.573.74.2017.MS BG o pozwoleniu na budowę budynków biurowo-konferencyjnych, budynku sklepu zakładowego oraz budynku technicznego (aktualnie budynek biurowo – techniczny), wraz z niezbędną nadziemną i podziemną infrastrukturą techniczną, oraz na rozbiórkę trzech budynków wraz z rozbiórką oraz przebudową istniejącej nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej przy ul. Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, na terenie działek nr 142, 146, 141 z obrębu 56
15 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku administracji publicznej oraz zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek administracji publicznej na terenie położonym przy ul. Słowackiego 114-118a w Toruniu (działki nr 229, 230, 231, 232, 233, 234, 247/2, 245, 246/1, 246/2, 260, 266/1, 263/1, 263/2, 264/2, obręb 7).
15 listopada 2018 Prezydent Miasta Torunia informuje, że Urząd Miasta Torunia będzie przyjmował interesantów w dniu 15 grudnia 2018r., w dniu 24 grudnia br. Urząd będzie nieczynny, natomiast Referat zgonów Urzędu Stanu Cywilnego będzie czynny w dniu 24 grudnia br. w godzinach 8:00-12:00.
14 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu podejmującym zawieszone postąpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu” , planowanego w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 8, 13-45, ul. Przy Kaszowniku 2-24, ul. St. Batorego 1-3, ul. Bażyńskich na działkach nr 23/1, 24/2, 26, 27/1, 28, 37, 57/2, 58/1, 98, 99, 132/30, 136 z obrębu 11 oraz na działkach nr 41 i 44 z obrębu 18, oraz o zmianie wniosku przez inwestora w tej sprawie.
14 listopada 2018 W dniu 9 listopada 2018r. Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z siedzibą przy ul. Fałata 98-102 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie Wigilijne – Jestem 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stefana Batorego (części działek nr 75/1, 76/1 i 102 z obrębu 11).
13 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Konopackich – ST Zapolex na terenie położonym przy ul. Konopackich, Pułaskiego, Antczaka, Gołębiej, Waryńskiego 2-42, Sowińskiego 9-11 w Toruniu (dz. nr 235/1, 244, 251/1, 270, 274/3, 277, 348 i części dz. 216, 220, 272, 273/1, 336, 394/3, 455 z obrębu 55 oraz dz. nr 26/2, 30 z obrębu 19).
13 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora - spółkę Domum Development Sp. z o.o. - do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym dla inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu, działki nr 605, 611, 675,  obręb 0003, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń
9 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu, działki nr 605, 611, 675,  obręb 0003, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, w zwiazku ze zmianą stron przedmiotowego postępowania
9 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcina sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiosennej w Toruniu (część działki nr 686, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21.
9 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Owocowej w Toruniu (część działki nr 354, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38.
9 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Stokrotkowej w Toruniu (część działki nr 661, obręb 32) na potrzeby posesji położonej przy ul. Stokrotkowej 6.
9 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej WN-110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii 110 kV relacji Toruń Przysiek – Toruń Zachód na linię kablową od GPZ Toruń Przysiek do słupa nr 6” na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska 129-135 w Toruniu (części działek nr 49, 50/1, 50/3, 50/4, 53, 64, 66, obręb 22).
9 listopada 2018 W dniu 31 października 2018r. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą przy Plac Teatralny 2 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wizyta studyjna niemieckich touroperatorów” w ramach zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Pająkowskiego - ST Targowisko Studzienna wraz ze złączem kablowym SN-15kV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Studziennej w Toruniu (działki nr 174/4, 173, 168, 471 obręb 55 oraz działka nr 171/3 i część działki nr 109 obręb 56).
9 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zmieniającego postanowienie wzywające Inwestora - Gminę Miasta Toruń - do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 57 (obręb 8, działka nr 204/18)
9 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zmieniającego postanawianie wzywające Inwestora - Gminę Miasta Toruń - do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 57 (obręb 8, działka nr 204/18)
8 listopada 2018 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 3 – Rudak.
8 listopada 2018 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 3 – Rudak.
8 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: dobudowie windy do Szkoły Podstawowej nr 10 na ul. Bażyńskich 30/36 (część działki nr 121 z obrębu 11).
8 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel, rozbudowie w poziomie piwnicy, budowie obiektu towarzyszącego o funkcji hotelowo-restauracyjnej wraz z budową podziemnego łącznika z istniejącym budynkiem na terenie położonym przy ul. Chopina 24-26 (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek nr 274, 275/2, obręb 13).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A