Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
  Data publikacji ( 2017-10-19)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4756
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
19 października 2017 Na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 i poz. 1529) Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
19 października 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2018 r.
19 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu (część działek nr 105/1, 106, obręb 78) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. Familijnej 12A.
18 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15 obr. 11).
18 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku hospicjum na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (działka nr 52/4 oraz część działki nr 52/5; obręb 34).
17 października 2017 Lista osób, z którymi zawarto w 2017 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na 30.09.2017 r.).
16 października 2017 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o naborze kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych.
12 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (część działki nr 425/9, obręb 38).
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu uzupełniającego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poziomie parteru wraz z budową podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Jamontta 2A w Toruniu (dz. nr 75/11, 75/12 z obrębu 52, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę pozwolenia na budowę z dnia 04.05.2017 r. znak: WAiB.6740.12.141.70.2017.BCz dla zamierzenia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu, na terenie dz. nr 528 z obrębu 67 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 TORUŃ, w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym zmian
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 3B – rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia"
12 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Czystej w Toruniu (część dz. nr 349, obręb 35) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. Czystej 38.
11 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (dotyczy budowy odcinków sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) na działce nr 83 i części działek nr 88, 141 i 225 obręb 14 oraz części działek nr 117, 157 i 168 obręb 16.
10 października 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm. Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miasta Toruń.
10 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi rowerowej w rejonie ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (działka nr 13 obręb 23).
10 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres „M1” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 73, 75, 77 w Toruniu (części działek nr 127, 134/2 z obrębu 22)
10 października 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
9 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 października 2017 r., znak: WAiB.6740.15.7.10.2017 MB dla inwestycji pn:: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 1A – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Szosy Okrężnej poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od Szosy Okrężnej do końca ul. Łukasiewicza w Toruniu”.
6 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej zmianie decyzji z dnia 30.09.2016 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu (na obszarze ograniczonym: od północy murami miejskimi i ul. Św. Jakuba, od południa linią brzegową rzeki Wisły, od wschodu ul. Traugutta i mostem kolejowym, od zachodu zachodnią granicą parkingu samochodowego położonego przy moście drogowym im. J. Piłsudskiego w zakresie w zakresie rozszerzenia inwestycji o fragmenty ulic: Św. Ducha, Żeglarskiej i Mostowej
6 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 października 2017 r., znak: WAiB.6740.15.6.9.2017 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki w ramach zadania – Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic wraz z połączeniem z Barbarką realizowanego w ramach „Bydgosko – Toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu – odcinek 4 na działkach oznaczonych numerami 7, 23, 13/2 – obr. 25 (działki stanowiące istniejący pas drogowy) 17/1, 3, 8 obr. 25 (działki przejmowane pod drogę w całości) oraz dz. 10/1, 6/3, 6/5, 6/7, 17/9, 17/7, 17/8 obr. 25 (działki przejmowane pod drogę - numery działek po projektowanych podziałach) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 11, 25 – obr. 25 (działki nie ulegające podziałowi).
5 października 2017 Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko do uzgodnień dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu zawiadomienia o zmianie zakresu wniosku oraz zebraniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pod nazwą: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żelaznej 10 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu (działki nr 627/7 i 632/4, 578/4 z obrębu 3, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego Torunia – rozbudowa ulicy Św. Jakuba”. (dz. nr 222/2, 221/1, 222/5, 222/6 – obr. 18, dz. nr 72/1 – obr. 17 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
4 października 2017 Informacja PMT o wydaniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego: „Budowę dwóch zbiorników na substancję ropopochodną o pojemności 50 m3 każdy wraz z budową wiaty nad stanowiskiem załadunku i niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 211/12 i 115/59 z obrębu 45 przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 75R w Toruniu”.
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 24/3, 25/4, 26/3, 96/6, 97, 98, obręb 59).
2 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę balkonu typu loggia i wymianę drzwi balkonowych dostosowanych do wózka inwalidzkiego przy ul. Buszczyńskich 3A/35 w Toruniu, na terenie dz. nr 31/36 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń.
2 października 2017 W dniu 28.09.2017 r. Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "Łączymy Pokolenia" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Gazeta Toruńskich Seniorów BEZ METRYKI – warsztaty", w ramach zadania publicznego z zakresu działań ochrony i promocji zdrowia oraz promocji zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
29 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla AMB Inwestycje Sp. z o.o. na typczasowe odwodnienie wykopów budowlanych przy ul. Armii Ludowej 63-67
29 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla BUDLEX Winnica Sp. z o.o. , s.k. na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych na działce nr 295/2 obręb 4 w Toruniu przy ul. St. Batorego
28 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem z dnia 20.07.2017 r., dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku hospicjum na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (działka nr 52/4 oraz część działki nr 52/5, obręb 34).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A