Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.12.2017
  Data publikacji ( 2017-12-17)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4832
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
15 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026c Browina-Grzywna-Sławkowo na dł. 6,938 km dla Powiatu Toruńskiego
14 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o dł. 560 m dla projektowanej wzdłuż ul. Kaszubskiej i Św. Józefa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
14 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla PGE Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń na przejście projektowanym ciepłociągiem DN600 pod dnem Strugi Toruńskiej i na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych do kanalizacji deszczowej i Strugi Toruńskiej
14 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres „M1” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 73, 75, 77 w Toruniu (części działek nr 127 i 134/2 z obrębu 22)
12 grudnia 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2018 r. punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu.
12 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (dz. nr 86/15, obręb 11)
11 grudnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budynków biurowo-konferencyjnych, budynku sklepu zakładowego oraz budynku technicznego, wraz z niezbędną nadziemną i podziemną infrastrukturą techniczną, rozbiórkę trzech budynków wraz z rozbiórką oraz przebudową istniejącej nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej przy ul. Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, na terenie działek nr 141, 142 i 146 z obr. 56, jedn. ewid. 046301_1 Toruń
11 grudnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu pozwolenia na budowę IV etapu osiedla mieszkaniowego „Sosnowy Las” – budynki mieszkalne wielorodzinne 11-D3-IV/ 12-D4-IV/ 13-E1-IV/ 14-A3-IV/ 15-A4-IV/ 16-A5-IV przy ul. Strzałowej 19N, 19M, 19K, 19J, 19H, 19G w Toruniu (działki nr 126/11, 126/9, 126/10, 126/12, 126/13, obręb 66)
11 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 150/1, 11/5, 196 z obrębu 11).
11 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Toruniu (części działek nr 151/55, 151/61, 160/40 z obrębu 33).
11 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przeszklonej windy zewnętrznej przy budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej na terenie położonym przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu (działka nr 12 z obrębu 14).
11 grudnia 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2018r. programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pn. "Toruń olśniewa uśmiechem".
11 grudnia 2017 Działając na podstawie art. 48 ust. 1, 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia 2017.10.19), art.114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07z późn.zm) oraz art.14 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 z dnia 2015.11.18). Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2018r. Modułu I i II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. "Postawa to podstawa".
8 grudnia 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego "Czerniewice"
7 grudnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji odpadów termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi wraz z wytworzeniem nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego w Toruniu przy ul. Na Uboczu 10 (dz. 69/35, 69/36 obręb 42)”
7 grudnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu” – dz. nr 24, 25, 31, 32, 64, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 117/1, 118/1, 120/1, 125/1, 126/1, 149, 157, 188, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 228, 229, 500, 23, 111/1, 113/1, 100/3, 102/1, 110/1, 222/1 – obręb 76 – (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
5 grudnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na cele klubu ucznia (szkolnej sali teatralnej z kawiarnią) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu (dz. nr 307/1, obręb 15).
4 grudnia 2017 Gmina Miasta Toruń w imieniu której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 21.12.2016 r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, w związku z realizacją projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń", w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
1 grudnia 2017 Informacja o wynikach postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego polegającego naprowadzeniu przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
1 grudnia 2017 Lista osób do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego na rok 2018 r.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU oraz II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2020.
30 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej w ul. Rydygiera w Toruniu (części działek nr 19/3, 32, 33, 34, 91/9 obręb 50).
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie ROZWOJU SPORTU W ROKU 2018 r. (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń, z późn.zm.).
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
28 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego i modyfikacji wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 24/3, 25/4, 26/3, 96/6, 97, 98, obręb 59).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A