Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 27.05.2018
  Data publikacji ( 2018-05-27)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5019
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
25 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
24 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Romantycznej i Relaksowej w Toruniu (działka nr 94/10 i część działki nr 94/49; obręb 78).
23 maja 2018 W dniu 22.05.2018 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 212 Fort VI złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Intronizacja Króla Kurkowego w Toruniu. Nominacja Damy bractwa, widowisko plenerowe - turniej strzelecki z broni historycznej" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22 maja 2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestyc polrgającej na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – etap I w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” w pasie drogowym ul. Długiej w Toruniu (części działek nr 402, 404, 405, obręb 38 oraz część działki nr 2/19, obręb 37).
22 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Działowej w Toruniu
22 maja 2018 W dniu 17 maja 2018 r. Stowarzyszenie Ognisko Miłośników Biegania TKKF Rekreacja z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Grand Prix Torunia w biegach przełajowych" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na terenie położonym przy ul. Kociewskiej, Równinnej i Morwowej w Toruniu (część działki nr 97/2, obręb 40).
21 maja 2018 Obwieszczenie PMT o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości przy ul. Lubickiej 17, 19-21 w Toruniu (działka nr 312/1 i 313 z obrębu 55, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
21 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr B8, B9, B10, B11 wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, osłonami śmietnikowymi, małą architekturą, kanalizacją sanitarną, deszczową, wodociągiem, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Hubego 35, 35a, 35b, 37, 37a, 37b, 39, 39a, 39b, 41, 41a, 41b w Toruniu (dz. nr 198/1, 197, 196 z obrębu 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ).
21 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym,na terenie nieruchomości przy ul. Okólnej w Toruniu (działka nr 396/7, 396/8, 396/4 z obrębu 66, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń).
18 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora - spółkę MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Sp. jawna z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 29 w Toruniu - do uzupełnienia wniosku o zmianę decyzji z dnia 22 września 2017 r. znak: WAiB.6740.12.301.169.2017.KM o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Chrzanowskiego 30-32-34 w Toruniu, na terenie działek nr 259/1, 259/2, 259/3 z obrębu 46 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń
16 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Chełmińskiej i ul. Franciszkańskiej w Toruniu (części działek nr 59 i 60 obr. 15) w celu przyłączenia do niej budynku usytuowanego przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 w Toruniu.
16 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (usługi hotelarskie, gastronomiczne, fryzjerskie itp.) na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 24 w Toruniu (działka nr 123/3, obręb 11).
16 maja 2018 Obwieszczenie PMT o przekazaniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołania strony postępowania od decyzji zmiany pozwolenia na budowę z dnia 24.06.2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71.2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV80 tom IV/1, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu, działki nr 284/2 i 494 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z uwzględnieniem wyłączenia z obszaru inwestycji działki nr 494 z obrębu 37
15 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-szatniowym i salami lekcyjnymi, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Gagarina 36 w Toruniu (dz. nr 53, 80, 152, obręb 5).
15 maja 2018 W dniu 14.05.2018 r. Polskie Towarzystwo Diabetyków Zarząd Powiatowy w Toruniu z siedzibą przy ul. Jęczmiennej 10, 87-100 Toruń, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Wykop cukrzycę" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
14 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi i kablem zasilającym (element iluminacji budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień) na częściach działek nr 65/2, 65/3 i 69 w obrębie 18 położonych przy ul. Uniwersyteckiej i ul. Dąbrowskiego w Toruniu.
14 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej w ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 162 z obrębu 48).
11 maja 2018 Obwieszczenie PMT o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosku o zmianę uzgodnienia RDOŚ z dnia 30.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: al. św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
11 maja 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. (Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.)
10 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 położonego przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (działki nr 109/2 i 132/2 z obrębu 11).
10 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego SN oraz skablowaniu istniejących linii napowietrznych SN przewidzianych do demontażu na terenie położonym przy ul. Dwernickiego (dz. nr 887, 893, 890/1, 894, 895/1, 923/3 oraz części działek nr 886, 909, 910/1, 881/2, 877, 878, 921/2, 896, obręb 67).
10 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży na terenie położonym przy ul. Pod Dębową Górą 34-44 w Toruniu (część działki nr 222/1, obręb 39).
9 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa planowanej do przeniesienia i uruchomienia instalacji o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego w Toruniu przy ul. Na Uboczu 10 (dz. 69/35, 69/36, 69/33, 69/27 obręb 42)”
8 maja 2018 W związku z podjęciem Uchwały Nr 794/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń, Prezydent Miasta Torunia ogłasza PONOWNY NABÓR NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI. Ponowny nabór dotyczy nieobsadzonych dotychczas kategorii składu komitetu.
8 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – etap I w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” w pasie drogowym ul. Długiej w Toruniu (części działek nr 402, 404, 405, obręb 38 oraz część działki nr 2/19, obręb 37).
7 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. gen. Dąbrowskiego 9-25 i Uniwersyteckiej 2-8 w Toruniu (działki nr 10, 12, 13, 14, 65/1, 65/3, obręb 18)
7 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu pisma przekazującego stronie postępowania wyjaśnienia Inwestora w związku z uwagami dotyczącymi postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości przy ul. Lubickiej 17, 19-21 w Toruniu (działka nr 312/1 i 313 z obrębu 55, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
2 maja 2018 W dniu 27.04.2018 r. Stowarzyszenie MARMEL z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 40C/54 złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "2 Toruński Bieg Kolorów" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
27 kwietnia 2018 W dniu 25.04.2018 r. Stowarzyszenie Agrafka z siedzibą w Toruniu przy ul. Poniatowskiego 2/10 oraz Fundacja Agrafka z siedzibą w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 6Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo – fotograficzne w ramach zadania publicznego z zakresu działalnosci na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A