Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018
  Data publikacji ( 2018-07-19)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5086
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
17 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na terenie położonym przy ul. Kociewskiej, Równinnej i Morwowej w Toruniu (część działki nr 97/2, obręb 40).
17 lipca 2018 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na terenie położonym przy ul. Kociewskiej, Równinnej i Morwowej w Toruniu (część działki nr 97/2, obręb 40).
17 lipca 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, stan na dzień 30.06.2018 r.
17 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzka, Przy Rynku Wełnianym, Jagiellońska w Toruniu (działki nr 603/9, 607, 632/20 i 636/35 obręb 10).
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
13 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: budynek B3 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Batorego 51, 51A w Toruniu (obręb 4, działki nr 271, 318/2) (wcześniejszy adres nieruchomości: ul. Batorego 43)
13 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN-15 kV na terenie położonym przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu (części działek nr 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233, obręb 18).
12 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-szatniowym i salami lekcyjnymi, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym przy ul. Gagarina 36 w Toruniu (części dz. nr 53, 80, 152, obręb 5).
11 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. gen. Dąbrowskiego 9-25 i ul. Uniwersyteckiej 2-8 w Toruniu (części działek nr 10, 12, 13, 14, 65/1, 65/3, obręb 18).
10 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej NN-0,4 kV na terenie położonym przy Placu Teatralnym 1 w Toruniu (część dz. nr 62, obręb 15).
10 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kablowej SN-15 kV, na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Pułaskiego w Toruniu (dz. nr 6/2, 7/2, 8/7 z obrębu 19 oraz dz. nr 24, 25, 174/4 i części działek 173, 268, 272 z obrębu 55).
9 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej linii o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów i odpadów z tworzyw sztucznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego oraz stworzenie laboratorium badawczego B-R w Toruniu przy ul. Płaskiej 50 (obecnie ul. Szymańskiego 16) (dz. 154/9 obręb 45)”
9 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, znak: WŚiZ.6540.14a.2018. hp dla Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o., ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków na wykonanie robót geologicznych na działkach o nr ew.: 11, 70, 104/1 104/2, 109, 113, 114, 138 obręb 17 tj. na terenie ograniczonym ulicami:Browarna, Wielkie Garbary i Piernikarska. Decyzja obowiązuje do 04.01.2019r.
4 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II” w zakresie dotyczącym: wzmocnienia skarpy wraz z wycinką drzew poprzez czasowe zajęcie działek nr 140/13, 140/23 obr. 57
4 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” działki nr 170, 130, 126, 125, 112, 111, 118, 115, 117, 42/2, 133, 164, 161, 134, 42/4, 154, 172, 150, 144, 141, 127/2 (działka po podziale) obr. 30, działki nr 4/2, 5/2, 33/2, 34/2, 41/2, 12/2, 62/4 obr. 30 (działki po podziale przejmowane pod inwestycję) oraz działki nr 131, 124, 159 obr. 30 (działki przeznaczone do czasowego zajęcia).
3 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zmieniającego postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. znak: WAiB.6740.1.181.663.2018.MS, wzywającego Inwestora – spółkę Budlex Winnica 10 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Lubickiej 54 w Toruniu - do uzupełnienia wniosku z dnia 19 marca 2018 r. o wydanie pozwolenia na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: budynek B3 z infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Batorego 43, 87-100 Toruń (działki nr 271, 318/2, obręb 4; aktualny adres wg ewidencji gruntów: ul. Batorego 51, 51A)
3 lipca 2018 Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem) w związku z uzupełnieniami dokumentacji
2 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie decyzji z dnia 22 września 2017 r. znak: WAiB.6740.12.301.169.2017.KM o pozwoleniu na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurowo – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Chrzanowskiego 30-32-34 w Toruniu na terenie dz. nr 259/1, 259/2, 259/3 z obrębu 46
2 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "stworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego recyklingu PET przy ul. Płaskiej 52 w Toruniu (dz. nr 4/18 - obręb 45)"
29 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzka, Przy Rynku Wełnianym, Jagiellońska w Toruniu (działki nr 603/9, 607, 632/20 i 636/35 obręb 10).
29 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy miasta Toruń świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maj 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej decyzję z dnia 08.05.2018 r. znak: WAiB.6220.11.10.7.2018 AG w zakresie rozbudowy hali magazynowo produkcyjno – badawczej o dodatkowy segment hali produkcyjnej o powierzchni 570m2 wraz z rozbudową planowanej do przeniesienia i uruchomienia dotychczasowej instalacji (linii technologicznej) o zakup i uruchomienie nowej linii technologicznej do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego przy ul. Na Uboczu 10 i 16 oraz zakup i uruchomienie infrastruktury badawczo – rozwojowej w postaci urządzeń laboratoryjnych w istniejącej hali o powierzchni ok. 400m2 przy ul. Na Uboczu 10 (cała inwestycja realizowana będzie przy ul. Na Uboczu 10 i 16 – dz. 69/35, 69/36, 69/42, 69/44 – obręb 42”
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, na terenie nieruchomości przy ul. Okólnej w Toruniu (część działki nr 396/7 oraz 396/4 z obrębu 66, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń).
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu zawiadomienia uzupełniającego o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń).
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu zbierania dowodów i wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń).
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu
28 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zmianie decyzji z dnia 13 września 2017 r. znak: WAiB.6740.13.553.72.2017.MSx o pozwoleniu na budowę budynku Sądu Rejonowego w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na placu Zwycięstwa, w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Warneńczyka i Jagiellońskiej (działki nr 769/5, 622, 623, 624, 625, obręb 10, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A