Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 24.03.2019
  Data publikacji ( 2019-03-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5380
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
18 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
18 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
18 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
18 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne
18 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi
18 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
14 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2018 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta.
14 marca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Na wakacje do przedszkola” w sprawie kryteriów, które powinny decydować o kolejności przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich w czasie wakacji.
11 marca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Stypendia dla studentów” w sprawie kryteriów przyznawania miejskich stypendiów dla najlepszych studentów toruńskich uczelni.
5 marca 2019 Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, informuje inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe, że do dnia 8 kwietnia 2019 r. przy ul. Legionów 220 w Toruniu, pok. nr 1 przyjmowane są wnioski dotyczące finansowania części kosztów uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 2019 r.
5 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego gminy w zakresie prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia na osiedlach Bielawy, Bydgoskie Przedmieście i Czerniewice - Część I.
1 marca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU DRWĘCY w Toruniu.
1 marca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA - realizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji" (II TURA).
28 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie: WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ II. Przedmiot konkursu: Wsparcie realizacji zadania w 2019 roku w zakresie prowadzenia lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia na toruńskich osiedlach mieszkaniowych, tzw. Punkty Aktywności Lokalnej (PAL), z wyłączeniem osiedli: Bielawy, Bydgoskie Przedmieście i Czerniewice, dla których realizowane będą projekty przyjęte w I części postępowania konkursowego.
28 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA (II tura). Przedmiot konkursu: Wsparcie realizacji zadań gminy w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w zakresie działań na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta.
27 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
27 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
26 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
26 lutego 2019 Kwalifikacja wojskowa w Toruniu w 2019r
22 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez: EDUKACJĘ LIDERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH
21 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym – świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
21 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej
21 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019r. z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-20120 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych , uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi"
20 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI – II TURA
18 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Mapa pomysłów dla Torunia” w sprawie budżetu miasta Torunia na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2044 (I etap).
18 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Zielony plan dla Torunia” w sprawie koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu.
15 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR
15 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO
15 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2019 r., tj. od 01.01. do 30.06.2019 r. Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych).
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A