Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 26.03.2017

Liczba wejść na stronę: 718887
  Data publikacji ( 2017-03-26)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4506
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
24 marca 2017 W dniu 23.03.2017 r. Fundacja "Światło" złożyła ofertę na realizację projektu pn."Międzynarodowa Konferencja "Ku standardom opieki w śpiączce", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
23 marca 2017 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 15.09.2015 r., znak: WAiB.6740.12.92.153.2015.IBJ.WS; WAiB.16.IV.2015, dla inwestycji pn.: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – I Etap: Budynek E, Budynek F, Budynek G wraz infrastrukturą tj. parkingami, drogami wewnętrznymi, zjazdem, oświetleniem terenu, instalacjami zewnętrznymi – kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz instalacjami wewnętrznymi – elektrycznymi, c.o., wodno-kanalizacyjnymi, na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 294 C w Toruniu, dz. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/5, 47/4 (przed podziałem działki nr 32/11 i 32/14) oraz dz. nr 32/13 z obrębu 77
23 marca 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2017-2019 w zakresie bezpieczeństwa na wodach granicach administracyjnych miasta Torunia (II tura).
23 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa hali produkcyjno – magazynowej (dz. 142/8, 175) przy ul. Kościuszki 61-63, hali produkcyjno – magazynowej (dz. 172/1, 173/2 oraz dz. nr 334/1 i 334/2 – po scaleniu i podziale dz. nr 142/6 i 148) przy ul. Dworcowej 5, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku biurowo – usługowego (dz. 138, 139/2, 142/7 oraz dz. nr 334/1 i 334/2 – po scaleniu i podziale dz. 142/6 i 148) przy ul. Dworcowej 3a, 3b, budowa namiotowej hali magazynowej (dz. nr 334/1 i 334/2 – po scaleniu i podziale dz. nr 142/6 i 148142/6) przy ul. Dworcowej 3a, 3b w Toruniu
22 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Freytaga 3B, 5B w Toruniu” (dz. nr 207 z obrębu 30).
22 marca 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 98,0 m o wydajności Q=4,69 m3/h zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "X-Lecia" przy ul. Fabrycznej w Toruniu na terenie dz. nr 108/2 w obrębie 49
21 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki na terenie położonym przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu (działka nr 39/4 i 41/2, obręb 59).
17 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych do rurociągu na dz. o nr ew. 103 obręb Brąchnowo
17 marca 2017 W dniu 15.03.2017 r. Fundacja Nie-Art, ul. Browarna 6,87-100 Toruń złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Spotkania edukacyjne”, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
17 marca 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego gminy w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY (w trybie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
17 marca 2017 W dniu 09.03.2017 r. Stowarzyszenie Festiwal Kolorów złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Festiwal Kolorów", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie.
17 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15 marca 2017 r., znak: WAiB.6740.15.10.1.2016 MB dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Ceramicznej w Toruniu (dz. 114, 115, 119/1, 130, 131, 121, 176, 184/1, 185, 183/2, 171/1, 172/1, 173/1, 184/2, 188/1, 132/1, 177/3, 122/128, 122/153, 122/105, 179, 180, 122/126, 122/145, 122/147, 122/149, 175/1, 177/5, 186/1, 188/3, 122/151 obr. 42 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach)” oraz działki, z których korzystanie będzie ograniczone 122/150, 122/152 obr. 42
16 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na działce nr 874 z obrębu 67.
15 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, przebudowie i remoncie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (Bastion IV) z przeznaczeniem na Muzeum Twierdzy Toruń na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23-25, Uniwersytecka 2-8, gen. Dąbrowskiego 9-25 w Toruniu (działki nr 62, 64 oraz części działek nr 61, 65 i 103, obręb 18)
15 marca 2017 W dniu 13.03.2017 r. Fundacja Pinata złożyła ofertę na realizację projektu pn. "ITER PER TEMPUS, czyli powrót do przeszłości - projekt edukacyjno-artystyczny" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
15 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym (budynek A i B), miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 11 w Toruniu (dz. nr 162/1, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – I etap inwestycji
15 marca 2017 Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia rozpoczął nabór zgłoszeń obiektów do udziału w konkursie "Obiekt Roku" – edycja 2015-2016.
14 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Witkowskiego w Toruniu”. (dz. nr 779/2, 779/3, 785/2, 793, 784/2, 119, 783/3 – obr. 70 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach) oraz numery działek, na których przewiduje budowę infrastruktury technicznej – kanalizację deszczową, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości na czas realizacji inwestycji: dz. nr 760/2, 759, 757 – obr. 70).
14 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Matejki 37/Mickiewicza 29, planowanej na terenie położonym przy ul. Matejki, ul. Krasińskiego, Krasińskiego 18-20, 24A, 19-27, ul. Mickiewicza 23, stanowiącym części działki nr 384 z obrębu 8 oraz działkach nr 110/13, 110/14 i częściach działek nr 110/16, 110/17, 112/10, 122, 145, 146, 150/1 z obrębu 13.
14 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działce nr 290 oraz na części działki nr 769, obr. 71, dla zasilania nieruchomości położonej przy ul. Skrytej 9-13 w Toruniu
14 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzji z dnia 16 marca 2016 r., znak: WAiB.6740.15.10.3.2015.KJ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Końcowej w Toruniu”. (dz. 232/5, 229/1, 235/1, 34/3, 224/6, 230/6, 232/7, 228/8, 228/9, 226/1, 231, 233, 227, 225, 234, 236, 319 obr. 3)
13 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. Bukowej 10A w Toruniu"
10 marca 2017 Ogłoszenie PMT o naborze propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
9 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (działki nr 1122, 17/2, 18/1, 96, 30/1, 29/1, 28/1 oraz części działek nr 12, 97, 18/7, 30/2, obręb 43).
9 marca 2017 W dniu 03.03.2017 r. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Grupa Lokalna ELSA Toruń złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Zjazd Kulturalno-Rozwojowy #Więcej" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
9 marca 2017 Obwieszczenie - Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały Nr 539/17 z dnia 23 lutego 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
9 marca 2017 Prezydenta Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń na rzecz udziału w realizacji projektu pn. „Re - cup Circular Coffee City", w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania w zakresie działalności dotyczącej ekologii i recyclingu.
9 marca 2017 Prezydenta Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, na rzecz udziału w realizacji projektu pn. „Re - cup Circular Coffee City", w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania w zakresie działalności dotyczącej wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
8 marca 2017 Prezydent zatwierdził wynik postępowania konkursowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczających zakłady karne, w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8 marca 2017 Obwieszczenie PMT w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości 165,7 m w ul. Łódzkiej i ul. Powstańców Wielkopolskich w Toruniu pod budowę przewodów wodociągowych za pomocą zestawu igłofiltrów wpłukiwanych o średnicy DN50 mm z odprowadzeniem wód z odwodnienia wykopów do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A