Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.06.2017
  Data publikacji ( 2017-06-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4608
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
23 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dn63PE w ul. Stalowej i Ziemi Michałowskiej w Toruniu (działki nr 63/6, 63/4, 64/1 oraz części działek nr 824, 825/2, 105/1, obręb 43).
22 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11).
21 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch kontenerów technicznych dla urządzeń telekomunikacyjnych na terenie położonym przy ul. Moniuszki/Krasińskiego 10a w Toruniu (działki nr 88/3 i 89/3, obręb 13).
21 czerwca 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa stacji paliw płynnych i gazu z dwoma myjniami samochodowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Włocławskiej 91D w Toruniu"
21 czerwca 2017 Obwieszczenie PMT o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko w celu uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66,66A,74-76 / Ostrej 5 w Toruniu"
21 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (część działki nr 102, obręb 48).
21 czerwca 2017 Działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), Gmina Miasta Toruń przystępuje do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
20 czerwca 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie: wspierania rozwoju kultury, ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej (II tura, oferty złożone do 8 maja 2017 r.).
20 czerwca 2017 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i ustanowienie strefy ochronnej ujęcia w postaci terenu ochrony bezpośredniej dla studni ujmującej wody podziemne z utworów kredy górnej zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego działka nr 469/17 obręb 49
19 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie budynku basenu rehabilitacyjnego z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZS nr 6" położonego przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu (działki nr 1/1, 2/2 z obrębu 52 oraz działki nr 658/1, 658/2 z obrębu 53).
19 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania Fortu Jakuba wraz z zagospodarowaniem terenu na cele Centrum Historycznego na terenie położonym przy ul. gen. Sowińskiego 9-11, Traugutta 1-61 w Toruniu (części działek nr 30, 27/1, 28, obręb 19).
14 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji ogólnospławnej na terenie położonym przy ul. PCK w Toruniu (część dz. nr 781, obręb 10).
13 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na administracyjno-reprezentacyjne wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (dz. nr 68, 70, obręb 15).
13 czerwca 2017 W dniu 6.06.2017 r. Stowarzyszenie "Św. Łukasz" Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Mamo nie pij - kampania społeczna", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
13 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pozwolenia na budowę Centrum Dystrybucji i Nowej Centrali Neuca – I etap inwestycji na terenie przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu (obręb 30, działki nr 157/1 i 157/2)
9 czerwca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek B4, B5 i B6) wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, kanalizacją sanitarną, deszczową, wodociągiem, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Hubego 27-27a, 29-29b, 31-31a w Toruniu (dz. nr 198/1, 197, 196, 231, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
8 czerwca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych przy ul. Poznańskiej 34a - 42 w Toruniu za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych.
7 czerwca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Batorego 43 w Toruniu"
7 czerwca 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "galwanizernia elementów aluminiowych wraz z oczyszczalnią przy ul. Kanałowej 40-42 w Toruniu na dz. 116/2 i 117/6 - obręb 49
6 czerwca 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2017, polegających na: organizacji znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz organizacji i udziale w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharu Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, w okresie od 01.07 do 31.12.2017 r. oraz organizacji młodzieżowych obozów sportowych w okresie od 23.06 do 31.08. 2017 r.
5 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej dla podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Św. Ducha 19 w Toruniu (części działek nr 141, 142; obręb 14).
1 czerwca 2017 Obwieszczenie PMT w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń na: tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych dla potrzeb inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działowej i Fromborskiej w Toruniu” o długości ok. 350 m za pomocą zestawu igłofiltrów wpłukiwanych o średnicy 50 mm z odprowadzeniem wód z odwodnienia wykopów do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
1 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obr. 11).
31 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu"
31 maja 2017 W dniu 26.05.2017 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn."Mój świat zatrzymany w kadrze", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
30 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem na terenie położonym przy ul. Suleckiego w Toruniu (część działki nr 91/4; obręb 58)
29 maja 2017 Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, na rzecz udziału w realizacji projektu pn. „Ludzie – Kultura – Rewitalizacja”, w ramach konkursu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kategorii Small Grants/Visegrad Grants w 2017 r. w obszarze pozyskania partnerów z krajów grupy wyszehradzkiej, a także wsparcia merytorycznego podczas przygotowywania wniosku i realizacji projektu.
26 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejw sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Jeleniogórskiej w Toruniu (dz. nr 204/10, 204/5, 182/3, 183/3, 184/2, 185/1, 186/2, 187/4  obr. 53 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach)”.
25 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Matejki 37/ Mickiewicza 29, planowanej na terenie położonym przy ul. Matejki, Krasińskiego 18-20, 24A,19-27, ul. Mickiewicza 23, stanowiącym części działki nr 384 z obrębu 8 oraz działkach nr 110/13, 110/14 i częściach działek nr 110/16, 110/17, 112/10, 122, 145, 146, 150/1 z obrębu 13
23 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dn63PE w ul. Stalowej i Ziemi Michałowskiej w Toruniu (działki nr 63/6, 63/4, 64/1 oraz części działek nr 824, 825/2, 105/1, obręb 43).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A