Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Sobota, 31.01.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2015
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna






Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WSA
  Kompetencje

Nazwisko
Struktura Urzędu

Grupa osób
   
Wydział Spraw Administracyjnych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 50
fax: 56 658 17 98
e-mail: wsa@um.torun.pl
dyrektor: Przybysz Grażyna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
fax: 56 658 17 98
 
Pracownicy
1-20 21-27 

powrót




Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol Procedura      
 WSA 2.6 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, utraty lub wymiany ustawowej
 WSA 2.5 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
 WSA 2.19 Żołnierze - decyzja o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 WSA 2.2 Udzielanie informacji z ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - udostępnianie danych osobowych
 WSA 2.1 Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
 WSA 2.18 Zameldowanie - wydawanie decyzji
 WSA 2.17 Wymeldowanie - wydawanie decyzji
 WSA 2.8 Zameldowanie na pobyt stały - zgłoszenie
 WSA 2.14 Wymeldowanie z pobytu stałego - zgłoszenie
 WSA 2.10 Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - zgłoszenie
 WSA 2.23 Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
 WSA 2.7 Dowód osobisty - wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 WSA.2.22 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
 WSA 2.4 Dowody osobiste dla osób niepełnoletnich powyżej 13 roku życia - wydawanie
 WSA 2.3 Dowody osobiste dla osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia - wydawanie
 WSA 2.11 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały - zgłoszenie
 WSA 2.12 Zgłoszenie pobytu cudzoziemca do 3 miesięcy
 WSA 2.13 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - zgłoszenie
 WSA 2.16 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego - zgłoszenie
 WSA 2.20 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy - zgłoszenie
 WSA 2.15 Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy - zgłoszenie
 WSA 2.24 Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A