Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 29.11.2015
 Wybory i referenda
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni Miasta Torunia
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Obwieszczenia RMT
• Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Zgłoszenie z projektem budowlanym
• Inne dokumenty
• Petycje
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• Praca w Urzędzie Miasta
• Praca w innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2016
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Polityka cookies
 Strona główna


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WSA
 

   
Wydział Spraw Administracyjnych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 50
fax: 56 658 17 98
e-mail: wsa@um.torun.pl
dyrektor: Przybysz Grażyna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
fax: 56 658 17 98
 
Pracownicy
1-20 21-23 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol Procedura      
 WSA 2.7 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 WSA 2.28 Nadanie numeru Pesel
 WSA 2.10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 WSA 2.26 Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
 WSA 2.11 Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego
 WSA 2.6 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
 WSA 2.1 Świadczenia osobiste - przeznaczanie do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony.
 WSA 2.27 Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie
 WSA 2.2 Świadczenia rzeczowe - przeznaczanie do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
 WSA 2.3 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców
 WSA 2.4 Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
 WSA 2.5 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
 WSA 2.9 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
 WSA 2.8 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 WSA 2.12 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu stałego
 WSA 2.13 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy
 WSA 2.14 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały
 WSA 2.15 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
 WSA 2.16 Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
 WSA 2.17 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich.
 WSA 2.18 Dowody osobiste wydawane dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia.
 WSA 2.19 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia.
 WSA 2.20 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
 WSA 2.21 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 WSA 2.22 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
 WSA 2.23 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 WSA 2.24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 WSA 2.25 Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A