Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 24.03.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WŚiZ
 

   
Wydział Środowiska i Zieleni
adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
fax: 56 611 87 89
e-mail: wsiz@um.torun.pl
dyrektor: Swinarska Jolanta
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Kształtowania Zieleni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
fax: 56 611 87 89
 
referat: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
fax: 56 611 87 89
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Środowiska i Zieleni

Symbol Procedura      
 WŚiZ 6.29 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
 WŚiZ 6.32a Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
 WŚiZ 6.4 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
 WŚiZ 6.1 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielenie pozwolenia
 WŚiZ 6.2 Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- zgłoszenie
 WŚiZ 6.3 Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
 WŚiZ 6.5 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska - wygaśniecie pozwoleń
 WŚiZ 6.25 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
  Wygaśnięcie koncesji (cofnięcie)
 WŚiZ 6.26 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
 WŚiZ 6.27 Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
 WŚiZ 6.33 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
 WŚiZ 6.25 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wydawanie zezwolenia
 WŚiZ 6.30 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
 WŚiZ 6.31 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
 WŚiZ 6.32 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
 WŚiZ 6.34 Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 WŚiZ 6.28. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
 WŚiZ 6.35 Wydanie dewcyzji zatwierdzającej dokumentację złóż kopalin, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską
 WŚiZ 6.36 Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjatkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
  WŚiZ 6.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 WŚiZ 6.7 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A