Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Środa, 07.10.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WPiW
  Kompetencje

Nazwisko
Struktura Urzędu

Grupa osób
   
Wydział Podatków i Windykacji
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 74
fax: 56 611 85 00
e-mail: wpiw@um.torun.pl
dyrektor: Skowrońska Maria
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Zespół Podatków i Opłat Lokalnych
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 74
fax: 56 611 85 00
 
referat: Księgowości Podatkowej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 32
fax: 56 611 85 00
 
referat: Egzekucji
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 85 97
fax: 56 611 85 00
 
Pracownicy
1-20 21-30 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Podatków i Windykacji

Symbol Procedura      
 WPiW 14.4 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidalne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
 WPiW 14.31 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami
 WPiW 14.1 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.2 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze decyzji wymiarowej - nakazu płatniczego) - wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.10 Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji
 WPiW 14.11 Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach
 WPiW 14.13 Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
 WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
 WPiW 14.16 Nadpłata podatku/opłaty - stwierdzenie
 WPiW 14.14 Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia
 WPiW 14.17 Postępowanie podatkowe - przywrócenie uchybionego terminu
 WPiW 14.18 Postępowanie podatkowe - zmiana zakresu
 WPiW 14.19 Postępowanie podatkowe w sprawach ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - zawieszenie
 WPiW 14.20 Postępowanie podatkowe - podjęcie zawieszonego postępowania
 WPiW 14.5 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego
 WPiW 14.6 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - wniosek w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.7 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.8 Opłata targowa, opłata skarbowa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.9 Opłata targowa, opłata skarbowa i opłata miejscowa (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.21 Postępowanie podatkowe - umorzenie wszczętego postępowania
 WPiW 14.26 Postępowanie podatkowe - wznowienie
 WPiW 14.22 Decyzja podatkowa - uzupełnienie
 WPiW 14.23 Decyzja podatkowa - sprostowanie
 WPiW 14.24 Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści
 WPiW 14.27 Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej
 WPiW 14.28 Kara porządkowa - uchylenie
 WPiW 14.29 Nadpłata podatku - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 WPiW 14.30 Kwit mazalny - zezwolenie na wykreslenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A