Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Sobota, 07.03.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > USC
  Kompetencje

Nazwisko
Struktura Urzędu

Grupa osób
   
Urząd Stanu Cywilnego
adres: ul. Bydgoska 5, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 94
fax: 56 611 83 98
e-mail: usc@um.torun.pl
dyrektor: Pułkownik Katarzyna
urzędowanie: Pon-Pia: 7.30-17.00
Sob: 8-12 (rejestr. zgonów)
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

Symbol Procedura      
 USC 4.9 Karta w trakcie aktualizacji - Zmiana imienia i nazwiska
 USC 4.10 Karta w trakcie aktualizacji - Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 USC 4.4 Karta w trakcie aktualizacji - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów
 USC 4.1 Karta w trakcie aktualizacji - Rejestracja urodzeń
 USC 4.8 Karta w trakcie aktualizacji - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 USC 4.6 Karta w trakcie aktualizacji - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 USC 4.5 Karta w trakcie aktualizacji - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 USC 4.7 Karta w trakcie aktualizacji - Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 USC 4.2 Karta w trakcie aktualizacji - Zawarcie i rejestracja małżeństw
 USC 4.3 Karta w trakcie aktualizacji - Rejestracja zgonów

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A