Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Sobota, 05.09.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WAiB
  Kompetencje

Nazwisko
Struktura Urzędu

Grupa osób
   
Wydział Architektury i Budownictwa
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 30
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
e-mail: waib@um.torun.pl
dyrektor: Popielewski Adam
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-17.00
Referaty
referat: Architektury i Urbanistyki
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 30
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Budownictwa
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 42
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Infrastruktury Technicznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 45
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
Pracownicy
1-20 21-33 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa

Symbol Procedura      
 WAiB 8.2 Warunki zabudowy - wydanie decyzji
 WAiB 8.5 Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia"
 WAiB 8.1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji
 WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
 WAiB 8.3 Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
 WAiB 8.4 Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia" lub w obowiązującym planie miejscowym
 WAiB 8.6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Torunia
 WAiB 8.18 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia
 WAiB 8.7 Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji
 WAiB 8.8 Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji
 WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę/rozbiórkę - wydanie decyzji
 WAiB 8.10 Decyzja przenosząca daną decyzję o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
 WAiB 8.11 Zatwierdzenie projektu zmian i zmiana pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
 WAiB 8.12 Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę-przyjęcie zgłoszenia
 WAiB 8.13 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia
 WAiB 8.15 Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym m.p.z.p. - wydanie zaświadczenia
 WAiB 8.16 Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia
 WAiB 8.17 Udostępnianie akt archiwalnych do wglądu lub wydanie kopii akt
 WAiB 8.19 Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia
 WAiB 8.20 Rejestracja dziennika budowy - zarejestrowanie dziennika budowy
 WAiB 8.22 Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)
 WAiB 8.23 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji.
 WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A