Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.01.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WAiB
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Architektury i Budownictwa
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 30
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
e-mail: waib@um.torun.pl
dyrektor: Sulik Zbigniew
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat.
czynności: Z wydziale można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Rezerwacja wizyt na konkretny dzień i godzinę poprzez system kolejkowy.
Referaty
referat: Architektury i Urbanistyki
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 38
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Zaświadczeń i Administracji
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 42
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Pozwoleń Budowlanych
adres: ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 49
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Zespół Zgłoszeń Budowlanych
adres: ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń
telefon: z-ca dyrektora wydziału: 56 611 84 32
fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08
 
Pracownicy
1-20 21-32 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa

Symbol Procedura      
 WAiB 8.2 Warunki zabudowy - wydanie decyzji
 WAiB 8.5 Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia"
 WAiB 8.1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji
 WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę/zmiana pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
 WAiB 8.3 Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
 WAiB 8.4 Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia" lub w obowiązującym planie miejscowym
 WAiB 8.6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Torunia
 WAiB 8.18 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia
 WAiB 8.7 Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji
 WAiB 8.8 Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji
 WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
 WAiB 8.10 Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby
 WAiB 8.11 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiana pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 WAiB 8.12 Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę-przyjęcie zgłoszenia
 WAiB 8.13 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia
 WAiB 8.15 Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym m.p.z.p. - wydanie zaświadczenia
 WAiB 8.16 Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia
 WAiB 8.17 Udostępnienie akt archiwalnych – udostępnienie akt do wglądu lub wydanie kopii akt
 WAiB 8.19 Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia
 WAiB 8.20 Rejestracja dziennika budowy - zarejestrowanie dziennika budowy
 WAiB 8.22 Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)
 WAiB 8.23 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji.
 WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji.
 WAiB 8.21 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 – przyjęcie zgłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A